Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/912

Bryssel 12. kesäkuuta 2009

EU vahvistaa uudet turvastandardit lastenhoitotuotteille

EU-maat ovat näyttämässä vihreää valoa kahdelle uudelle lapsiturvallisuusstandardille. Lastenhoitotuotteita koskevat standardit on tarkoitus saattaa ajan tasalle laajemminkin. Nyt ollaan vahvistamassa standardit lapsiturvallisille ikkunoiden ja parvekkeenovien lukitusl aitteille sekä kylpytuotteille, joille ei aiemmin ollut EU-standardeja. Uusilla standardeilla varmistetaan, että ikkunoiden ja parvekkeenovien lukituslaitteet ovat täysin lapsiturvallisia. Samalla parannetaan turvastandardeja myös yleisesti. Lisäksi tiukennetaan esimerkiksi vauvoille tarkoitettujen kylpyistuinten vakaus- ja turvavaatimuksia ja annetaan uusia, selkeitä varoituksia kylvettäjille. EU-maat äänestävät uusien standardien laatimisesta yleistä tuoteturvallisuutta käsittelevän komitean kokouksessa maanantaina 15. kesäkuuta.

”Lasten turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu luonnollisesti heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen”, totesi asiaa esitellyt EU:n kuluttajakomissaari Meglena Kuneva. Lastenhoitotuotteiden on kuitenkin oltava turvallisia. Käyttöohjeiden on oltava selkeitä, lapsiturvallisiksi väitettyjen tuotteitten pitää myös olla lapsiturvallisia, ja niiden on läpäistävä kaikki tarvittavat turvallisuustestit. Näitä tuotteita käytetään hoidettaessa pieniä lapsia, siis ryhmää, joka kaikkein vähiten pystyy huolehtimaan itsestään. ”Lasten kohdalla turvallisuudesta ei saa tinkiä yhtään”, muistutti Kuneva.

Menettely

Euroopan komissio on yhdessä EU-maiden kanssa päivittämässä lukuisiin eri lastenhoitotuotteisiin sovellettavia standardeja. Jos standardeja ei vielä ole olemassa, laaditaan uusia, ja jos voimassa oleva standardi ei kata kaikkia riskejä, sitä paikataan. Tulevana vuotena tehdään lisää ehdotuksia lastenhoitotuotestandardien laatimiseksi. Aiheena ovat mm. syöttötuolit, tuki-istuimet ja lastensänkyjen patjat.

Lapsiturvalliset lukot ikkunoihin ja parvekkeenoviin

Turvalaitteilla pyritään vähentämään ja ehkäisemään onnettomuuksia siten, että 1) ikkunan tai parvekkeenoven aukeamista rajoitetaan ja 2) lukkolaitteesta tehdään lapsiturvallinen eli sellainen, ettei alle nelivuotias pysty sitä avaamaan.

Nykytilanne. Putoaminen ikkunasta tai parvekkeelta tai muusta korkeasta paikasta on yleisimpiä alle viisivuotiaiden lasten kuoleman tai pysyvän aivo- tai luustovaurion aiheuttajia. 1 Maalis–syyskuussa 2005 kirjattiin Ranskassa Île-de-Francen alueella 67 putoamistapausta. Tanskassa ja Ruotsissa niitä kirjataan vuosittain 20–60.

Vuosina 1996–2003 onnettomuuksia sattui Kreikassa 79, Alankomaissa 130 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 25 tapausta vuodessa. 2 Yhdysvalloissa ikkunoista putoaminen puolestaan vie vuosittain 15–20:n alle kymmenvuotiaan hengen ja aiheuttaa yli 4 000:lle poliklinikkakäyntiä vaativia vammoja. 3

Itävalta, Tanska ja Norja toteuttivat vuosina 2005–2007 yhteishankkeen, jossa arvioitiin markkinoilla olevien ikkunan ja parvekkeenoven lukituslaitteiden turvallisuutta. Tulokset osoittivat, että lapset pystyivät avaamaan useat testatuista lukkomalleista, vaikka niiden väitettiin olevan lapsiturvallisia, ja että eräät mallit menivät kasaan, rikkoutuivat tai eivät läpäisseet vanhennustestiä. Kaikista testatuista malleista puuttui joitakin vaadituista peruskäyttöohjeista.

Ehdotus. Eurooppalaisella standardilla otetaan käyttöön uusia testausvaatimuksia, jotka koskevat tuotteen lapsiturvallisuutta, niiden rakenteellisen eheyden säilymistä koko käyttöajan ja sitä, miten ne kestävät vanhentumista ja sääaltistusta. Lisäksi on annettava selkeät ohjeet ja tiedot käyttäjille.

