Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/894

Briselē, 2009. gada 10. jūnijā

Eiropas Komisija iezīmē perspektīvas brīvības, drošības un tiesiskuma telpai turpmākajiem pieciem gadiem

Eiropas Komisija šodien pieņēma divus paziņojumus, kuros tā analizē ES pēdējo gadu darbības tieslietu un iekšlietu jomā, kā arī pauž savas turpmākās prioritātes. Topošajā Stokholmas programmā galvenā uzmanība būs jāvērš uz pilsoni; tā būs jāapspriež Eiropas Parlamentā un līdz gada beigām jāpieņem Eiropadomē. Šī programma būs pamatā Eiropas Savienības rīcībai pilsoniskuma, tiesiskuma, drošības, patvēruma un imigrācijas jautājumos turpmākajos piecos gados.

„Turpmākajos gados Eiropas Savienības rīcībai vispirms ir jābūt vērstai uz to, lai pilsoņiem sniegtu iespējami vislabākos pakalpojumus brīvības, drošības un tiesiskuma telpā," uzsvēra Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu. „Mēs vēlamies stiprināt pilsoņu tiesības, atvieglot viņu ikdienas dzīvi, nodrošināt viņu aizsardzību, un tādēļ mums šajās jomās ir jāuzsāk efektīva un atbildīga ES līmeņa rīcība. Šajā kontekstā es īpašu nozīmi piešķiru imigrācijas politikai. Komisija vēlas panākt šī redzējuma apspriešanu Padomē un Eiropas Parlamentā, lai pieņemtu jauno Stokholmas programmu Eiropadomes 2009. gada decembra sanāksmē.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Žaks Barro, kurš atbild par tiesiskumu, brīvību un drošību, sacīja: „Brīvība, drošība un tiesiskums ir pamata vērtības, kas veido Eiropas sabiedrības modeļa galvenās sastāvdaļas. Pēdējos gados brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidē ir panākts ievērojams progress. Pilsoņa iekļaušanai šā projekta centrā ir jābūt pašreizējai prioritātei, lai apliecinātu Eiropas Savienības pievienoto vērtību jomās, kas būtiski skar cilvēku ikdienas dzīvi."

Eiropas Savienība jau desmit gadus kā mērķi sev ir izvirzījusi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi. Tamperes 1 un Hāgas 2 programma deva vajadzīgo politisko impulsu, un tika panākts ievērojams progress.

Komisijas izvirzītajās prioritātēs ir ņemta vērā pēdējā laika virzība brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Pēdējos piecos gados panāktais progress, kā arī gūtās atziņas sīkāk ir analizētas paziņojumā par Hāgas programmas novērtējumu. Gūtajai pieredzei ir jāpalīdz mums rast risinājumu svarīgajiem uzdevumiem, kuru priekšā atrodas Eiropas Savienība.

Daži piemēri uzdevumiem, kas mūs sagaida

Pilsoņi vēlas dzīvot labklājīgā un mierīgā Eiropas Savienībā, kurā tiek ievērotas viņu tiesības un aizsargāta viņu drošība. Viņi vēlas ceļot brīvi un izvēlēties dzīvot uz laiku vai pastāvīgi kādā citā Eiropas Savienības valstī, lai studētu, strādātu, dibinātu ģimeni, izveidotu uzņēmumu vai būtu pensijā. Viņi vēlas vieglāku piekļuvi tiesu iestādēm, iespējas izpildīt vienas dalībvalsts tiesu iestāžu lēmumus citā dalībvalstī un aizsardzību pret dažādiem apdraudējumiem (organizēto noziedzību, terorismu). Tālab nepieciešama dalībvalstu policijas un tiesu sistēmu labāka un efektīvāka sadarbība.

Eiropas Savienībai arī jāmobilizējas, lai palīdzētu pilsoņiem un uzņēmumiem īsākā laika posmā labāk pārciest ekonomikas krīzi un lai ilgākā laika posmā risinātu uzdevumus saistībā ar sabiedrības globalizāciju un ES iedzīvotāju novecošanu. Ir jāievieš elastīga migrācijas politika, kas Eiropas Savienībai ļautu reaģēt uz vajadzībām nodarbinātības jomā un izmantot iespējas, ko piedāvā ārvalstu darbaspēka piesaistīšana. Eiropas Savienībai būs arī jāapliecina savas humānās tradīcijas, dāsni piedāvājot savu aizsardzību visām personām, kurām tā nepieciešama.

Kādas ir galvenās politiskās prioritātes?

Topošās programmas centrā būtu jābūt četrām lielām prioritātēm, uz kurām balstīt konkrētus priekšlikumus par to, kā ieguvumus no Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas padarīt efektīvākus un taustāmākus pilsoņiem.

 • Pilsoņu tiesību veicināšana – tiesību Eiropa : brīvības, drošības un tiesiskuma telpai vispirms ir jābūt vienotai pamattiesību aizsardzības telpai, kurā cilvēka un cilvēka cieņas ievērošana, kā arī citu Pamattiesību hartā minēto tiesību ievērošana ir galvenā vērtība. Jo īpaši tas attiecas uz pilsoņa privātās telpas saglabāšanu ārpus valsts robežām, sevišķi aizsargājot viņa personas datus; uz mazāk aizsargāto personu īpašo vajadzību ņemšanu vērā; uz to, lai nodrošinātu ar pilsonību saistīto tiesību, piemēram, vēlēšanu tiesību un tiesību uz konsulāro aizsardzību, pilnīgas izmantošanas nodrošināšanu.

