Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/894

Briuselis, 2009  m. birželio 10 d.

Europos Komisija pristato laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės penkerių metų perspektyvas

Europos Komisija šiandien priėmė du komunikatus, kuriuose analizuojami Europos Sąjungos veiksmai teisingumo ir vidaus reikalų srityje pastaraisiais metais, taip pat nusakomi ateities prioritetai. Būsimojoje Stokholmo programoje, kurią Europos Vadovų Taryba turi patvirtinti iki metų pabaigos ir kuri bus Europos Sąjungos veiksmų pilietybės, teisingumo, saugumo, prieglobsčio ir imigracijos srityje pagrindas ateinančius penkerius metus, daugiausia dėmesio bus skirta piliečiams.

Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Ateinančiais metais Europos Sąjungos veiksmais reikia siekti, kad piliečiai labiau pajustų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės naudą. Norime apsaugoti piliečių teises, lengvinti kasdienį jų gyvenimą ir juos ginti, todėl Europa šiose srityse turi imtis efektyvių ir atsakingų veiksmų. Todėl imigracijos politikai skiriu ypatingą dėmesį. Komisija teikia tokią viziją apsvarstyti Tarybai ir Europos Parlamentui, tikėdamasi, kad 2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryboje bus priimta naujoji Stokholmo programa.“

Komisijos pirmininko pavaduotojas, už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Komisijos narys Jacques Barrot teigė: „Laisvė, saugumas ir teisingumas – pagrindinės vertybės ir svarbiausi Europos visuomenės modelio elementai. Kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę pastaraisiais metais padaryta didelė pažanga. Tačiau dabar šiame projekte svarbiausią vietą reikia skirti piliečiams, kad parodytume, kokią papildomą naudą ES teikia tose srityse, kurios taip glaudžiai susijusios su kasdieniu jų gyvenimu.“

Prieš dešimt metų Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Tamperės 1 ir Hagos 2 programos suteikė reikiamą politinį stimulą, todėl padaryta nemaža pažanga.

Komisijos nustatytais prioritetais atsižvelgiama į pastarojo meto laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės pokyčius. Komunikate dėl Hagos programos įvertinimo išsamiai nagrinėjama per pastaruosius penkerius metus padaryta pažanga ir išmoktos pamokos. Sukaupta patirtis turėtų padėti išspręsti svarbius Europos Sąjungai kylančius uždavinius.

Keletas mūsų laukiančių uždavinių pavyzdžių

Europiečiai nori gyventi klestinčioje ir taikioje Europos Sąjungoje, kur gerbiamos jų teisės ir užtikrinamas jų saugumas. Jie nori turėti galimybę keliauti laisvai, laikinai ar nuolat apsigyventi kitoje Europos šalyje ir ten studijuoti, dirbti, sukurti šeimą, įsteigti įmonę ar tiesiog išeiti į pensiją. Jie nori turėti galimybę nekliudomi kreiptis į teismą, vykdyti vienos valstybės narės teismo sprendimą kitoje ir būti apsaugoti nuo įvairių grėsmių, kaip antai organizuoto nusikalstamumo ar terorizmo. Todėl reikia, kad valstybių narių policijos tarnybos ir teismai bendradarbiautų geriau ir veiksmingiau.

Be to, Europos Sąjunga turi susitelkti, kad piliečiams ir įmonėms padėtų geriau išspręsti trumpalaikes dėl ekonomikos krizės kilusias problemas, o ilgainiui ir dėl globalizacijos bei senėjančios Europos visuomenės kylančius uždavinius. Ji turi vykdyti lanksčią migracijos politiką, kad galėtų spręsti užimtumo problemas ir pasinaudoti iš užsienio atvykstančių darbuotojų teikiamomis galimybėmis. Ji turi puoselėti humanitarinę tradiciją ir siūlyti savo apsaugą visiems, kuriems jos reikia.

Politiniai prioritetai

Būsimoji programa turėtų būti parengta atsižvelgiant į keturis pagrindinius prioritetus, siekiant pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip pasiekti, kad Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės poveikis piliečiams būtų veiksmingesnis, o nauda apčiuopiamesnė.

 • Saugoti piliečių teises Europa, kurioje gerbiamos teisės . Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė visų pirma turi būti viena erdvė, kurioje saugomos pagrindinės teisės ir kurios pamatinė vertybė – pagarba asmeniui ir asmens orumui, taip pat kitų Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių apsauga. Piliečių privatumas turi būti užtikrintas ir už valstybių sienų, visų pirma apsaugant jų asmens duomenis; turi būti atsižvelgta į specialius pažeidžiamų asmenų poreikius; piliečiai turi turėti galimybę pasinaudoti visomis savo teisėmis, kaip antai teise balsuoti ir teise į konsulinę apsaugą.

