Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/912

V Bruselu dne 12. června 2009

Spotřebitelé: EU stanoví nové bezpečnostní normy pro výrobky pro péči o děti

Vše nasvědčuje tomu, že p říští pondělí dají členské státy EU zelenou dvěma novým normám v oblasti bezpečnosti dětí: normě pro zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře a normě pro dětské koupací předměty bezpečné pro dítě. Jedná se pouze o část mnohem širší kampaně zaměřené na aktualizaci bezpečnostních norem pro celou řadu výrobků pro péči o děti v celé EU. V současnosti se na tyto předměty žádné normy EU nevztahují. Nové normy budou nejenom vyžadovat, aby zajišťovací zařízení určená pro okna a balkonové dveře byla zcela bezpečná pro dítě, ale bezpečnostní normy také zvýší obecně. Pokud jde o dětské koupací potřeby, například u koupacích sedátek pro velmi malé děti budou nové normy požadovat zlepšení stability a bezpečnosti a stanoví požadavky na nová upozornění určená pro osoby pečující o dítě. O zavedení nových norem budou členské státy hlasovat na zasedání výboru pro obecnou bezpečnost výrobků v pondělí 15. června.

Komisařka EU pro spotřebitele Meglena Kuneva uvedla: „Každý rodič nebo osoba, která pečuje o dítě, musí sami posoudit, jak lze nejlépe zajistit bezpečí vlastních dětí. My požadujeme, aby výrobky, které budou rodiče používat, byly bezpečné. Návody k obsluze musí být zcela srozumitelné, výrobky označené za bezpečné pro děti musí takové opravdu být, a musí projít všemi zkouškami bezpečnosti. Skutečnost, že tyto výrobky slouží k péči o naše nejzranitelnější spotřebitele, je nejpádnějším důvodem k co nejvyšší obezřetnosti v otázkách bezpečnosti.“

Postup

Evropská komise ve spolupráci s členskými státy přistoupila k aktualizaci bezpečnostních norem pro celou řadu výrobků pro péči o malé děti, kde normy EU neexistují nebo kde stávající normy nepokrývají všechna rizika. Návrhy dalších norem pro tyto výrobky budou předloženy v průběhu příštího roku. Půjde například o normy pro vysoké židličky, přídavné sedačky a matrace do postýlek.

Zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkonové dveře

Tato zabezpečovací zařízení, jejichž cílem je snížit počet nehod nebo jim zabránit, byla navržena tak, že: 1) okno nebo balkonové dveře lze otevřít jen do určité polohy ; a 2) okenní zámek je zabezpečen tak, aby dítě mladší čtyř let nemohlo okno otevřít.

Současná situace: Pády z výšek, jako např. z oken nebo balkonů, představují u dětí mladších pěti let nejčastější příčinu úrazů s následkem smrti či trvalého poškození mozku nebo kostí. 1 Ve Francii, v regionu Ile de France, bylo v období mezi květnem a zářím 2005 zaznamenáno 67 takových pádů. V Dánsku a ve Švédsku je každý rok nahlášeno 20 až 60 případů.

Údaje z let 1996–2003 ukazují, že v Řecku se ročně stane 79 nehod, v Nizozemsku 130 a ve Spojeném království 25 nehod. 2 Na následky zranění způsobených pádem z okna zemře ve Spojených státech každoročně 15–20 dětí mladších deseti let a více než 4 000 dětí je v této souvislosti ošetřeno na oddělení urgentního příjmu. 3

Rakousko, Dánsko a Norsko v letech 2005 a 2007 společně uskutečnily projekt, jehož cílem bylo zhodnotit bezpečnost zajišťovacích zařízení pro okna a balkonové dveře. Výsledky projektu prokázaly, že některé z testovaných modelů zajišťovacích zařízení mohou být dětmi odjištěny, ačkoli jsou údajně pro dítě bezpečné; jiné modely se rozpadly, zlomily se nebo neodolaly při zkoušce stárnutí a u všech testovaných modelů chyběly některé z požadovaných základních pokynů.

Návrh: Norma EU zavede nové požadavky na ověření odolnosti výrobku proti dětem, požadavky na integritu konstrukce po celou dobu předpokládané životnosti a odolnost vůči stárnutí a vlivům povětrnostních podmínek. Norma bude také obsahovat požadavky na srozumitelný návod a informace pro uživatele.

