Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/894

Brussel, 10 juni 2009

Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid: Europese Commissie zet de lijnen uit voor de komende vijf jaar

De Europese Commissie heeft vandaag twee mededelingen goedgekeurd: een met een analyse van het optreden van de Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken in de afgelopen jaren en een met de prioriteiten voor de toekomst. In het toekomstige "programma van Stockholm", dat voor het einde van het jaar door het Europees Parlement moet worden besproken en door de Europese Raad moet worden goedgekeurd, staat de burger centraal. Dit programma vormt de komende vijf jaar het kader voor het optreden van de Unie op het gebied van burgerschap, justitie, veiligheid, asiel en immigratie.

"De komende jaren moet de Unie zich in de eerste plaats richten op een optimale dienstverlening aan de burger in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid", aldus de voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso. "Wij willen opkomen voor de rechten van de burger, het dagelijks leven gemakkelijker maken en bescherming bieden; daarvoor is een doeltreffend en verantwoordelijk optreden van Europa nodig op deze gebieden. In dit verband hecht ik in het bijzonder belang aan het immigratiebeleid. De Commissie hoopt dat de Raad en het Europees Parlement zich achter deze visie zullen scharen in de aanloop naar de goedkeuring van het programma van Stockholm door de Europese Raad van december 2009."

Vicevoorzitter Barrot, de Commissaris die bevoegd is voor justitie, vrijheid en veiligheid, verklaarde: "Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zijn basiswaarden die de kern vormen van het Europese maatschappelijke model. De afgelopen jaren is grote vooruitgang geboekt met de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Nu moeten we de burger in dit project centraal stellen en bewijzen dat de Europese Unie een meerwaarde biedt op gebieden die van groot belang zijn voor het dagelijks leven van de burger."

Al tien jaar stelt de Europese Unie zich ten doel een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen. Het programma van Tampere 1 en het Haags programma 2 hebben voor de nodige politieke impuls gezorgd waardoor grote vorderingen konden worden gemaakt.

In de nieuwe prioriteiten heeft de Commissie rekening gehouden met de recente ontwikkelingen op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De vorderingen en de lessen van de afgelopen vijf jaar worden uitvoerig geanalyseerd in de mededeling over de evaluatie van het Haags programma. De ervaring die we hebben opgedaan, kunnen we gebruiken om de belangrijke opgaven die voor ons liggen, aan te pakken.

Voorbeelden van de opgaven die voor ons liggen:

De burgers willen leven in een welvarende en vreedzame Europese Unie waarin hun rechten worden geëerbiedigd en hun veiligheid wordt beschermd. Zij willen vrij kunnen reizen en kunnen besluiten om zich tijdelijk of permanent in een ander Europees land te vestigen om daar te studeren, te werken, een gezin te stichten, een onderneming op te richten of van hun pensioen te genieten. Zij willen gemakkelijk toegang hebben tot de rechter, rechterlijke beslissingen van de ene lidstaat laten uitvoeren in de andere, en beschermd worden tegen allerlei bedreigingen (georganiseerde criminaliteit, terrorisme). Daarom moeten politie en justitie van de lidstaten beter samenwerken.

De Unie moet ook in actie komen om op korte termijn burgers en bedrijven te helpen de economische crisis te boven te komen, en om op lange termijn de problemen in verband met de globalisering en de vergrijzing van de Europese bevolking aan te pakken. Zij moet een flexibel migratiebeleid ontwikkelen waarmee zij kan inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt en kan profiteren van de mogelijkheden die vreemde arbeidskrachten meebrengen. De Unie moet ook trouw blijven aan haar humanitaire traditie door ruimhartig bescherming te bieden aan degenen die dat nodig hebben.

Welke politieke prioriteiten?

Het nieuwe programma telt vier hoofdlijnen, die de basis vormen voor concrete voorstellen om de voordelen van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tastbaarder te maken voor de burger:

 • Opkomen voor de rechten van de burger ‑ een Europa van rechten: de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid moet in de eerste plaats een ruimte zijn waarin de grondrechten worden beschermd, en waarin de eerbiediging van de persoon en de menselijke waardigheid, alsook van de andere rechten die in het Handvest van de grondrechten zijn verankerd, een essentiële waarde vormt. Daarbij moet in het bijzonder de persoonlijke levenssfeer van de burger over de nationale grenzen heen worden beschermd, met name via de bescherming van persoonsgegevens, moet rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van kwetsbare personen, en moet ervoor worden gezorgd dat de rechten die voortvloeien uit het burgerschap, zoals het stemrecht en het recht op consulaire bescherming, volledig kunnen worden uitgeoefend.

