Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/926

V Bruselu dne 16. června 2009

Nedostatečná motivace a špatné chování žáků oslabují efektivitu učitelů

Podle nové zprávy OECD vypracované s podporou Evropské komise se tři učitelé ze čtyř domnívají, že nejsou motivováni ke zlepšování kvality výuky, a ve třech školách z pěti narušují žáci svým špatným chováním průběh vyučování. Zpráva vychází z nového mezinárodního průzkumu o výuce a učení (TALIS) a poprvé poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje o podmínkách, ve kterých pracují učitelé ve školách, na základě závěrů průzkumu ve 23 zapojených zemích.

Při vydání zprávy zdůraznil generální tajemník OECD Angel Gurría potřebu usilovat o lepší práci učitelů. „Kvalitní učitelé jsou hlavním předpokladem pro úspěšné provádění vzdělávací politiky,“ uvedl. „To znamená, že kvalita učitelů a jejich práce podmiňují kvalitu vzdělávacího systému.“

Ján Figeľ, evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, doplnil: „Podle odhadů je v EU 6,25 milionu učitelů a ti potřebují veškerou podporu, kterou jim vzdělávací instituce mohou poskytnout, aby mohli vhodným způsobem vyučovat v rychle se měnícím prostředí ve školách. To vyžaduje odhodlání a závazek ze strany tvůrců politiky k podpoře našich učitelů, a to nejen zlepšením jejich odborné přípravy, ale také pracovních podmínek.“

Zpráva „ Vytváření efektivního prostředí pro výuku a učení“ vychází ze závěrů průzkumu TALIS a obsahuje tato zjištění:

  • V Austrálii, Belgii (Vlámsku), Dánsku, Irsku a Norsku uvádí více než 90 % učitelů, že za zlepšení kvality své výuky neočekávají žádnou odměnu.

  • V Bulharsku a Polsku jsou učitelé méně pesimističtí, avšak stále téměř polovina z nich není motivována ke zlepšení.

  • V Estonsku, Itálii, na Slovensku a ve Španěl sku se více než 70 % učitelů na nižší sekundární úrovni vzdělávání domnívalo, že u nich ve škole vyrušování žáků v hodině narušuje výuku „do určité míry“ nebo „ve velké míře“.

  • V průměru 38 % dotazovaných učitelů uved lo, že se jejich škola potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. V Polsku se tento problém týkal pouze 12 % škol. Naopak v Turecku byl tento nedostatek pociťován v případě 78 % škol. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  • Učitelé průměrn ě věnovali 13 % času ve třídě udržováním kázně. V Bulharsku, Estonsku, Litvě a Polsku se tímto způsobem promarní méně než 10 % výuky.

  • Kromě vyrušování v hodině byly zmíněny další faktory negativně ovlivňující výuku: záškoláctví (46 %), pozdní příchody (39 %), hrubé a urážlivé vyjadřování (37 %) a zastrašování nebo urážení ostatních žáků (35 %).

  • Kromě nedostatečné motivace ke zlepšení nejsou učitelé v některých zemích ani systematicky hodnoceni a ohledně své práce nedostávají žádnou zpětnou vazbu. Týká se to více než 25 % učitelů v Irsku a Portugalsku, 45 % ve Španělsku a 55 % v Itálii. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

Hlavním poučením pro další strategickou činnost je, že vzdělávací instituce musí učitele lépe motivovat. V mnoha zemích neexistuje souvislost mezi hodnocením práce učitelů a jejich odměňováním a uznáváním, a pokud taková souvislost existuje, obvykle není příliš výrazná.

Průzkum obecně ukazuje, že by činitelé odpovědní za plánování vzdělávací činnosti mohli účinněji podpořit učitele a zlepšit výsledky žáků, pokud by se veřejnost i tvůrci politik zaměřovali méně na kontrolu zdrojů a vzdělávací obsah a více na studijní výsledky.

Obecné informace

TALIS je nový mezinárodní průzkum OECD o výuce a učení . Jedná se o první mezinárodní průzkum, který se zaměřuje na vzdělávací prostředí a na pracovní podmínky učitelů ve školách. Zabývá se faktory, které ovlivňují učitele a jejich práci, vnímanými optikou ředitelů škol i samotných učitelů. Tímto způsobem by měl průzkum doplnit chybějící důležité informace při mezinárodním srovnávání vzdělávacích systémů.

Průzkum se uskutečnil s podporou Evropské komise a zapojilo se do něj 23 zemí : Austrálie, Rakousko, Belgie (Vlámsko), Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Korea, Litva, Malajsie, Malta, Mexiko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Turecko.

V každé zemi bylo namátkou vybráno 200 škol, jejichž ředitel a 20 namátkou vybraných učitelů vyplnili dotazníky.

Otázky se týkaly například připravenosti učitelů, metod výuky a uznávání a odměňování učitelů.

Viz www.oecd.org/edu/talis/firstresults


Side Bar