Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/894

V Bruselu dne 10. června 2009

Evropská komise vytváří obrysy prostoru svobody, bezpečnosti a práva pro nadcházejících pět let

Evropská komise dnes přijala dvě sdělení, ve kterých analyzuje činnosti Unie v průběhu posledních let v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a sděluje své budoucí priority. V centru budoucího „stockholmského programu“, který by měla Evropská rada přijmout koncem tohoto roku a který stanoví pravidla pro činnosti Unie v oblasti občanství, spravedlnosti, bezpečnosti, azylu a přistěhovalectví pro příštích pět let, by měl stát občan.

„V příštích letech by se opatření Unie především měla hmatatelněji projevit v životech občanů, kteří chtějí využívat výhod souvisejících s prostorem svobody, bezpečnosti a práva“, zdůraznil José Manuel Barroso, předseda Komise. „Chceme podporovat právat občanů, usnadnit jejich každodenní život, chránit je, a proto musíme v těchto oblastech učinit účinné a odpovědné kroky na úrovni Evropské unie. V této souvislosti přikládám mimořádnou důležitost přistěhovalecké politice. Komise by s ohledem na přijetí nového stockholmského programu Evropskou radou v prosinci 2009 ráda viděla, že právě tato vize je předmětem jednání Rady a Evropského parlamentu.“

Místopředseda Komise Jacques Barrot odpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti uvedl: „Svoboda, bezpečnost a právo jsou klíčovými hodnotami, které jsou hlavními součástmi evropského modelu společnosti. V průběhu minulých let bylo při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva dosaženo značného pokroku. Nyní je prioritou, aby se centrem tohoto projektu stal občan, aby mohl pocítit výhody nabyté díky Evropské unii v oblastech, které se přímo dotýkají jeho každodenního života.“

Již deset let Evropská unie pracuje na vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Nezbytný politický podnět daly program z Tampere 1 a Haagský program 2 a bylo dosaženo značných pokroků.

Priority zdůrazněné Komisí zohledňují nedávný vývoj v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Sdělení o hodnocení Haagského programu podrobně analyzuje dosažné pokroky i získané zkušenosti během posledních pěti let. Tyto zkušenosti nám musí pomoci řešit zásadní problémy, kterým Unie čelí.

Příklady některých výzev, kterým budeme muset v budoucnosti čelit:

Občané chtějí žít v prosperující a klidné Evropské unii, kde jsou respektována jejich práva a chráněna jejich bezpečnost. Chtějí svobodně cestovat a mít možnost se dočasně či trvale usadit v jiné evropské zemi za účelem studia, práce, založení rodiny, otevření podniku nebo strávení důchodu. Rádi by měli snadný přístup k právní ochraně, měli možnost výkonu soudních rozhodnutí jednoho členského státu v jiném a být chráněni proti řadě hrozeb (organizovaný zločin, terorismus). Proto je třeba, aby policejní orgány členských států a jejich soudní systémy lépe a účinněji spolupracovaly.

Unie rovněž musí učinit opatření s cílem pomoci občanům a podnikům v krátkodobém výhledu čelit ekonomické krizi a v dlouhodobém výhledu řešit problémy globalizované společnosti a stárnutí obyvatelstva v Evropě. Unie musí vytvořit flexibilní přistěhovaleckou politiku, která jí umožní reagovat na vlastní potřeby v oblasti zaměstnanosti a těžit z příležitostí, jež nabízí přísun pracovních sil ze zahraničí. Unie také musí potvrdit svou humanitární tradici a nabídnout velkoryse ochranu těm, kteří ji potřebují.

Jaké jsou hlavní politické priority?

Budoucí program bude vycházet ze čtyřech hlavních priorit, na základě kterých by vznikly konkrétní návrhy, jejichž cílem je zefektivnit prostor svobody, bezpečnosti a práva a učinit pro občany hmatatelnější z něho plynoucí výhody:

 • Podpora práv občanů Evropa práv : prostor svobody, bezpečnosti a práva musí být především jednotným prostorem, kde jsou chráněna základní práva, jejichž základní hodnotou je respektování osobnosti a lidské důstojnosti a ostatní práva vycházející z listiny základních práv. Zejména se jedná o ochranu soukromí občana za hranicemi jeho státu především prostřednictvím ochrany osobních údajů, zohledňování zvláštních potřeb zranitelných osob a zajištění neomezeného uplatňování práv souvisejících s občanstvím, jako je např. právo volit a právo na konzulární ochranu

 • Usnadňování života občanů Evropa jako prostor spravedlnosti : musí se zintenzívnit budování prostoru spravedlnosti v Evropě. Zejména jde o zavedení mechanismů usnadňujících přístup k právní ochraně s cílem uplatnit svá práva kdekoli v Unii. Ve smluvní a obchodní oblasti to umožní dát hospodářským subjektům k dispozici nástroje, jež jsou potřebné k tomu, aby mohly v plném rozsahu využívat výhod vnitřního trhu. Bude také zapotřebí zlepšit spolupráci mezi odborníky v oblasti soudnictví a získat prostředky, jak zamezit překážkám v uznávání právních dokumentů v ostatních členských státech.

