Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/ 09/913

Βρυξέλλες , 12 Ιουνίου 2009

Περιβάλλον : η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για ασφαλέστερα βιοκτόνα και απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα σχέδιο νομοθετικής πράξης για τη ν επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Η σχετική πρόταση έχει ως στόχο τη σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας των βιοκτόνων που διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνεται να εκλείψουν σταδιακά οι πιο επικίνδυνες ουσίες, ειδικότερα όσες είναι δυνατόν να προκαλέσουν καρκίνο, και να θεσπιστούν νέοι κανόνες για αντικείμενα όπως τα έπιπλα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, που υποβάλλονται σε κατεργασία με βιοκτόνα και δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η νομοθεσία απλουστεύεται και, ταυτόχρονα, παρέχονται νέα κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν ασφαλέστερα προϊόντα για την καταπολέμηση των επιβλαβών παρασίτων και παθογόνων οργανισμών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ), που εδρεύει στο Ελσίνκι, θα συμμετέχει στην αδειοδότηση σε κεντρικό επίπεδο για ορισμένα από τα προϊόντα αυτά. Η προτεινόμενη νομοθετική πράξη αναμένεται να αρχίσει να ισχύει το 2013.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Günter Verheugen, αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, και ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, έκαναν την εξής κοινή δήλωση: «Τα βιοκτόνα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον έλεγχο της εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να απειλούν την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών ή το περιβάλλον. Η νέα αυτή πρόταση θα εξασφαλίσει τη διάθεση μόνο ασφαλών και εγκεκριμένων προϊόντων στο σύνολο της Ένωσης και τον αποκλεισμό των πιο επικίνδυνων ουσιών από την αγορά της. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες και η βιομηχανία της Ευρώπης θα ωφεληθούν σημαντικά από την πρόταση.»

Καλά νέα για το περιβάλλον και την υγεία

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση οργανισμών επιβλαβών για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων, όπως τα παράσιτα και οι παθογόνοι οργανισμοί (δηλ. μύκητες και βακτηρίδια), και περιλαμβάνουν εντομοαπωθητικά, απολυμαντικά και χημικά προϊόντα βιομηχανικής χρήσης, π.χ. αντιρρυπαντικά επιχρίσματα για πλοία και συντηρητικά υλικών. Με την πρόταση αυτή αναθεωρείται η οδηγία του 1998 για τα βιοκτόνα και αίρονται ορισμένες αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή της. Επιδιώκεται να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι κίνδυνοι τους οποίους ενέχουν τα βιοκτόνα, ενώ το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας διευρύνεται για να περιλάβει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που συνθέτουν βιοκτόνα, καθώς και τα βιοκτόνα που περιέχονται σε υλικά ερχόμενα σε επαφή με τρόφιμα.

Η πρόταση της Επιτροπής επιβάλλει νέα κριτήρια για την αποτροπή της χρήσης των πιο επικίνδυνων δραστικών ουσιών, ιδίως εάν αυτές προκαλούν καρκίνο ή προβλήματα γονιμότητας, και, όπου είναι δυνατόν, την αντικατάστασή τους από ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις . Τα προϊόντα που περιέχουν ουσίες χαρακτηρισμένες ως πολύ ανησυχητικές θα υπόκεινται σε συγκριτική αξιολόγηση, ώστε να εκλείψουν όσα ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο και να παραμείνουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν και για αντικείμενα που υποβάλλονται σε κατεργασία με βιοκτόνα, λόγου χάριν για τη διατήρηση της ποιότητας και της λειτουργίας ειδών επίπλωσης και ένδυσης. Θα επιτρέπεται η κατεργασία των αντικειμένων αυτών μόνο με εγκεκριμένα βιοκτόνα. Τα κατεργασμένα αντικείμενα θα φέρουν ετικέτα με προειδοποιήσεις ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν με επίγνωση και να προστατεύονται τα παιδιά και τα αλλεργικά άτομα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος.

Χορήγηση αδειών για ορισμένα βιοκτόνα σε επίπεδο ΕΕ

Για να προωθηθεί η χρήση βιοκτόνων χαμηλής επικινδυνότητας και νεοανακαλυπτόμενων ουσιών, η Επιτροπή προτείνει να χορηγούνται οι σχετικές άδειες σε επίπεδο ΕΕ. Η εν λόγω αδειοδότηση σε κεντρικό επίπεδο αναμένεται να διευκολύνει τη διάθεση προϊόντων αυτής της κατηγορίας στο σύνολο της αγοράς της ΕΕ. Ο ΕΟΧΠ, που είναι ήδη αρμόδιος για τη διαχείριση του REACH (κοινοτική νομοθεσία περί των χημικών προϊόντων), θα αναλάβει επιστημονικά και τεχνικά καθήκοντα σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο αδειών.

Ο ΕΟΧΠ θα συντονίζει επίσης τις δραστηριότητες επιστημονικής εκτίμησης της επικινδυνότητας των δραστικών ουσιών. Το έργο αυτό επιτελούσε μέχρι σήμερα το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής , στην Ίσπρα της Ιταλίας.

Οι άδειες για τα περισσότερα βιοκτόνα θα εξακολουθήσουν να χορηγούνται από τα κράτη μέλη . Οι κανόνες αμοιβαίας αναγνώρισης των υφιστάμενων αδειών απλουστεύονται ώστε να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά άλλων κρατών μελών της ΕΕ και να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων εργασιών.

Δεδομένου ότι η πρόταση μετατρέπει την υφιστάμενη οδηγία για τα βιοκτόνα σε κανονισμό, δεν θα χρειαστεί μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, διότι οι κανονισμοί ισχύουν άμεσα στα κράτη μέλη . Ο νέος κανονισμός θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία για τα βιοκτόνα.

Αποφυγή των άσκοπων δοκιμών

Με τη νέα πρόταση θα μειωθούν περαιτέρω οι δοκιμές σε ζώα. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, επιτρέπεται η διεξαγωγή δοκιμών σε ζώα μόνο μία φορά. Όπως και στην περίπτωση του REACH, της κοινοτικής νομοθεσίας περί των χημικών προϊόντων, οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση άδειας θα υποχρεούνται σε κοινοχρησία των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε ζώα, έναντι δίκαιης αποζημίωσης. Επιπλέον, θα ζητούνται δοκιμές για την απόδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας ενός βιοκτόνου μόνον εφόσον είναι πραγματικά αναγκαίο. Ενισχύονται επίσης η συνέπεια και η διαφάνεια των κανόνων που αφορούν την προστασία των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες :

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκτόνα :

http :// ec . europa . eu / environment / biocides / revision . htm

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων :

http://echa.europa.eu/


Side Bar