Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/912

Bryssel den 12 juni 2009

Konsumentskydd: EU fastställer nya säkerhetsstandarder för barnprodukter

EU-länderna förväntas på måndag ge grönt ljus för två nya säkerhetsstandarder som gäller barn – barnsäkra låsanordningar för fönster och balkongdörrar samt badartiklar – som en del av mer omfattande åtgärder för att uppdatera säkerhetsstandarderna för en rad barnprodukter i EU. För närvarande saknas EU-standarder för sådana artiklar. Med de nya standarderna blir låsanordningar för fönster och balkongdörrar helt barnsäkra samtidigt som de allmänna säkerhetsstandarderna höjs. När det gäller badartiklar för små barn, t.ex. badstolar för spädbarn, kommer standarderna att höja kraven på stabilitet och säkerhet och ställa krav på tydliga varningar för dem som har ansvaret för barnen. På måndag den 15 juni kommer EU-länderna att rösta i kommittén för allmän produktsäkerhet för att ge grönt ljus för att gå vidare med de nya standarderna.

– Föräldrar eller de som har ansvaret för barnen avgör själva hur de bäst skyddar sina barn, säger Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentfrågor. Vår uppgift är att se till att föräldrarna kan känna sig trygga att produkterna är säkra. Bruksanvisningarna måste vara mycket tydliga, produkterna måste vara helt barnsäkra när de utges för att vara det och de måste uppfylla alla krav när det gäller säkerhetstester. Eftersom dessa produkter är avsedda för våra mest sårbara konsumenter, dvs. barnen, finns det all anledning att vara extra vaksam på säkerheten.

Arbetsgång

Europeiska kommissionen arbetar just nu tillsammans med medlemsstaterna med att uppdatera säkerhetsstandarderna för en rad barnprodukter som för närvarande saknar EU-standarder eller där standarderna inte täcker alla risker. Förslag till ytterligare standarder för barnprodukter kommer att läggas fram under kommande år, t.ex. för barnstolar, bilstolar och madrasser.

Barnsäkra låsanordningar för fönster och balkongdörrar

Barnsäkra låsanordningar ska minska eller förhindra olyckor genom att de dels gör så att fönster eller balkongdörrar bara kan öppnas till ett visst läge, dels gör låsfunktionen barnsäker så att den inte kan öppnas av barn under fyra år.

Dagsläget: Fall från höjder, t.ex. fönster eller balkonger, är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och hjärn- eller skelettskador hos barn under fem år 1 . I den franska regionen Ile de France registrerades 67 sådana fall mellan maj och september 2005. I Danmark och Sverige inträffar 20–60 fall varje år.

Uppgifter från perioden 1996–2003 visar att det varje år inträffade 79 olyckor i Grekland, 130 i Nederländerna och 25 i Storbritannien 2 . I USA dör varje år 15–20 barn under tio år och fler än 4 000 tas in på sjukhusens akutmottagningar på grund av skador efter fall från fönster 3 .

Under åren 2005–2007 genomförde Danmark, Norge och Österrike ett gemensamt projekt för att bedöma säkerheten hos låsanordningar för fönster och balkongdörrar. Projektresultaten visade att barn kunde koppla ur flera modeller, trots att låsanordningarna påstods vara barnsäkra, och att andra modeller gick sönder eller inte klarade åldringstestet. En del modeller saknade vissa grundlägga nde bruksanvisningar som krävs.

Förslaget: Genom EU-standarden införs nya krav på att prova produkters barnsäkerhet, strukturella hållfasthet under hela den förväntade användningstiden samt deras motståndskraft mot åldrande och exponering för väderförhållanden. Standarden kommer också att ställa krav på tydliga bruksanvisningar och tydlig information till användarna.

Badartiklar för barn

Dagsläget: Det finns för närvarande inga EU-standarder för badartiklar för små barn, t.ex. badstolar, badhjälpmedel eller badkar. Vissa nationella bestämmelser finns dock i t.ex. Frankrike. I USA finns en standard för badstolar, och man har börjat att utarbeta en standard för badkar och badkarsställningar.

Internationellt finns det omfattande uppgifter om små barn som råkar ut för olyckor eller skadas på grund av barnprodukter. I USA uppskattades t.ex. att ca 62 000 barn under fem år hade skadats på grund av småbarnsartiklar och tagits in på akutmottagningar under 2007. Mot denna bakgrund genomförde kommissionen under 2007–2008 en undersökning efter samråd med medlemsstaterna. I denna undersökning identifierades småbarnsprodukter som medför särskilt allvarliga risker för spädbarn och små barn och för vilka det saknas säkerhetsstandarder eller det finns standarder som inte täcker alla risker.

Bland dessa produkter återfinns följande:

Badstolar för småbarn – produkter som hjälper till att hålla barnet sittande vid badning. Badhjälpmedel – produkter som ofta används för spädbarn eller nyfödda så att de hållas i en liggande ställning vid badning. Badkar och badkarsställningar – produkter för barn upp till tolv månader. Dessa artiklar har blivit ytterst populära och används i allt högre utsträckning.

De flesta olyckor inträffar när vuxna som använder dessa produkter får en falsk trygghetskänsla på grund av att de uppfattar dem som säkerhetsutrustning och därför kan vara mer benägna att lämna barnet utan uppsikt i badet. I kommissionens undersökning framkom också problem med stabilitetskrav. Olyckor har också inträffat när en vuxen har varit närvarande, då produkter har gått sönder, lösgjorts från ytan eller öppnats av barnet. Det är ytterst viktigt att den som ansvarar för barnet är vaksam, eftersom drunkningsolyckor kan inträffa väldigt snabbt.

Den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (Consumer Product Safety Commission) redovisade i februari 2009 4 uppgifter som visade att det mellan 2003 och 2005 inträffade 90 dödsolyckor med små barn i barnbadkar eller badringar. I Storbritannien drunknade 78 barn i badet mellan 1989 och 2003 5 , och i USA registrerades 123 dödsfall genom drunkning och 182 tillbud då barn var nära att drunkna mellan januari 1983 och april 2005 6 . De olycksdrabbade barnen var i genomsnitt mellan fem och tio månader gamla.

Förslaget: Den nya standarden kommer att ställa krav på ökad stabilitet och motstånd för att minska risken att barn tippar över när de lutar sig åt något håll, försöker ställa sig upp eller flytta produkten. Standarden kommer också att kräva tydligare och synligare varningstexter och bruksanvisningar för konsumenterna, såväl på förpackningen och produkten som på försäljningsstället.

Nästa steg

Kommissionens förslag kommer att överlämnas till Europaparlamentet för behandling under en månad och därefter till kommissionärerna för formellt beslut. Därefter lämnas ett uppdrag om utarbetande av nya produktstandarder till Europeiska standardiseringskommittén (CEN). Detta arbete kan ta mer än två år.

Omröstningen hålls vid lunchtid den 15 juni i Centre Albert Borschette, Rue Froissart.

Länk till undersökningen:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Världshälsoorganisationen (WHO) – European Report on Child Injury Prevention , 2008.

2 :

Commission de la Sécurité des Consommateurs, Frankrike, Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (10/05).

3 :

Consumer Product Safety Commission, USA, Consumer Product Safety Review , volym 5, 2000.

4 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf

5 :

Royal Society for the Prevention of Accidents, Storbritannien.

6 :

Consumer Product Safety Commission, USA, Bath Seats , september 2006.


Side Bar