Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 926

V Bruseli 16. júna 2009

N edostatok stimulov a zlé správanie v triedach brzdia efektívnosť učiteľov

Podľa novej správy OECD vypracovanej s podporou Európskej komisie sa traja učitelia zo štyroch domnievajú, že nie sú motivovaní na zlepšenie svojej kvality výučby, kým zlé správanie študentov v triede narúša vyučovací proces v troch školách z piatich. Správa sa opiera o nový Medzinárodný prieskum vyučovania a vzdelávania (Teaching and Learning International Survey – TALIS) a sú v nej po prvýkrát uvedené medzinárodne porovnateľné údaje o pracovných podmienkach učiteľov na školách, pričom sa vychádzalo zo zistení prieskumu v 23 sledovaných krajinách.

Generálny tajomník OECD Angel Gurría pri uvedení správy zdôraznil potrebu úsilia o lepší výkon učiteľov. „Vysokokvalitní učitelia sú kľúčom k úspešnej implementácii politík v oblasti vzdelávania,“ povedal. „Základnou myšlienkou je, že kvalita systému vzdelávania nemôže predstihnúť kvalitu samotných učiteľov a ich práce.“

Európsky k omisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ dodal: „V EÚ je podľa odhadov 6 250 000 učiteľov a tí potrebujú všetku pomoc, ktorú im orgány vzdelávania môžu ponúknuť, aby poskytovali ten správny spôsob výučby v našich rýchlo sa meniacich školských prostrediach. Vyžaduje si to odhodlanie a záväzok tvorcov politiky podporovať našich učiteľov, a to nielen skvalitnením ich odbornej prípravy, ale aj zlepšením ich pracovných podmienok.“

Sprá va „ Creating effective teaching and learning environments“ (vytváranie efektívnych prostredí na výučbu a učenie) sa opiera o zistenia prieskumu TALIS a informuje sa v nej o týchto skutočnostiach:

  • V Austrálii, Belgicku (Flámsko), Dánsku, Írsku a Nórsku viac než 90 % učiteľov odpovedalo, že za zlepšenie kvality svojej výučby neočakávajú žiadnu odmenu.

  • Učitelia sú menej pesimistickí v Bulharku a Poľsku, ale aj tak sa takmer polovica z nich nestretla so stimulmi motivujúcimi na zlepšenie.

  • V Estónsku, Slovenskej republike, Španielsku a Taliansku pôsobí viac než 70 % učiteľov na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania na školách, kde prevláda názor, že vyrušovanie v triedach brzdí vyučovací proces „do určitej miery“ alebo „veľmi“.

  • V priemere 38 % opýtaných učiteľov pracuje na školách, ktoré majú nedostatok kvalifikovaného personálu. V Poľsku sa problém týka iba 12 % škôl. V Turecku však týmto nedostatkom trpí 78 % škôl http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  • Učitelia strávia v priemere 13 % času vyhradeného na vyučovanie udržiavaním poriadku. V Bulharsku, Estónsku, Litve a Poľsku sa takto v triedach stráca menej ako 10 % času.

  • K faktorom, ktoré brzdia vyučovací proces, patrí okrem vyrušovania v triedach aj absentérstvo študentov (46 %), ich neskoré príchody (39 %), vulgárnosť a používanie hrubého jazyka (37 %) a zastrašovanie iných študentov alebo verbálne útoky voči nim (35 %).

  • Učitelia v niektorých krajinách popri nedostatku stimulov na zlepšovanie nie sú ani len systematicky hodnotení, prípadne sa k nim nedostáva žiadna spätná väzba o ich práci. Týka sa to viac než 25 % učiteľov v Írsku a Portugalsku, 45 % učiteľov v Španielsku a 55 % učiteľov v Taliansku. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

Hlavné politické poučenie vyplývajúce z tejto správy spočíva v potrebe lepšie motivovať učiteľov prostredníctvom orgánov vzdelávania. Veľa krajín nevidí súvislosť medzi hodnotením výkonu učiteľov a odmenou a uznaním, akého sa im dostáva, a dokonca i tam, kde takéto prepojenia existujú, sú často veľmi slabé.

Z p rieskumu celkovo vyplýva, že subjekty zodpovedné za plánovanie v oblasti vzdelávania by mohli urobiť viac pre podporu učiteľov a zlepšenie výsledkov študentov, ak sa verejnosť aj tvorcovia politiky menej zamerajú na kontrolu zdrojov a obsah vzdelávania a viac na učebné výsledky .

Kontext

TALIS je novým Medzinárodným prieskumom vyučovania a vzdelávania uskutočňovaným OECD. Je prvým medzinárodným prieskumom, ktorý sa zameriava na učebné prostredie a pracovné podmienky učiteľov na školách. Zaoberá sa problémami vnímanými z pohľadu riaditeľov škôl a samotných učiteľov, ktoré majú vplyv na učiteľov a ich výkon. Jeho cieľom je takto zaplniť značné informačné medzery pri medzinárodných porovnaniach systémov vzdelávania.

Prieskum, ktorý podporila Európska komisia, zahŕňa 23 účastníckych krajín : Austráliu, Belgicko (časť Flámsko), Brazíliu, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Írsko, Island, Kóreu, Litvu, Maďarsko, Malajziu, Maltu, Mexiko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenskú republiku, Slovinsko, Španielsko, Taliansko a Turecko.

V každej krajine bolo náhodne vybraných približne 200 škôl a v každej z nich riaditeľ školy a 20 náhodne vybraných učiteľov vyplnili dotazníky.

Otázky sa tý kali problémov, akými sú napríklad úroveň prípravy učiteľov, uplatňované vyučovacie metódy a uznanie a odmeny týkajúce sa učiteľov.

Pozri www.oecd.org/edu/talis/firstresults


Side Bar