Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/926

Brüssel, 16. juuni 2009

Õpetajatele valmistab muret stiimulite puudumine ning õpilaste halb käitumine klassiruumis

Neljast õpetajast kolm leiab, et puuduvad stiimulid õpetamise kvaliteedi parandamiseks. Õpilaste halb käitumine klassiruumis segab tundide andmist viiest koolist kolmes. Sellised järeldused võib teha uuest OECD aruandest, mis valmis Euroopa Komisjoni toetusel. Aruanne põhineb uuel rahvusvahelisel õpetamist ja õppimist käsitlenud uuringul (TALIS) ning see pakub esimest korda võrreldavaid andmeid õpetajate töötingimuste kohta 23 osalenud riigis.

Aruande esitlusel rõhutas OECD peasekretär Angel Gurría vajadust parandada õpetamise kvaliteeti: „Hariduspoliitika edukaks rakendamiseks on vaja kõrge tasemega õpetajaid. Haridussüsteemi kvaliteet ei saa olla kõrgem kui õpetajate ja nende töö kvaliteet.”

Euroopa Komisjoni hariduse, koolituse, kultuuri ja noorsooküsimuste volinik Ján Figel’ lisas: „ELis on hinnanguliselt 6,25 miljonit õpetajat. Nad vajavad kogu abi, mida haridusametid saavad neile anda, et pakkuda õiget õpet kiiresti muutuvas koolikeskkonnas. Poliitikakujundajad peavad õpetajaid toetama, parandades mitte ainult õpetajate koolitust vaid ka nende töötingimusi.”

Aruanne „Tõhusa õpetamis- ja õpikeskkonna loomine” põhineb uuringu TALIS andmetel ning selles nenditakse järgmist:

  • Austraalias, Belgias (Flandrias), Taanis, Iirimaal ja Norras väitis üle 90% õpetajatest, et nad ei oota mingit tasu õpetamiskvaliteedi parandamise eest.

  • Bulgaarias ja Poolas on õpetajad veidi optimistlikumad, kuid siiski peaaegu pooled ei näe stiimulit oma töö parandamiseks.

  • Eestis, Itaalias, Slovakkias ja Hispaanias töötab rohkem kui 70% põhikooliõpetajatest koolides, kus klassikorra rikkumised segavad õppeprotsessi kas „mingil määral” või „palju”.

  • Keskmiselt 38% uuringus osalenud õpetajatest töötab koolides, kus on puudus kvalifitseeritud õpetajatest. Poolas puudutas see probleem 12% koolidest, kuid Türgis oli 78% koolidest probleeme kvalifitseeritud õpetajate puudusega. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  • Keskmiselt kulub õpetajal 13% tunni ajast korra hoidmisele. Bulgaarias, Eestis, Leedus ja Poolas läheb niimoodi raisku alla 10% ajast.

  • Klassikorra rikkumistele lisaks nimetati õppetegevust segavateks teguriteks veel õpilaste puudumist (46%), hilinemist (39%), vandumist ja ropendamist (37%) ning kaasõpilaste hirmutamist ja solvamist (35%).

  • Lisaks sellele, et puuduvad stiimulid oma töö parandamiseks, ei eksisteeri paljudes riikides õpetajate töö süstemaatilist hindamist ning õpetajad ei saa tagasisidet oma töö kohta. Iirimaal ja Portugalis koges seda probleemi 25% õpetajatest, Hispaanias 45% ja Itaalias 55%. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

Poliitilisel tasandil tasuks kõrva taha panna, et õpetajatele on vaja tõhusamaid stiimuleid. Paljude riikides puudub side õpetaja töö hindamise ning selle eest tasu ja tunnustuse saamise vahel. Kui selline side isegi eksisteerib, siis ei ole see tavaliselt kuigi tugev.

Kokkuvõttes näitab uuring, et haridusametnikud saaksid õpetajaid rohkem toetada ning parandada õpilaste tulemusi, kui avalikkus ja poliitikakujundajad keskenduksid vähem ressursside ja õppetöö sisu kontrollimisele ning rohkem õpitulemustele.

Taust

TALIS on OECD uus õpetamist ja õppimist käsitlev rahvusvaheline uuring . See on esimene rahvusvaheline uuring õpikeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. Uuringus vaadeldakse probleeme, mis mõjutavad õpetajaid ja nende tööd, koolijuhtide ja õpetajate endi silme läbi. Sellega soovitakse täita haridussüsteemide rahvusvahelisel võrdlemisel tekkivaid teabelünki.

Uuring toimus Euroopa Komisjoni toetusel ning selles osales 23 riiki : Austraalia, Austria, Belgia (flaami kogukond), Brasiilia, Bulgaaria, Taani, Eesti, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Korea, Leedu, Malaisia, Malta, Mehhiko, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Türgi.

Igast riigis valiti juhuslikult umbes 200 kooli ning igas koolis täitsid küsimustiku kooli juht ning 20 juhuslikult valitud õpetajat.

Küsimustikus käsitleti selliseid teemasid nagu õpetajate ettevalmistus, kasutatavad õppemeetodid ning õpetajate tunnustamine ja tasustamine.

Vaata www.oecd.org/edu/talis/firstresults


Side Bar