Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/894

V Bruseli 10. júna 2009

Európska komisia načrtla perspektívy priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre nasledujúcich päť rokoch

Európska komisia dnes prijala dve oznámenia, v ktorých analyzuje činnosť Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí počas posledných rokov a uvádza svoje budúce priority. Občan by mal stáť v centre budúceho „štokholmského programu“, ktorý by mala Európska rada prijať do konca tohto roka a ktorý bude predstavovať rámec pre činnosť Únie v oblasti občianstva, spravodlivosti, bezpečnosti, azylu a prisťahovalectva v nasledujúcich piatich rokoch.

„V nasledujúcich rokoch sa musí činnosť Únie sústrediť najmä na to, aby občania vo väčšej miere pociťovali výhody vyplývajúce z priestoru slobody, bezpečnosti a spravod livosti,“ zdôraznil predseda Komisie José Manuel Barroso. „Chceme podporovať práva občanov, zjednodušovať ich každodenný život a chrániť ich, a preto musíme v uvedených oblastiach účinne a zodpovedne konať na európskej úrovni. V tejto súvislosti prisudzujem osobitný význam prisťahovaleckej politike. Želaním Komisie je, aby práve tato vízia bola predmetom rokovaní v Rade a Európskom parlamente s ohľadom na prijatie nového štokholmského programu Európskou radou v decembri 2009.“

Podpredseda Jacques Barrot, komisár zodpovedný za slobodu, spravodlivosť a bezpečnosť vyhlásil: „Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť sú základné hodnoty, ktoré sú hlavnými prvkami európskeho modelu spoločnosti. V uplynulých rokoch sa podarilo pri vytváraní priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti dosiahnuť významný pokrok. V súčasnosti musí byť prioritou, aby sa ústredným bodom tohto projektu stal občan, a tak demonštrovať pridanú hodnotu činnosti Európskej únie v oblastiach, ktoré sa priamo dotýkajú každodenného života ľudí."

Už desať rokov je cieľom Európskej únie vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Program z Tampere 1 a Haagsky program 2 priniesli potrebný politický impulz a podarilo sa dosiahnuť značný pokrok.

Priority, ktoré identifikovala Komisia, zohľadňujú najnovší vývoj v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Dosiahnutý pokrok a skúsenosti nadobudnuté počas uplynulých piatich rokov sú podrobne analyzované v oznámení o hodnotení Haagskeho programu. Získané skúsenosti by nám mali pomôcť čeliť zásadný výzvam, ktoré pred Úniou stoja.

Niekoľko príkladov výziev, ktorým budeme v budúcnosti čeliť:

Občania chcú žiť v prosperujúcej a mierovej Európskej únii, v ktorej sú dodržiavané ich práva a zaistená ich bezpečnosť. Chcú mať možnosť slobodne cestovať a dočasne alebo natrvalo sa usadiť v inej európskej krajine, aby tam mohli študovať, pracovať, založiť si rodinu, založiť podnik alebo tráviť svoj dôchodok. Želajú si jednoduchý prístup k spravodlivosti, možnosť vykonať súdne rozhodnutia vydané v jednom členskom štáte v inom členskom štáte a ochranu pred rôznymi hrozbami (organizovaná trestná činnosť, terorizmus). Na dosiahnutie toho je potrebné zaistiť lepšiu a účinnejšiu spoluprácu policajných zložiek a justičných systémov členských štátov.

Únia tiež musí podniknúť kroky, aby pomohla občanom a podnikom z krátkodobého hľadiska lepšie zvládnuť dôsledky hospodárskej krízy a z dlhodobého hľadiska čeliť výzvam, ktoré predstavujú globalizovaná spoločnosť a starnutie európskeho obyvateľstva. Musí vytvoriť flexibilnú migračnú politiku, ktorá jej umožní naplniť potreby v oblasti zamestnanosti a využiť príležitosti, ktoré so sebou prináša zahraničná pracovná sila. Musí tiež postupovať v súlade so svojou humanitárnou tradíciou prostredníctvom poskytovania ochrany tým, ktorí ju potrebujú.

Aké sú politické priority?

Budúci program by mal vychádzať zo štyroch hlavných priorít, na základe ktorých by vznikali konkrétne návrhy zamerané na dosiahnutie toho, aby boli výhody vyplývajúce z európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov účinnejšie a hmatateľnejšie:

 • Podpora práv občanov – Európa práv: priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti musí byť predovšetkým jednotným priestorom ochrany ľudských práv, v ktorom je základnou hodnotou úcta k jednotlivcovi a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ostatných práv zakotvených v Charte základných práv. Ide najmä o ochranu súkromia občana za hranicami jeho krajiny, a to najmä prostredníctvom ochrany jeho osobných údajov; zohľadňovanie osobitných potrieb zraniteľných osôb; a zaistenie neobmedzeného výkonu práv spojených s občianstvom, ako sú napríklad volebné právo a právo na konzulárnu ochranu.

