Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/894

Bryssel den 10 juni 2009

Europeiska kommissionen presenterar möjliga utvecklingslinjer för området med frihet, säkerhet och rättvisa för de närmaste fem åren

Europeiska kommissionen har i dag antagit två meddelanden där den granskar EU:s åtgärder på området rättsliga och inrikes frågor under de senaste åren. Kommissionen anger också sina prioriteringar för framtiden. Medborgaren sätts i centrum för det kommande Stockholmsprogrammet. Avsikten är att programmet ska diskuteras i Europaparlamentet och antas av Europeiska rådet senare under året. Det ger ramarna för EU:s åtgärder i frågor rörande medborgarskap, rättvisa, säkerhet, asyl och invandring för fem år framöver.

Enligt José Manuel Barroso, ordförande för kommissionen, måste EU:s insatser under de närmaste åren framför allt gå ut på att betjäna medborgarna inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. ”Vi vill främja medborgarnas rättigheter, underlätta deras dagliga liv och skydda dem, och vi måste därför vidta verkningsfulla åtgärder på EU-nivå på detta område. Jag vill här särskilt betona invandringspolitikens roll. Det är denna vision som kommissionen önskar att rådet och Europaparlamentet ska diskutera, och avsikten är att Europeiska rådet ska anta det nya Stockholmsprogrammet i december 2009.”

Jacques Barrot, vice ordförande för kommissionen med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet, konstaterade att frihet, säkerhet och rättvisa är centrala värden i den europeiska samhällsmodellen. Enligt Barrot har viktiga framsteg gjorts under de senaste åren när det gäller att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Nu bör vi prioritera att sätta medborgarna i centrum för projektet, och visa hur EU kan åstadkomma ett mervärde på de områden som rör deras dagliga liv.

EU har redan i tio år strävat efter att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. Tammerfors- 1 och Haagprogrammen 2 gav den politiska tyngd som behövdes, och betydande framsteg har gjorts.

I de prioriteringar som ställts upp av kommissionen beaktas den senaste utvecklingen på området med frihet, säkerhet och rättvisa. En detaljerad analys av framsteg och erfarenheter som gjorts under de fem senaste åren ges i kommissionens meddelande om utvärderingen av Haagprogrammet. Genom att utnyttja dessa erfarenheter bör vi kunna svara på de betydande utmaningar som EU står inför.

Några exempel på de utmaningar vi står inför

Europas medborgare vill leva i ett EU som präglas av fred och välstånd, där deras rättigheter och trygghet tillvaratas. De vill kunna resa fritt, ha valfriheten att bosätta sig tillfälligt eller permanent i ett annat europeiskt land för att studera, arbeta, bilda familj, starta företag eller tillbringa sin tid som pensionär. De vill ha effektiv tillgång till rättvisa, de vill att domar ska kunna verkställas i en annan medlemsstat, och de vill ha skydd mot en rad hot (t.ex. organiserad brottslighet och terrorism). Samarbetet mellan medlemsstaternas polis- och rättsväsenden måste därför förbättras och göras mer effektivt.

EU måste också mobilisera sina krafter för att hjälpa medborgarna och företagen att på kort sikt klara av den ekonomiska krisen och på längre sikt bemöta de utmaningar som hänger samman med globaliseringen och den åldrande befolkningen i Europa. EU måste börja tillämpa en flexibel invandringspolitik för att tillgodose behoven på arbetsmarknaden och utnyttja de möjligheter som den utländska arbetskraften ger. EU måste också hålla fast vid sin humanitära tradition och generöst hjälpa de människor som är i behov av skydd.

Vilka är de politiska prioriteringarna?

Det kommande programmet är utformat kring följande fyra viktiga prioriteringar, som ligger till grund för konkreta förslag för att göra fördelarna med ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa mer effektiva och påtagliga för medborgarna.

 • Att främja medborgarnas rättigheter: Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa måste först och främst vara ett område där de grundläggande rättigheterna skyddas på ett enhetligt sätt, och där respekten för den enskilda människan och den mänskliga värdigheten samt de övriga rättigheter som regleras i stadgan om de grundläggande rättigheterna står i centrum. Rätten till fritt utövande av privatlivets rättigheter måste garanteras oberoende av nationsgränser, särskilt i fråga om skyddet av personuppgifter. Man måste också ta hänsyn till behoven hos särskilt utsatta personer, och medborgarna måste kunna till fullo utöva sina rättigheter, t.ex. rösträtten och rätten till konsulärt skydd.