Vauvojen kylpytuotteet

Nykytilanne. Voimassa ei ole EU-standardeja, jotka koskisivat vauvojen kylvetyksessä käytettäviä tuotteita, kuten kylpyistuimia ja ‑alustoja tai ammeita. Joissakin maissa, kuten Ranskassa, on kuitenkin jonkin verran omia sääntöjä. Yhdysvalloissa on laadittu standardi kylpyistuimia varten. Ammeita ja telineitä koskevan standardin kehittäminen on alkuvaiheessa.

Eri puolilta maailmaa on saatavissa runsaasti tietoja pienille lapsille sattuneista tapaturmista ja vammautumisista, joiden taustalla on jokin lastenhoitotuote. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sattui vuonna 2007 arviolta 62 000 tapausta, jossa tällaista alle viisivuotiaalle tullutta vammaa jouduttiin hoitamaan ensiapupoliklinikalla. Tilanteen vuoksi komissio teetti jäsenvaltioita kuultuaan vuosina 2007–2008 tutkimuksen, jossa kartoitettiin sellaiset lastenhoitotuotteet, jotka aiheuttavat erityisen vakavaa vaaraa vauvoille ja pikkulapsille ja joiden osalta ei joko ole vahvistettu standardia tai standardi ei kata kaikkia riskejä.

Tällaisia tuotteita ovat muun muassa seuraavat:

Vauvojen kylpyistuimet , jotka pitävät lapsen istuma-asennossa kylvetyksen aikana. Kylpyalustat , joilla vauva pysyy makuuasennossa kylvetyksen aikana. 12-kuukautisille ja sitä nuoremmille lapsille tarkoitetut ammeet ja ammetelineet . Näiden tuotteiden käytöstä on tullut erittäin yleistä.

Onnettomuuksien pääsyynä on tuotetta käyttävän aikuisen perusteeton turvallisuudentunne. Käyttäjä pitää tuotetta turvalaitteena ja saattaa siksi jättää lapsen kylpyyn ilman valvontaa. Komission tutkimuksessa tuli myös esiin huolta tuotteitten vakausvaatimuksista. Onnettomuuksia on näet sattunut myös hoitajan ollessa läsnä: tuote on saattanut painua kokoon tai irrota kiinnityspinnasta taikka lapsi on voinut avata sen vahingossa. Kylvettäjän on oltava erittäin valppaana, sillä lapsi voi hukkua hyvinkin nopeasti.

Yhdysvaltalaisen Consumer Product Safety Commission ‑elimen helmikuussa 2009 julkaisemien tietojen mukaan maassa kuoli vuosina 2003–2005 kaikkiaan 90 pientä lasta kylpyammeen tai kylpyistuimen käytön yhteydessä. 4 Yhdistyneessä kuningaskunnassa 78 lasta hukkui ammeeseen vuosina 1989–2003. 5 Yhdysvalloissa puolestaan kirjattiin tammikuun 1983 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana 123 hukkumistapausta ja 182 läheltä piti ‑tapausta. 6 Uhrit olivat keskimäärin 5–10 kuukauden ikäisiä.

Ehdotus. Uudella standardilla otetaan käyttöön tiukempia vakaus- ja kestovaatimuksia, joilla minimoidaan kaatumisvaara, jos lapsi nojaa johonkin suuntaan, yrittää nousta seisomaan tai työntää tuotetta. Lisäksi vaaditaan selkeämpiä ja näkyvämpiä varoituksia ja ohjeita pakkauksessa, itse tuotteessa ja myymälässä.

Mitä seuraavaksi?

Komission ehdotus toimitetaan ensin Euroopan parlamentille, jolla on kuukausi aikaa tarkastella sitä, ja sitten takaisin komissioon komissaarien muodollista päätöstä varten. Sen jälkeen annetaan Euroopan standardointikomitealle (CEN) tehtäväksi aloittaa uusien tuotestandardien laatiminen. Työ voi kestää yli kaksi vuotta.

Ehdotuksesta äänestetään 15. kesäkuuta Albert Borschette ‑konferenssikeskuksessa (osoite Rue Froissart, Bryssel).

Tutkimukseen voi tutustua osoitteessa :

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Maailman terveysjärjestön raportti European Report on Child Injury Prevention , 2008.

2 :

Ranskalaisen kuluttajien turvallisuutta käsittelevän Commission de la Sécurité des Consommateurs ‑elimen lausunto ikkunoiden ja parvekkeiden turvallisuudesta ( Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (10/05)).

3 :

USA:ssa kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevän Consumer Product Safety Commission ‑elimen julkaisu Consumer Product Safety Review, volume 5 (2000).

4 :

Ks. http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf .

5 :

Royal Society for the Prevention of Accidents, Yhdistynyt kuningaskunta.

6 :

US Consumer Product Safety Commission, Bath Seats , syyskuu 2006.


Side Bar