Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/894

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαράσσει τις προοπτικές για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης κατά την προσεχή πενταετία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα δύο ανακοινώσεις στις οποίες αναλύει τη δράση της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων κατά τα τελευταία έτη και διατυπώνει τις μελλοντικές προτεραιότητές της. Ο πολίτης πρέπει να ευρίσκεται στο επίκεντρο του μελλοντικού «προγράμματος της Στοκχόλμης», το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από το τέλος του έτους, και το οποίο θα αποτελέσει το πλαίσιο για τη δράση της Ένωσης στα θέματα ιθαγένειας, δικαιοσύνης, ασφάλειας, ασύλου και μετανάστευσης κατά τα επόμενα πέντε έτη.

«Κατά τα επόμενα έτη, στόχος της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει κατ’ αρχάς να είναι η παροχή στους πολίτες των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών μέσα σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso. «Θέλουμε να προωθήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών, να διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή τους, να τους προστατεύσουμε, και γι’ αυτό πρέπει να αναλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεσματική και υπεύθυνη δράση σ’ αυτούς τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στη πολιτική μετανάστευσης. Ενόψει της θέσπισης του νέου προγράμματος της Στοκχόλμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Δεκέμβριο 2009, η Επιτροπή θα ήθελε να συζητηθεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η προοπτική».

Ο αντιπρόεδρος κ. Jacques Barrot, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, δήλωσε τα εξής: «Η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες και σημαντικές συνιστώσες του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Κατά τα τελευταία έτη σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την εγκαθίδρυση χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τώρα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο να αποτελέσει ο πολίτης κεντρικό στόχο αυτού του σχεδίου, ώστε να αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή των προσώπων.»

Κατά τα τελευταία δέκα έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο της να οικοδομήσει ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τα προγράμματα του Τάμπερε 1 και της Χάγης 2 έδωσαν την απαραίτητη πολιτική ώθηση και σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.

Οι προτεραιότητες που καθόρισε η Επιτροπή λαμβάνουν υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η πρόοδος που σημειώθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τα τελευταία πέντε έτη αναλύονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος της Χάγης. Η εμπειρία που αποκτήθηκε πρέπει να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που τίθενται στην Ένωση.

Παραδείγματα των αναμενόμενων προκλήσεων

Οι πολίτες επιθυμούν να ζουν σε μια ευημερούσα και ειρηνική Ευρωπαϊκή Ένωση εντός της οποίας να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και να προστατεύεται η ασφάλειά τους. Επιθυμούν να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και να επιλέγουν να εγκατασταθούν προσωρινά ή μόνιμα σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος για να σπουδάσουν, να εργασθούν, να κάνουν οικογένεια, να δημιουργήσουν μια επιχείρηση ή να συνταξιοδοτηθούν. Επιθυμούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να μπορούν να εκτελούν δικαστικές αποφάσεις κράτους μέλους σε άλλο και να τυγχάνουν προστασίας από διάφορες απειλές (οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία). Γι’ αυτό η αστυνομία και τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους καλύτερα και αποτελεσματικότερα.

Η Ένωση πρέπει επίσης να κινητοποιηθεί για να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα καλύτερα την οικονομική κρίση και μακροπρόθεσμα τις προκλήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και της γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Πρέπει να θεσπίσει ευέλικτη μεταναστευτική πολιτική η οποία να της επιτρέπει να καλύπτει τις ανάγκες της στον τομέα της απασχόλησης και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρέχει η προσφορά ξένου εργατικού δυναμικού. Πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει την παράδοσή της στον ανθρωπιστικό τομέα παρέχοντας γενναιόδωρα την προστασία της σε όσους την έχουν ανάγκη.

Πολιτικές προτεραιότητες

Το μελλοντικό πρόγραμμα θα πρέπει να οργανωθεί με βάση τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να καταστούν περισσότερο πραγματικά και απτά στα μάτια του πολίτη τα πλεονεκτήματα ενός ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης:

 • Προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών – μια Ευρώπη των δικαιωμάτων : ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει να αποτελεί πρώτα από όλα ένα ενιαίο χώρο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εντός του οποίου ο σεβασμός του προσώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και των άλλων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί ουσιώδη αξία. Πρέπει, για παράδειγμα, να διαφυλαχθεί η ιδιωτική σφαίρα του πολίτη πέρα από τα εθνικά σύνορα, ιδίως μέσω της προστασίας των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ευάλωτων προσώπων και να διασφαλιστεί η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ιθαγένεια, όπως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα προξενικής προστασίας.