 • Att underlätta för medborgarna: Arbetet för att skapa ett enhetligt rättsligt område måste intensifieras. Först och främst handlar det om att skapa mekanismer för att underlätta enskildas tillgång till rättslig prövning, så att var och en har möjlighet att utöva sina rättigheter överallt inom unionen. Inom avtals- och handelsrätt handlar det om att förse de ekonomiska aktörerna med de redskap som behövs för att kunna dra nytta av den inre marknadens alla fördelar. Man bör också förbättra samarbetet mellan rättsutövare och fortsätta arbetet med att undanröja de återstående hindren för erkännande av rättsliga handlingar i andra medlemsstater.

 • Att skydda medborgarna: För att ytterligare förbättra säkerheten inom EU och därigenom bidra till att skydda medborgarnas liv och integritet bör det utvecklas en strategi för den inre säkerheten. En sådan strategi bör inriktas på att förbättra polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet samt att ytterligare stärka säkerhetsanordningar vid inresa till EU. Mer beslutsamma och samordnade insatser behövs särskilt för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism.

 • Att främja ett mer integrerat och solidariskt samhälle: Ett prioriterat mål under de kommande åren blir att konsolidera och fullt ut genomföra en invandrings- och asylpolitik som garanterar solidaritet mellan medlemsstaterna och partnerskap med tredjeländer. En sådan politik bör leda till en tydlig och gemensam status för personer som invandrat lagligt. Det bör också utvecklas tydligare samband mellan invandring och behoven på den europeiska arbetsmarknaden, och riktade åtgärder för integration och utbildning behöver utformas. Befintliga redskap för att bekämpa illegal invandring bör utnyttjas bättre. EU bör också göra framsteg när det gäller att upprätta ett gemensamt system för asyl och i detta sammanhang sörja för delat ansvar och solidaritet mellan medlem sstaterna.

10 förslag på konkreta och innovativa åtgärder

 • Införa ett heltäckande och effektivt system för skydd av personuppgifter i EU.

 • Helt avskaffa de mellanliggande åtgärder (exekvaturförfarande) som behövs för att verkställa domar från en annan medlemsstat.

 • Inrätta ett utbytesprogram för poliser och stärka befintliga program för domare och tjänstemän inom domstolsväsendet (ett "Erasmusprogram" avsett för poliser och rättsutövare).

 • Stärka rättssäkerhetsgarantierna i straffrättsliga förfaranden.

 • Utarbeta en EU-strategi för inre säkerhet.

 • Utarbeta en IT-struktur som möjliggör informationsutbyte mellan medlemsstaternas polisväsenden.

 • Stärka utvärderingen av EU:s politik på det rättsliga området och stödja medlemsstaternas ansträngningar att förbättra kvaliteten i rättsväsendet.

 • Utforma en flexibel invandringspolitik som tar hänsyn till arbetsmarknadens behov, och samtidigt främja integration av invandrare och bekämpa olaglig invandring.

 • Öka solidariteten mellan medlemsstaterna när det gäller att ta emot flyktingar och asylsökande.

 • Öka forskningsinsatserna i fråga om teknik på säkerhetsområdet.

Jacques Barrot avslutade med att lyfta fram följande centrala teman i meddelandet: "Respekten för den enskilda människan och den mänskliga värdigheten utgör viktiga värden för området med frihet, säkerhet och rättvisa. Den enskilda människan ska sättas i centrum för upprättandet av området och dess framtida utveckling. För det andra måste solidariteten vara det övergripande målet för det kommande programmet. Det gäller solidaritet mellan enskilda människor, särskilt de som är mest utsatta, solidaritet mellan medlemsstaterna för att komma fram till gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar såsom terrorism och organiserad brottslighet, och för att gemensamt kunna dra nytta av de möjligheter som ges genom en laglig invandring som är anpassad till arbetsmarknadens behov samt solidaritet för att gemensamt kunna svara på det behov av skydd som kommer till uttryck i form av asylansökningar vid EU:s gränser".

Närmare upplysningar om vice ordförande Jacques Barrots verksamhet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_sv.htm

1 :

Tammerforsprogrammet: Mot en union för frihet, säkerhet och rättvisa. Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet i Tammerfors 15–16 oktober 1999.

2 :

Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (EUT C 53, 3.3.2005, s. 1) och rådets och kommissionens handlingsplan för genomförande av Haagprogrammet för ett stärkt område med frihet, säkerhet och rättvisa (EUT C 198, 12.8.2005, s. 1).


Side Bar