Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/894

Брюксел, 10 юни 2009 г.

Европейската комисия очертава перспективите за пространството на свобода, сигурност и правосъдие през следващите пет години

Европейската комисия прие днес две съобщения, в които анализира действията на Съюза в сферата на правосъдието и вътрешните работи през последните години и представя бъдещите си приоритети. Гражданите трябва да бъдат в центъра на бъдещата „програма от Стокхолм“, която се предвижда да бъде приета от Европейския съвет до края на годината и която ще насочва действията на Съюза по въпросите, свързани с гражданството, правосъдието, сигурността, убежището и имиграцията, през следващите пет години.

„Действията на Съюза през идните години трябва да се съсредоточат предимно върху това ползите от пространството на свобода, сигурност и правосъдие да станат по-осезаеми за гражданите“, подчерта председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу. „Искаме да защитим правата на гражданите, да улесним всекидневния им живот и да ги закриляме и затова е необходимо да предприемем ефикасни и отговорни действия в тези области на европейско равнище. В този контекст отдавам особено значение на политиката в сферата на имиграцията. Комисията желае Съветът и Европейският парламент да обсъдят именно това виждане с оглед приемането на новата програма от Стокхолм на заседанието на Европейския съвет през декември 2009 г.“

Заместник-председателят на Комисията и комисар за правосъдието, свободата и сигурността Жак Баро заяви: „Свободата, сигурността и правосъдието са много важни ценности, съставляващи основни елементи от европейския социален модел. През последните години бе осъществен сериозен напредък в изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Понастоящем с приоритет трябва да се разглежда поставянето на гражданите в центъра на проекта, за да се докаже добавената стойност на Европейския съюз в сфери, които засягат пряко всекидневния живот на хората.“

От десет години Европейският съюз си поставя за цел да създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Програмата от Тампере 1 и Програмата от Хага 2 дадоха нужния политически импулс, вследствие на което бе постигнат значителен напредък.

Изтъкнатите от Комисията приоритети вземат предвид последните развития в сферата на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Постигнатият напредък, както и изводите, извлечени през последните пет години, са подробно анализирани в съобщението относно оценката на Програмата от Хага. Натрупаният опит трябва да ни помогне да преодолеем значимите предизвикателства, пред които е изправен Съюзът.

Няколко примера за предизвикателства, които ни очакват:

Гражданите искат да живеят в проспериращ и мирен Европейски съюз, в който правата им се спазват, а сигурността им е гарантирана. Те желаят да имат възможността да пътуват свободно и да избират да се установяват временно или постоянно в друга европейска държава, за да учат, работят, да създадат семейство, да започнат предприемаческа дейност или да излязат в пенсия. Освен това гражданите желаят да имат лесен достъп до правосъдие, да съществува възможността съдебните решения, приети в една държава-членка, да се прилагат в друга, и да бъдат защитени от редица заплахи, като организираната престъпност и тероризма. За тази цел полицейските служби и съдебните системи в държавите-членки трябва да подобрят сътрудничеството си и да го направят по-ефикасно.

Също така е необходимо Съюзът да се мобилизира, за да помогне на своите граждани и предприятия да се справят с икономическата криза в краткосрочен план, а в дългосрочен да преодолеят предизвикателствата от глобализирането на обществото и застаряването на европейското население. Освен това той трябва да провежда гъвкава политика на миграция, която да му позволи да задоволи потребностите си в сферата на трудовата заетост и да се възползва от възможностите, предлагани от притока на чужда работна ръка. Съюзът трябва също да потвърди хуманитарната си традиция, като окаже щедра подкрепа на тези, които се нуждаят.

Политическите приоритети

Бъдещата програма трябва да бъде структурирана около четири основни приоритета, въз основа на които да се направят конкретни предложения, за да могат ползите от създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие да бъдат по-ефективни и по-осезаеми за гражданите:

 • Защита на правата на гражданите — Европа на правата : пространството на свобода, сигурност и правосъдие трябва да бъде преди всичко единно пространство на защита на основните права, в което основна ценност представлява зачитането на личността и човешкото достойнство, както и спазването на другите права, провъзгласени в Хартата на основните права. Сферата на личния живот на гражданите ще бъде запазена отвъд националните граници, по-конкретно чрез защитата на личните им данни, ще бъдат взети предвид специалните нужди на уязвимите лица и ще се гарантира пълноценното упражняване на правата, свързани с гражданството, като правото на гласуване и правото на консулска защита.

