Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/894

Bryssel 10. kesäkuuta 2009

Komissio on määritellyt vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen tavoitteet seuraaviksi viideksi vuodeksi

Euroopan komissio on antanut tänään kaksi tiedonantoa, joissa tarkastellaan EU:n toimia oikeus- ja sisäasioissa viime vuosina. Lisäksi tiedonannoissa määritellään tulevat tavoitteet. Ns. Tukholman ohjelman painopiste on kansalaisissa, ja se muodostaa seuraavien viiden vuoden ajan puitteet EU:n toiminnalle kansalaisuutta, oikeutta, turvallisuutta sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiä koskevissa asioissa. Ohjelmaa on tarkoitus käsitellä Euroopan parlamentissa, ja Eurooppa-neuvoston on tarkoitus hyväksyä se ennen vuoden loppua.

Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan EU:n ensisijainen tavoite lähivuosina on palvella kansalaisia parhaalla mahdollisella tavalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. ”Haluamme edistää kansalaisten oikeuksia, helpottaa heidän jokapäiväistä elämäänsä ja suojella heitä. Sen vuoksi meidän on varmistettava näillä aloilla tehokas ja vastuullinen toiminta EU:n tasolla.” Barroso korostaa erityisesti maahanmuuttopolitiikan merkitystä. Neuvoston ja Euroopan parlamentin on tarkoitus käsitellä komission ehdotusta, minkä jälkeen joulukuussa 2009 kokoontuva Eurooppa-neuvosto hyväksyy Tukholman ohjelman.

Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaava komissaari, komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot puolestaan totesi, että vapaus, turvallisuus ja oikeus ovat eurooppalaisen yhteiskuntamallin perusarvot. Barrot’n mukaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisessa on edistytty huomattavasti viime vuosina. Nyt etusijalle on asetettava kansalaiset, ja heille on osoitettava, miten EU:n toiminnalla voidaan saavuttaa lisäarvoa suoraan heidän jokapäiväiseen elämäänsä liittyvillä aloilla.

EU on tehnyt työtä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomiseksi jo kymmenen vuoden ajan. Tampereen 1 ja Haagin 2 ohjelmilla annettiin toiminnalle vahva poliittinen sysäys, jonka ansiosta asiassa on saavutettu huomattavaa edistystä.

Komission asettamissa tavoitteissa otetaan huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella tapahtunut viimeaikainen kehitys. Viiden viime vuoden aikana saavutettuja edistysaskelia ja kertyneitä kokemuksia tarkastellaan komission tiedonannossa Haagin ohjelman arvioinnista. Aiempia kokemuksia on hyödynnettävä, jotta EU kykenee ratkaisemaan tämänhetkiset huomattavat haasteet.

Esimerkkejä tulevista haasteista

Kansalaiset haluavat elää vauraassa ja turvallisessa Euroopan unionissa, jossa vallitsee rauha ja jossa heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. He haluavat matkustaa vapaasti ja asettua väliaikaisesti tai pysyvästi johonkin toiseen jäsenvaltioon opiskelemaan, työskentelemään, perustamaan perheen tai yrityksen tai viettämään eläkepäiviä. Kansalaisille tärkeitä kysymyksiä ovat oikeussuojan hyvä saatavuus, yhdessä jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden vaivaton täytäntöönpano muissa jäsenvaltioissa sekä erilaisten uhkien, kuten järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin, torjunta. Tämä edellyttää jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten ja oikeusjärjestelmien parempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä.

EU:n on lisäksi pyrittävä auttamaan kansalaisia ja yrityksiä lyhyellä aikavälillä selviytymään talouskriisistä ja pitkällä aikavälillä ratkaisemaan globaalistumiseen ja Euroopan väestön ikääntymiseen liittyvät haasteet. EU:n on otettava käyttöön joustava maahanmuuttopolitiikka, jotta se voi täyttää työvoiman tarpeensa ja hyödyntää ulkomaisen työvoiman mahdollisuudet. Lisäksi sen on lujitettava humanitaarista perintöään ja tarjottava suojelua niille, jotka sitä todella tarvitsevat.

Politiikan painopisteet

Uusi ohjelma perustuu neljään keskeiseen tavoitteeseen, joiden pohjalta on tarkoitus tehdä konkreettisia ehdotuksia. Niillä pyritään tehostamaan ja konkretisoimaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kansalaisille tuomia etuja.

 • EU edistää kansalaisten oikeuksia : vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella ensisijaista on perusoikeuksien suojelu eli yksilön ja ihmisarvon ja muiden perusoikeuskirjassa vahvistettujen oikeuksien kunnioittaminen. Erityisesti on huolehdittava kansalaisten yksityiselämän suojelusta myös jäsenvaltion rajojen ulkopuolella varmistamalla henkilötietojen suoja. Lisäksi on otettava huomioon muita heikommassa asemassa olevien ihmisten erityistarpeet sekä turvattava kansalaisuuteen liittyvät oikeudet, kuten äänioikeus ja oikeus diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamaan suojeluun.