 • Pilsoņu dzīves atvieglošana – tiesiskuma Eiropa : ir jāpadziļina Eiropas tiesiskuma telpas īstenošana. Tas nozīmē, ka vispirms ir jāievieš mehānismi, lai atvieglotu personu piekļuvi tiesu iestādēm, lai viņu tiesības tiktu atzītas jebkur Eiropas Savienībā. Līgumiskajā un komerciālajā jomā tas ļaus piedāvāt ekonomikas dalībniekiem līdzekļus, kas nepieciešami, lai pilnībā varētu izmantot iekšējā tirgus piedāvātās iespējas. Tāpat vajadzētu uzlabot sadarbību ar tieslietu speciālistiem un mobilizēt līdzekļus, lai novērstu šķēršļus juridisko aktu atzīšanai citās dalībvalstīs.

 • Pilsoņu aizsardzība – Eiropa, kas aizsargā : būtu jāattīsta iekšējās drošības stratēģija, lai vēl vairāk uzlabotu drošību Eiropas Savienībā un tādējādi aizsargātu Eiropas pilsoņu dzīvi un neaizskaramību. Šī rīcības stratēģija paredz sadarbības stiprināšanu policijas un krimināltiesību jomā, kā arī lielākus drošības pasākumus, lai iekļūtu Eiropas teritorijā. Jo īpaši jāīsteno noteiktāka un saskaņotāka rīcība attiecībā uz cīņu pret organizēto noziedzību un cīņu pret terorismu.

 • Pilsonim integrētākas sabiedrības veicināšana – solidāra Eiropa : tuvākajos gados liela prioritāte būs imigrācijas un patvēruma politikas konsolidācija un patiesa īstenošana, kas nodrošina dalībvalstu solidaritāti un partnerību ar trešām valstīm. Tai būtu jāpiedāvā skaidrs un kopējs statuss legālajiem imigrantiem. Būs jāattīsta ciešāka saikne starp imigrāciju un Eiropas darba tirgus vajadzībām, kā arī mērķtiecīga integrācijas un izglītības politika. Būs jāuzlabo arī nelegālās imigrācijas apkarošanai pieejamo instrumentu efektīva īstenošana. Eiropas Savienībai būs arī jāīsteno virzība uz kopējo patvēruma sistēmu un šajā jomā jāapstiprina pienākumu sadale un solidaritāte starp dalībvalstīm.

Daži priekšlikumu piemēri (10 konkrēti jauninājumi)

 • Ieviest Eiropas Savienībā pilnīgu un pastiprinātu datu aizsardzības sistēmu.

 • Pilnībā atcelt starpposma procedūras ( exequatur ) vienas dalībvalsts tiesu iestāžu lēmumu izpildei citā dalībvalstī.

 • Izveidot policistu apmaiņas programmu un uzlabot jau esošo programmu tieslietu speciālistu apmaiņai ( Erasmus policistiem un tieslietu speciālistiem).

 • Nostiprināt procesuālās garantijas kriminālprocesos.

 • Izstrādāt iekšējās drošības stratēģiju Eiropas Savienībai.

 • Ieviest informācijas sistēmu arhitektūru, kas ļautu uzlabot informācijas apmaiņu starp ES policijas dienestiem.

 • Uzlabot ES tieslietu politikas novērtējumu un atbalstīt dalībvalstu centienus ieviest kvalitātes uzlabojumus to tieslietu sistēmās.

 • Ieviest elastīgu imigrācijas politiku, kas atbilst darba tirgus vajadzībām, vienlaikus veicinot atbalstu imigrantu iekļaušanai un cīņu pret nelegālu imigrāciju.

 • Nostiprināt dalībvalstu solidaritāti bēgļu un patvēruma pieprasītāju uzņemšanā.

 • Pastiprināt pētījumus drošības tehnoloģijas jomā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Barro noslēgumā uzsvēra vairākus būtiskus jautājumus, kas ir šā paziņojuma pamatā: „Rūpes par indivīdu un cilvēka cieņa ir brīvības, drošības un tiesiskuma telpas pamata vērtības. Tās izveides un visas turpmākās attīstības centrā ir jābūt cilvēkam. Otrkārt, topošās programmas atslēgvārdam ir jābūt solidaritātei . Cilvēku, jo īpaši vismazāk aizsargāto, solidaritātei, dalībvalstu solidaritātei kopīgos centienos meklēt risinājumu kopējām problēmām, piemēram, terorismam vai organizētajai noziedzībai, kā arī kopīgi izmantojot tiesiski regulētas un darba tirgus vajadzībām piemērotas imigrācijas piedāvātās iespējas, solidaritāte, lai kopīgi reaģētu uz nepieciešamību pēc aizsardzības, ko pie mūsu robežām lūdz tie, kam vajadzīgs patvērums.”

Lai iegūtu papildinformāciju par priekšsēdētāja vietnieka Barro darbību, lūdzam skatīt viņa tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

1 :

Tamperes programma: ceļā uz brīvības, drošības un tiesiskuma savienību, Eiropadomes Tamperes 1999. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes secinājumi.

2 :

Hāgas programma brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā (OV C 53, 3.3.2005., 1. lpp.) un Padomes un Komisijas rīcības plāns par to, kā īstenot Hāgas programmu brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā (OV C 198, 12.8.2005., 1. lpp.).


Side Bar