 • Улесняване на живота на гражданите — Европа на правосъдието : европейското пространство на правосъдие трябва да бъде изградено на солидни основи. Трябва приоритетно да се създадат механизми за улесняване на достъпа на лицата до правосъдие, за да могат да упражняват правата си навсякъде в Съюза. Що се отнася до договорните и търговските въпроси, това ще позволи да се предоставят на икономическите оператори необходимите инструменти, за да се възползват пълноценно от възможностите на вътрешния пазар. Трябва също да се подобри сътрудничеството между работещите в областта на правосъдието и да се мобилизират средства за премахване на пречките пред признаването на правните актове в други държави-членки.

 • Закрила на гражданите — Европа, която закриля : трябва да се разработи стратегия за вътрешна сигурност, за да се подобри допълнително сигурността в Съюза и да се защитят по този начин животът и неприкосновеността на европейските граждани. Тази стратегия за действие предполага засилване на сътрудничеството по полицейски и наказателноправни въпроси, както и по-добре защитен достъп до европейската територия. По-специално, трябва да се предприемат по-решителни и по- координирани действия в борбата с организираната престъпност и борбата с тероризма.

 • Насърчаване на по-интегрирано общество за гражданите — солидарна Европа : през идните години важен приоритет ще бъде консолидирането и истинското осъществяване в сферата на миграцията и убежището на политика, която гарантира солидарност между държавите-членки и партньорство с трети държави. Трябва да бъде предоставен ясен и общ статут на законните имигранти. Необходимо е да бъдат развити по-силни връзки между имиграцията и нуждите на европейския пазар на труда, както и целенасочени политики на интеграция и образование. Трябва да бъде подобрено ефективното използване на наличните инструменти за справяне с неправомерната имиграция. Освен това е необходимо Съюзът да предприеме действия за създаването на обща система за предоставяне на убежище и да потвърди разделянето на отговорностите и солидарността между държавите-членки в тази област.

Няколко примера за предложения (10 конкретни точки с нововъведения):

 • да се създаде цялостен и строг режим на защита на данните в Съюза;

 • да се премахнат изцяло междинните процедури (екзекватура) за изпълнение на съдебните решения от една държава-членка в друга;

 • да се създаде програма за обмен за полицаи и да се направят подобрения в програмата за упражняващите съдебни професии (програми от типа на „Еразъм“ за полицаи и за упражняващите съдебни професии);

 • да се увеличат процедурните гаранции при наказателните процедури;

 • да се разработи стратегия за вътрешна сигурност за Съюза;

 • да се създаде архитектура на информационните системи с цел да се засили обменът на информация между европейските полицейски служби;

 • да се подобри оценяването на политиките в областта на правосъдието и да се подкрепят усилията на държавите-членки за подобряване на качеството на съдебните им системи;

 • да се прилага гъвкава политика в областта на имиграцията, която съответства на потребностите на пазара на труда, като същевременно се благоприятства интеграцията на имигрантите и се води борба с неправомерната имиграция;

 • да се засили солидарността между държавите-членки по отношение на приемането на бежанци и кандидати за убежище;

 • да се увеличат усилия в сферата на научните изследвания, свързани с техниката за сигурност.

В заключение заместник-председателят Баро се спря на няколко силни послания, които са в основата на това съобщение: „зачитането на личността и човешкото достойнство представляват основни ценности на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Личността трябва да стои в центъра на изграждането на това пространство и на бъдещото му развитие. На второ място, солидарността трябва да бъде ключовото послание на бъдещата програма. Солидарност между хората, особено за най-уязвимите, солидарност между държавите-членки, за да бъдат намерени общи отговори на общите предизвикателства, като тероризма и организираната престъпност, и за да можем заедно да се възползваме от възможностите, предлагани от една регулирана имиграция, съобразена с потребностите на пазара на труда, солидарност, за да отговорим заедно на нуждата от защита на онези, които търсят убежище по нашите граници“.

За повече информация относно дейностите на заместник-председателя на Комисията Жак Баро можете да посетите неговия уебсайт: http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

1 :

Програма от Тампере: към създаване на съюз на свобода, сигурност и правосъдие, Заключения на председателството, Европейски съвет от Тампере от 15—16 октомври 1999 г.

2 :

Програма от Хага: укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз (ОВ C 53, 3.3.2005 г., стр. 1), и Планът за действие на Съвета и Комисията за изпълнение на Програмата от Хага за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Съюза (ОВ C 198, 12.8.2005 г., стр. 1).


Side Bar