 • Ochrana občanů Evropa jako ochránce : měla by být vypracována strategie vnitřní bezpečnosti s cílem dále zlepšovat bezpečnost v Unii a také chránit život a bezúhonnost občanů. Tato strategie předpokládá posílení spolupráce v policejní a soudní oblasti a lepší zabezpečení přístupu na území Evropy. Postup v oblasti boje proti organizovanému zločinu a boje proti terorismu by měl být důraznější a koordinovanější

 • Podpora integrovanější společnosti pro občana Evropa jako prostor solidarity : hlavní prioritou v průběhu příštích let bude konsolidovat a začít skutečně provádět přistěhovaleckou a azylovou politiku, která zaručuje solidaritu mezi členskými státy a partnerství s třetími zeměmi. Tato politika by měla poskytnout legálním přistěhovalcům jasný a společný statut. Přistěhovalectví by se mělo více vázat na potřeby trhu práce v Evropě a politiky by se měly zaměřit na integraci a vzdělávání. Musí se zlepšit účinné provádění nástrojů, které jsou k dispozici v oblasti boje s nedovoleným přistěhovalectvím. Unie bude muset také učinit pokrok na cestě ke společnému azylovému systému a potvrdit, že si členské státy rozdělí povinnosti a budou spolu navzájem solidární.

Některé příklady návrhů (10 konkrétních oblastí, které mají být změněny):

 • vytvoření úplného režimu a posílení ochrany údajů v Unii;

 • úplné zrušení prozatímních řízení (doložky vykonatelnosti) při výkonu soudních rozhodnutí jednoho členského státu v jiném;

 • vytvoření výměnného programu pro policisty a vylepšení stávajícího programu pro právníky („Erasmus“ pro policisty a právníky);

 • posílení procesních záruk v trestních řízeních;

 • vypracování strategie vnitřní bezpečnosti pro Unii;

 • zřízení informačního systému, který umožní zlepšit výměnu informací mezi policejními orgány v Evropě;

 • intenzivnější hodnocení politik v soudních věcech a podpora aktivit členských států při zlepšování kvality jejich soudních systémů;

 • vytvoření flexibilní přistěhovalecké politiky v souladu s potřebami trhu práce za předpokladu integrace přistěhovalců a boje proti nedovolenému přistěhovalectví;

 • posílení solidarity mezi členskými státy, pokud jde o příjem uprchlíků a žadatelů o azyl;

 • posílení výzkumu v oblasti bezpečnostní techniky.

Místopředseda Komise Jacques Barrot na závěr zdůraznil k několika hlavním bodům tohoto sdělení: „Úcta k jednotlivci a lidské důstojnosti jsou hlavními hodnotami prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Středem prostoru, který je budován, a jeho celého budoucího vývoje musí být jednotlivec. Za druhé, ústředním mottem budoucího programu musí být solidarita. Solidarita mezi jednotlivci, zejména vůči těm nejzranitelnějším, solidarita mezi členskými státy s cílem nalézt společnou odpověď na společné problémy, jako je terorismus nebo organizovaný zločin, abychom mohli společně těžit z příležitostí, jež nabízí přistěhovalectví usměrňované a přizpůsobené potřebám trhu práce, solidarita s cílem reagovat společně na potřeby ochrany na našich hranicích v souvislosti s žádostmi o azyl“.

Další informace o činnostech místopředsedy Jacquese Barrota naleznete na jeho webových stránkách: http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/index_cs.htm

1 :

Program z Tampere: na cestě k unii svobody, bezpečnosti a práva, závěry předsednictví, zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15.–16. října 1999.

2 :

Haagský program: posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii (Úř. věst. C 53, 3.3.2005, s. 1) a Akční plán Rady a Komise, kterým se provádí Haagský program o posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii (Úř. věst. C 198, 12.8.2005, s. 1).


Side Bar