 • Διευκόλυνση της ζωής των πολιτών – μια Ευρώπη της δικαιοσύνης : η υλοποίηση ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης χρειάζεται εμβάθυνση. Κατά πρώτο λόγο, πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των προσώπων στη δικαιοσύνη ώστε να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε όλη την Ένωση. Σε συμβατικές και εμπορικές υποθέσεις, αυτό θα επιτρέψει την παροχή στους οικονομικούς παράγοντες των απαραίτητων εργαλείων για την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα και να κινητοποιηθούν μέσα για την κατάργηση των εμποδίων στην αναγνώριση των νομικών πράξεων σε άλλα κράτη μέλη.

 • Προστασία των πολιτών – μια Ευρώπη της προστασίας : πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για τη μεγαλύτερη βελτίωση της ασφάλειας εντός της Ένωσης και την προστασία με αυτόν τον τρόπο της ζωής και της ακεραιότητας των ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η στρατηγική δράσης προϋποθέτει την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της αστυνομίας και της ποινικής δικαιοσύνης καθώς και την ασφαλέστερη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να αναληφθεί πιο αποφασιστική και συντονισμένη δράση ιδίως για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

 • Προώθησης περισσότερο ολοκληρωμένης κοινωνίας για τον πολίτη – μια Ευρώπη της αλληλεγγύης : μια σημαντική προτεραιότητα για τα επόμενα έτη θα είναι η ενοποίηση και η εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, η οποία θα εγγυάται την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και την εταιρική σχέση με τις τρίτες χώρες. Αυτή η πολιτική πρέπει να προσφέρει σαφές και κοινό καθεστώς στους νόμιμους μετανάστες. Πρέπει να αναπτυχθούν ισχυρότεροι σύνδεσμοι μεταξύ της μετανάστευσης και των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας καθώς και πολιτικές που να εστιάζονται στην ένταξη και την εκπαίδευση. Η πραγματική εφαρμογή των διαθέσιμων μέσων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης πρέπει να βελτιωθεί. Η Ένωση πρέπει επίσης να οδεύσει προς ένα κοινό σύστημα ασύλου και να επιβεβαιώσει την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν.

Παραδείγματα προτάσεων (10 συγκεκριμένες καινοτομίες):

 • Να θεσπιστεί στην Ένωση ένα πλήρες και ενισχυμένο σύστημα προστασίας των δεδομένων

 • Να καταργηθούν εντελώς οι ενδιάμεσες διαδικασίες [διαδικασία της κήρυξης εκτελεστότητας (exequatur)] για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων ενός κράτους μέλους σε άλλο

 • Να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ανταλλαγών για τους αστυνομικούς και να ενισχυθεί το ισχύον για τους ασκούντες δικαστικά επαγγέλματα (ένα πρόγραμμα Erasmus για την αστυνομία και τα δικαστικά επαγγέλματα)

 • Να ενισχυθούν οι διαδικαστικές εγγυήσεις σε ποινικές διαδικασίες

 • Να χαραχθεί στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για την Ένωση

 • Να συσταθεί μια δομή των συστημάτων πληροφόρησης που θα συμβάλει στην ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών αστυνομικών υπηρεσιών

 • Να ενισχυθεί η αξιολόγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον δικαστικό τομέα και να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για τη βελτίωση της ποιότητας των δικαστικών συστημάτων τους

 • Να εφαρμοσθεί ευέλικτη πολιτική μετανάστευσης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και συγχρόνως να προωθηθεί η ενσωμάτωση των μεταναστών και να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση

 • Να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για την υποδοχή των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο

 • Να ενισχυθεί η ερευνητική προσπάθεια στον τομέα της τεχνικής ασφάλειας

Ο αντιπρόεδρος κ. Barrot ολοκλήρωσε με ορισμένα ισχυρά μηνύματα στα οποία επικεντρώνεται αυτή η ανακοίνωση: «ο σεβασμός του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αντιπροσωπεύουν ουσιαστικές αξίες του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος πρέπει να ευρίσκεται στο επίκεντρο της οικοδόμησης του χώρου αυτού και όλων των μελλοντικών εξελίξεων. Έπειτα, η αλληλεγγύη πρέπει να αποτελέσει την κατευθυντήρια αρχή του μελλοντικού προγράμματος. Αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για να βρεθούν κοινές απαντήσεις στις κοινές προκλήσεις όπως η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, για να εκμεταλλευθούν από κοινού τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η μετανάστευση που ρυθμίζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλληλεγγύη για να ανταποκριθούμε από κοινού στην ανάγκη προστασίας που εκφράζεται στα σύνορά μας μέσα από τις αιτήσεις ασύλου».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Αντιπροέδρου Barrot, βλ.:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_en.htm

1 :

Το πρόγραμμα του Τάμπερε: προς μια Ένωση ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 15 ης και 16 ης Οκτωβρίου 1999.

2 :

Το πρόγραμμα της Χάγης: ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 53 της 3.3.2005, σ. 1) και το σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ένωση (ΕΕ C 198 της 12.8.12.2005, σ. 1).


Side Bar