 • EU helpottaa kansalaisten elämää : Euroopan oikeusaluetta on syvennettävä. Ensisijaisesti tarvitaan keinoja parantaa oikeussuojan saatavuutta, jotta kansalaiset voivat hyödyntää oikeuksiaan kaikkialla EU:ssa. Sopimus- ja kauppaoikeudellisissa asioissa voidaan tarjota talouden toimijoille keinot, joita nämä tarvitsevat hyödyntääkseen täysimääräisesti sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi olisi tehostettava oikeusalan ammattilaisten yhteistyötä ja turvattava riittävät resurssit, jotta voidaan poistaa esteet, jotka haittaavat oikeudellisten asiakirjojen tunnustamista muissa jäsenvaltioissa.

 • EU suojelee kansalaisia : EU:ssa olisi kehitettävä sisäisen turvallisuuden strategia, jotta voidaan parantaa turvallisuutta unionin alueella ja suojella kansalaisia. Osana toimintastrategiaa olisi lujitettava poliisiyhteistyötä ja rikosoikeudellista yhteistyötä sekä lisättävä maahanpääsyn valvontaa EU:n alueelle tultaessa. Erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan tähtääviä toimia olisi tehostettava ja koordinoitava.

 • EU tukee solidaarista yhteiskuntaa : lähivuosien keskeisenä haasteena on kehittää sellaista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, jolla varmistetaan solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken ja kumppanuus unionin ulkopuolisten maiden kanssa, ja tämä politiikka olisi pantava tehokkaasti täytäntöön. Laillisille maahanmuuttajille olisi varmistettava uuden politiikan puitteissa selkeä, yhteisesti määritelty asema. Maahanmuutto ja eurooppalaisten työmarkkinoiden tarpeet on sovitettava paremmin yhteen, ja niihin on yhdistettävä kotouttamiseen ja koulutukseen liittyviä kohdennettuja toimia. Myös laittoman maahanmuuton torjuntaan tarkoitettujen välineiden täytäntöönpanoa olisi tehostettava. EU:n olisi lisäksi panostettava yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen ja huolehdittava tältä osin jäsenvaltioiden välisestä vastuunjaosta ja solidaarisuudesta.

Seuraavassa 10 konkreettista ehdotusta käytännön toimiksi:

 • otetaan EU:ssa käyttöön kattava ja tehokas tietosuojajärjestelmä,

 • poistetaan kaikki välivaiheen menettelyt (eksekvatuuri), joita tällä hetkellä sovelletaan tuomioiden täytäntöönpanoon muissa jäsenvaltioissa,

 • luodaan poliisiviranomaisille tarkoitettu vaihto-ohjelma ja vahvistetaan nykyistä oikeusalan ammattilaisten vaihto-ohjelmaa (poliisien ja oikeusalan ammattilaisten oma Erasmus-ohjelma),

 • vahvistetaan menettelytakeita rikosasioissa,

 • laaditaan EU :n sisäisen turvallisuuden strategia,

 • otetaan käyttöön tietojärjestelmien arkkitehtuuri, jotta voidaan vahvistaa eurooppalaisten poliisiviranomaisten välistä tiedonvaihtoa,

 • tehostetaan eurooppalaisten oikeusalan politiikkojen arviointia ja tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa oikeusjärjestelmiensä laatua,

 • pannaan täytäntöön joustava, työmarkkinoiden tarpeita vastaava maahanmuuttopolitiikka, jolla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja torjutaan laitonta maahanmuuttoa,

 • edistetään jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton osalta,

 • tuetaan tu rvallisuustekniikan tutkimusta.

Varapuheenjohtaja Barrot on todennut tiedonannon keskeisten teemojen osalta seuraavaa: ”Yksilön kunnioittaminen ja ihmisarvo muodostavat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustan.” Ihmiset on asetettava etusijalle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen luomisessa ja kehittämisessä. Uuden ohjelman toinen perusperiaate on solidaarisuus toisaalta ihmisten, erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien, kesken ja toisaalta jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus tarkoittaa sitä, että ne pyrkivät yhdessä löytämään ratkaisuja terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden kaltaisiin yhtei siin ongelmiin, hyödyntämään yhdessä työmarkkinoiden tarpeita vastaavan laillisen maahanmuuton tarjoamia mahdollisuuksia sekä huolehtimaan yhteistyössä jäsenvaltioille esitettyjen turvapaikkahakemusten käsittelystä.

Lisätietoja varapuheenjohtaja Barrot n toiminnasta löytyy hänen verkkosivuiltaan:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_fr.htm

1 :

Tampereen ohjelma: kohti vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa unionia; puheenjohtajan päätelmät, Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto.

2 :

Haagin ohjelma: vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittaminen Euroopan unionissa (EUVL C 53, 3.3.2005, s. 1), ja neuvoston ja komission toimintasuunnitelma vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopan unionissa tähtäävän Haagin ohjelman toteuttamiseksi (EUVL C 198, 12.8.2005, s. 1).


Side Bar