Dětské koupací předměty

Současná situace: Normy EU pro dětské koupací předměty – koupací sedátka, pomůcky ke koupání nebo koupací vany – v současnosti neexistují. Několik málo vnitrostátních opatření existuje například ve Francii. USA má normu pro koupací sedátka. Norma pro koupací vany a stojany je v rané fázi vývoje.

Doklady o nehodách a zraněních v útlém věku ve spojitosti s výrobky pro péči o malé děti pocházejí ze všech koutů světa. Například v USA bylo v roce 2007 v souvislosti s těmito výrobky zaznamenáno kolem 62 000 zranění, která si vyžádala ošetření na oddělení urgentního příjmu. Ve světle těchto skutečností Komise po poradě s členskými státy zadala vypracování studie (2007–2008), která označila takové výrobky pro péči o děti, které pro kojence a malé děti představují obzvláště závažná rizika a pro které normy EU buď neexistují, nebo nepokrývají všechna rizika s nimi spojená.

K těmto výrobkům patří:

Dětská koupací sedátka : jedná se o výrobek, který umožňuje udržet dítě při koupání vsedě. Pomůcky ke koupání : výrobek používaný ke koupeli velmi malých dětí nebo novorozenců, který umožňuje udržet dítě při koupání vleže. Koupací vany a stojany na vany : výrobek pro děti do 12 měsíců. Tyto výrobky se v poslední době těší obrovské oblibě a používá je stále větší počet spotřebitelů. 4

Hlavní příčinou nehod je, že dospělí uživatelé mají falešný pocit bezpečí, neboť tyto výrobky pokládají za bezpečná zařízení, a proto častěji nechávají dítě ve vaně bez dozoru. Studie vypracovaná Komisí se zabývá také požadavky na stabilitu. K nehodám docházelo také v přítomnosti osoby pečující o dítě: výrobek se převrátil, odtrhl od podpěry nebo byl náhodně odjištěn dítětem. Ostražitost pečující osoby je zásadním faktorem, neboť k utonutí dítěte může dojít během velmi krátkého okamžiku.

Údaje americké Komise pro bezpečnost výrobků z hlediska spotřebitelů (Consumer Product Safety Commission, CPSC) uveřejněné v únoru 2009 5 hovoří ve spojitosti s používáním dětských koupacích van a kruhů o 90 případech úmrtí malých dětí, ke kterým došlo v letech 2003–2005. V letech 1989–2003 utonulo ve vaně 78 dětí ze Spojeného království 6 , v USA bylo mezi lednem 1983 a dubnem 2005 zaznamenáno 123 smrtelných případů utonutím a 182 případů tonutí. 7 Průměrný věk obětí je pět až deset měsíců.

Návrh: Nová norma zavede přísnější požadavky na stabilitu a odolnost, aby bylo minimalizováno riziko převržení výrobku, zejména pokud se o něj dítě opírá kterýmkoli směrem, pokouší se vstát nebo tlakem převrhne sedátko. Dále budou na výrobku, jeho obalu a v místech prodeje vyžadována srozumitelnější a viditelnější upozornění pro spotřebitele.

Další kroky

Komise předloží návrh Evropskému parlamentu, kde bude po dobu jednoho měsíce podroben kontrole, poté o něm formálně rozhodne kolegium komisařů. Vypracováním nových norem, které může trvat více než dva roky, pak bude pověřen Evropský výbor pro normalizaci (CEN).

Hlasování se uskuteční v poledne 15. června v Bruselu (Centre Albert Borschette, Rue Froissart).

Studii lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm#project_results .

1 :

Světová zdravotnická organizace – European Report on Child Injury Prevention , 2008.

2 :

Commission de la Sécurité des Consommateurs – France Avis relatif à la sécurité des fenêtres et balcons (10/05).

3 :

US Consumer Product Safety Commission, Consumer Product Safety Review, 5. svazek (2000).

4 :

V USA se každým rokem prodá zhruba milion koupacích sedátek, v Evropě v roce 2003 vedoucí společnost na trhu prodala 140 000 kusů.

5 :

http://www.cpsc.gov/library/nursery07.pdf .

6 :

Royal Society for the Prevention of Accidents, UK.

7 :

US Consumer Product Safety Commission, Bath Seats, září 2006.


Side Bar