 • Zjednodušenie života občanov – Európa spravodlivosti: budovanie európskeho priestoru spravodlivosti je potrebné zintenzívniť. Ide najmä o zavedenie mechanizmov uľahčujúcich prístup ľudí k spravodlivosti, aby mohli svoje práva uplatňovať v celej Únii. V oblasti zmluvných a obchodných záležitosti to umožní poskytnúť hospodárskym subjektom nástroje potrebné na to, aby mohli v plnom rozsahu využívať príležitosti vnútorného trhu. Bude tiež potrebné zlepšiť spoluprácu medzi odborníkmi v oblasti justície a mobilizovať prostriedky na odstránenie prekážok, ktoré bránia uznávaniu právnych aktov v ostatných členských štátoch.

 • Ochrana občanov – Európa, ktorá ochraňuje: mala by sa vypracovať stratégia vnútornej bezpečnosti s cieľom ďalej zvyšovať bezpečnosť v rámci Únie a chrániť tak životy a integritu európskych občanov. Táto stratégia predpokladá posilnenie spolupráce v oblasti polície a trestnej justície, ako aj lepšie zabezpečenie prístupu na európske územie. Dôraznejší a koordinovanejší postup je nevyhnutný najmä v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a v oblasti boja proti terorizmu.

 • Podpora integrovanejšej spoločnosti pre občana – solidárna Európa: dôležitou prioritou v nasledujúcich rokoch bude konsolidovať a začať skutočne vykonávať prisťahovaleckú a azylovú politiku, ktorá bude zaručovať solidaritu medzi členskými štátmi a partnerstvo s tretími krajinami. Táto politika by mala legálnym prisťahovalcom poskytovať jasný a jednotný štatút. Je potrebné posilniť väzby medzi prisťahovalectvom a potrebami európskeho trhu práce a rozvíjať cielené politiky v oblasti integrácie a vzdelávania. Malo by sa zlepšiť praktické využívanie dostupných nástrojov na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Únia tiež bude musieť pokročiť na ceste k spoločnému azylovému systému a potvrdiť deľbu povinností a solidaritu medzi členskými štátmi v tejto oblasti.

Príklady návrhov (10 konkrétnych inovácií):

 • vytvorenie komplexného a posilneného režimu ochrany údajov v Únii,

 • úplne zrušenie medzipostupov (doložka vykonateľnosti) pri vykonávaní súdnych rozhodnutí jedného členského štátu v inom členskom štáte,

 • vytvorenie výmenného programu pre policajtov a vylepšenie už existujúceho programu pre sudcov a justičných pracovníkov („Erasmus“ pre policajtov a sudcov a justičných pracovníkov),

 • posilnenie procesných záruk v rámci trestných konaní,

 • vypracovanie stratégie vnútornej bezpečnosti pre Úniu,

 • vytvorenie architektúry informačných systémov, ktorá umožní lepšiu výmenu informácií medzi európskymi policajnými orgánmi,

 • zlepšenie hodnotenia politík v oblasti justície a podpora úsilia členských štátov o zlepšovanie kvality ich justičných systémov,

 • vytvorenie flexibilnej prisťahovaleckej politiky, ktorá by bola v súlade s potrebami trhu práce, a zároveň podpora začleňovania prisťahovalcov a boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

 • posilnenie solidarity medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prijímanie utečencov a žiadateľov o azyl,

 • zintenzívnenie výskumného úsilia v oblasti bezpečnostných technológií.

Podpredseda Komisie Barrot na záver zdôraznil niekoľko kľúčových posolstiev tohto oznámenia: „Úcta k jednotlivcovi a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti sú základnými hodnotami priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Pri budovaní tohto priestoru a jeho ďalšom rozvoji musí byť jednotlivec ústredným prvkom. Na druhej strane heslom budúceho programu musí byť solidarita. Solidarita medzi jednotlivcami, a to najmä vo vzťahu k tým najzraniteľnejším osobám, solidarita medzi členskými štátmi s cieľom nájsť spoločné riešenia spoločných problémov, akými sú napríklad terorizmus alebo organizovaná trestná činnosť, aby sme mohli spolu využívať príležitosti, ktoré ponúka riadené prisťahovalectvo prispôsobené potrebám trhu práce, a solidarita s cieľom spoločne reagovať na potrebu ochrany formulovanú tými, ktorí na našich hraniciach žiadajú o azyl".

Viac informácií o činnostiach podpredsedu Barrota nájdete na webovej stránke:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm

1 :

Program z Tampere: smerom k únii slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, závery predsedníctva, zasadnutie Európskej rady v Tampere 15. – 16. októbra 1999.

2 :

Haagsky program: posilňovanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1) a Akčný plán Rady a Komisie, ktorým sa vykonáva Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ C 198, 12.8.2005, s. 1)


Side Bar