 • Palengvinti piliečių gyvenimą Europa, kurioje klesti teisingumas . Reikia sparčiau kurti Europos teisingumo erdvę: visų pirma įdiegti tokius mechanizmus, kad asmenims būtų lengviau kreiptis į teismą ir apginti savo teises bet kur Europos Sąjungoje. Sutarčių ir prekybos srityje tai sudarytų sąlygas ūkinės veiklos vykdytojams taikyti priemones, kurių reikia norint pasinaudoti visomis vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Be to, reikia gerinti teisininkų bendradarbiavimą ir visais būdais siekti panaikinti kliūtis pripažinti teisės aktus kitose valstybėse narėse.

 • Apsaugoti piliečius Europa, kurioje užtikrintas saugumas . Reikia sukurti vidaus saugumo strategiją, kuri padėtų geriau apsaugoti europiečių gyvybes ir sustiprinti tiek jų, tiek pačios Europos Sąjungos saugumą. Šia veiksmų strategija turėtų būti siekiama sustiprinti policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, taip pat užtikrinti saugesnį atvykimą į Europą. Reikia ryžtingesnių, labiau koordinuotų kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu veiksmų.

 • Remti labiau integruotą piliečių visuomenę solidari Europa . Pagrindinis kelių ateinančių metų prioritetas ­– įtvirtinti ir įgyvendinti imigracijos ir prieglobsčio politiką, kuria būtų užtikrintas valstybių narių solidarumas ir partnerystė su Europos Sąjungai nepriklausančiomis šalimis. Įgyvendinant šią politiką, teisėtiems imigrantams turėtų būti suteiktas aiškus vienodas statusas. Imigraciją reikės labiau suderinti su Europos darbo rinkos poreikiais, taip pat reikės plėtoti tikslines integracijos ir švietimo programas. Reikės geriau pasinaudoti turimomis kovos su neteisėta imigracija priemonėmis. Be to, Europos Sąjunga turės tęsti bendros prieglobsčio sistemos kūrimą ir užtikrinti, kad šioje srityje valstybės narės dalytųsi atsakomybe ir būtų solidarios.

Kai kurių pasiūlymų pavyzdžiai (10 konkrečių naujovių):

 • Europos Sąjungoje įdiegti visapusišką patikimesnės duomenų apsaugos sistemą.

 • Panaikinti visas vienos valstybės narės teismų sprendimų vykdymo kitoje valstybėje narėje tarpines priemones (egzekvatūrą).

 • Sukurti policininkų mainų programą ir pagerinti dabar teisės specialistams taikomą programą (programa „Erasmus“ policininkams ir teisės specialistams).

 • Sustiprinti procedūrines garantijas baudžiamosiose bylose.

 • Sukurti Europos Sąjungos vidaus saugumo strategiją.

 • Sukurti informacinės sistemos struktūrą, kuri padėtų Europos policijos tarnyboms geriau keistis informacija.

 • Pagerinti teismų srities politikos vertinimą ir remti valstybių narių pastangas gerinti savo teismų sistemų kokybę.

 • Įgyvendinti lanksčią, darbo rinkos poreikius atitinkančią imigracijos politiką, kuria daug dėmesio skiriama imigrantų integracijai ir kuria kovojama su neteisėta imigracija.

 • Stiprinti valstybių narių solidarumą priimant pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus.

 • Stiprinti saugumo technologijų srities mokslinius tyrimus.

Apibendrindamas Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Barrot pabrėžė kelias itin aktualias šio komunikato temas: „Pagarba asmeniui ir asmens orumui yra esminės laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės vertybės. Todėl ją kuriant ir plėtojant ateityje didžiausias dėmesys turi būti skirtas asmeniui. Svarbiausias būsimosios programos principas turi būti solidarumas: asmenų, ypač pažeidžiamiausių, solidarumas, valstybių narių solidarumas bendrai sprendžiant tokias problemas kaip terorizmas ar organizuotas nusikalstamumas, solidarumas drauge naudojantis galimybėmis, kurias gali suteikti teisėta ir darbo rinkos poreikius atitinkanti imigracija, solidarumas drauge tenkinant prieglobsčio prie mūsų sienų prašančių asmenų apsaugos poreikius.“

Daugiau informacijos apie Komisijos pirmininko pavaduotojo J. Barrot veiklą rasite svetainėje http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm .

1 :

Tamperės programa: kelyje į laisvės, saugumo ir teisingumo sąjungą, pirmininkaujančios valstybės narės išvados, 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Taryba.

2 :

Hagos programa: laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimas Europos Sąjungoje (OL C 53, 2005 3 3, p. 1) ir Tarybos ir Komisijos veiksmų planas, įgyvendinantis Hagos programą dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo Europos Sąjungoje (OL C 198, 2005 8 12, p. 1).


Side Bar