 • Het leven van de burger gemakkelijker maken – een Europa van het recht: de Europese rechtsruimte moet verder worden uitgewerkt. In de eerste plaats moeten procedures worden ingevoerd die de burger gemakkelijker toegang tot de rechter geven, zodat hij zijn rechten overal in de Unie kan doen gelden. Voor het contract‑ en het handelsrecht betekent dit dat de marktdeelnemers de beschikking moeten krijgen over de nodige instrumenten om de mogelijkheden van de interne markt ten volle te benutten. De samenwerking tussen de mensen van justitie moet ook worden verbeterd, en er moeten middelen worden vrijgemaakt om de belemmeringen voor de erkenning van rechtshandelingen in andere lidstaten weg te nemen.

 • De burger beschermen – een Europa dat bescherming biedt: er moet een interneveiligheidsstrategie worden ontwikkeld om de veiligheid binnen de Unie verder te verhogen en zo het leven en de integriteit van de Europese burgers te beschermen. Dit houdt in dat de samenwerking op politioneel en strafrechtelijk gebied moet worden verbeterd en dat de toegang tot het Europese grondgebied beter moet worden beveiligd. Bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme moet doortastender en meer gecoördineerd worden opgetreden.

 • Een meer geïntegreerde samenleving bevorderen – een solidair Europa: een belangrijke prioriteit voor de komende jaren is de consolidatie en de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van een asiel‑ en immigratiebeleid dat zorgt voor solidariteit tussen de lidstaten en samenwerking met derde landen. Dit beleid moet legale immigranten een duidelijke en gemeenschappelijke status bieden. Het immigratiebeleid moet meer worden afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt en er moet een gericht integratie‑ en onderwijsbeleid komen. De instrumenten die beschikbaar zijn voor de bestrijding van onregelmatige immigratie moeten beter worden gebruikt. De Unie moet tevens verder werken aan het g emeenschappelijk asielstelsel en toezien op lastenverdeling en solidariteit tussen de lidstaten.

Enkele voorbeelden van voorstellen (10 concrete punten van vernieuwing):

 • invoering van een betere, integrale gegevensbeschermingsregeling;

 • volledige afschaffing van intermediaire procedures (exequatur) voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in een andere lidstaat;

 • opstelling van een uitwisselingsprogramma voor politiemensen en verbetering van het bestaande programma voor beoefenaars van juridische beroepen ("Erasmus" voor politie en justitie);

 • verbetering van de procedurele waarborgen in strafprocedures;

 • uitwerking van een interneveiligheidsstrategie;

 • invoering van een systeemarchitectuur waarmee Europese politiediensten beter gegevens kunnen uitwisselen;

 • verbetering van de evaluatie van het Europees beleid op justitieel gebied en ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten om de kwaliteit van hun gerechtelijk apparaat te verbeteren;

 • ontwikkeling van een flexibel immigratiebeleid, dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt, de integratie van immigranten bevordert en onregelmatige immigratie tegengaat;

 • verbetering van de solidariteit tussen de lidstaten bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers;

 • uitbreiding van het onderzoek op het gebied van beveiligingstechniek.

Vice-voorzitter Barrot merkte op dat de hoofdlijnen van deze mededeling duidelijk zijn: "de eerbiediging van de persoon en de menselijke waardigheid is een essentiële waarde in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De burger moet centraal staan bij de opbouw en de verdere ontwikkeling van deze ruimte. Daarnaast moet solidariteit het sleutelwoord zijn van het toekomstige programma. Solidariteit tussen personen, met name solidariteit met de meest kwetsbare personen, solidariteit tussen de lidstaten om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke problemen zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, en om gezamenlijk de mogelijkheden te benutten van een gereguleerde immigratie die is afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, en solidariteit om gezamenlijk in te gaan op de beschermingsbehoeften die zich aan onze grenzen vertalen in asielverzoeken".

Voor nadere informatie over de activiteiten van vice-voorzitter Barrot, zie:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_en.htm

1 :

Het programma van Tampere: naar een Unie van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Tampere van 15-16 oktober 1999.

2 :

Het Haags Programma: Versterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie (PB C 53 van 3.3.2005, blz. 1) en het actieplan van de Raad en de Commissie ter uitvoering van het Haags Programma voor de versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie (PB C 198 van 12.8.2005, blz.1).


Side Bar