Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/893

Brüssel, 10. juuni 2009

Euroopa Komisjon käivitab strateegia Läänemere piirkonna arengu hoogustamiseks

Täna esitab Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu ELi strateegia Läänemere piirkonna kohta. Viis aastat pärast laienemist seisab piirkond silmitsi pakiliste probleemidega – Läänemere halvenev seisukord, kehv transpordiühendus, kaubandustõkked ja energiavarustuse probleemid. Probleemid on süvenenud tõhusa koordineerimise puudumise tõttu. Regionaalpoliitika voliniku Danuta Hübneri esitatud strateegias seatakse põhieesmärgiks maksimaalselt ära kasutada Läänemere-äärsete liikmesriikide ja piirkondade – mis on koduks ligikaudu 100 miljonile inimesele – arengupotentsiaal.

„ELi Läänemere piirkonna strateegia on väga oluline samm, sest see tähistab uutmoodi koostöö algust kogu liidus. Strateegiaga ei kaasne uute õigusaktide algatamist ega institutsioonide loomist, see põhineb liikmesriikide ja piirkondade valitsuste ja kodanike tahtel leida lahendusi ühistele kiireloomulistele probleemidele. Komisjon on ette valmistanud laiaulatusliku tegevuskava, mis koostati riiklike ja piirkondlike valitsuste, ettevõtete, valitsusväliste organisatsioonide ja akadeemiliste ringkondadega peetud põhjalike arutelude tulemusena. ELil on olemas vahendid, et koordineerida tegevust olemasolevate ressursside kõige tõhusamaks kasutamiseks, et päästa Läänemere seisukord, hoogustada kaubavahetust ja parandada kõigi piirkonna elanike elukvaliteeti,” märkis volinik Hübner.

Millised on probleemid?

Läänemere piirkond on silmitsi mitme olulise probleemiga. Mere seisukord halveneb, sest vette satub suurtes kogustes nitraate ja fosfaate, mis ohustavad bioloogilist mitmekesisust. Majandusharud peavad omavahel paremini seotud olema. Statistika andmetel domineerib kaubavahetus lähinaabritega. Läänemere piirkonna puuduseks on pikad vahemaad riikide vahel ja nende kaugus ülejäänud Euroopast. Tallinnast rongiga Varssavisse jõudmiseks kulub 36 tundi. Muret teeb ka Leedu, Läti ja Eesti eraldatus energiavarustuse seisukohast. Lisaks kujutavad endast pidevat ohtu naftatankerid, mis järjest arvukamalt Läänemerd nagu kiirteed kasutavad.

Miks kaasata Euroopa Liit?

Läänemerd ümbritsevad kaheksa ELi liikmesriiki ja Venemaa. On esitatud palju aruandeid ja koostatud mitu tegevuskava, kuid nende mõju on olnud piiratud. Vajadus arvukate asjaomaste organisatsioonide töö parema koordineerimise järele on suur. Paljud piirkonnas praegu muret tekitavad probleemid kuuluvad ELi poliitikavaldkondade alla. Piirkonnas rakendatavad ELi struktuurifondide programmid annavad koostöö tugevdamiseks aluse. Komisjon esitab oma ettepanekud liikmesriikidele, kuid tunnistab samas, et mitut probleemi saab lahendada üksnes tihedas koostöös Venemaaga. Komisjon soovitab seda koostööd edendada olemasolevate algatuste raames, nimelt ELi, Venemaa, Norra ja Islandi ühise põhjamõõtme ( Northern Dimension ) algatuse raames.

Esimene seda laadi strateegia

Strateegia kujutab endast kommunikatsiooni- ja tegevuskava, mis hõlmab 80 juhtprojekti, millest mõned on juba käivitatud. Strateegia neli nurgakivi on muuta see Euroopa osa:

  • keskkonnasäästlikuks (nt heitvee töötlemine);

  • jõukaks (nt edendades innovatsiooni väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes);

  • juurdepääsetavaks ja atraktiivseks (nt parandades transpordiühendusi);

  • ohutuks ja turvaliseks (nt parem õnnetustele reageerimine).

Esmakordselt on EL välja töötanud sellise laiahaardelise, makropiirkondlikul tasandil rakendamiseks ettenähtud strateegia. See võib anda tõuke samalaadse strateegia kasutamiseks näiteks Vahemere piirkonnas või Doonau valgalas. Eelkõige on see esimene oluline samm ELi integreeritud merenduspoliitika piirkondliku rakendamise suunas.

Ajavahemikul 2007–2013 saab Läänemere piirkond ühtekuuluvuspoliitika raames ja muudest ELi fondidest investeeringutoetust rohkem kui 50 miljardi euro suuruses summas, sellest 27 miljardit eurot juurdepääsetavuse parandamiseks, ligikaudu 10 miljardit eurot keskkonnameetmeteks, 6,7 miljardit eurot konkurentsivõime edendamiseks ning 697 miljonit eurot turvalisuse ja ohuennetuse tarbeks.

Projektide näited

  • Kõigis liikmesriikides eemaldatakse detergentidest fosfaadid, et vähendada kahjulike toitainete hulka meres.

  • Rakendatakse Balti riikide energiaturgude sidumise kava, et paremini ühendada Läti, Leedu ja Eesti võrgud Euroopa võrkudega.

  • Aastaks 2013 valmib „Rail Baltica” ühendus Varssavi ja Tallinna vahel sihtkiirusega 120 km/h.

  • Luuakse ühine mereseiresüsteem.

  • Luuakse innovatsiooni ja teadusuuringute fond, kasutades riiklikke ja eravahendeid selleks, et uuringutega hõlmataks piirkonna tugevad küljed.

Märkus toimetajatele

Liikmesriigid palusid komisjonil ette valmistada ELi Läänemere piirkonna strateegia 2007. aasta detsembris. Tänane ettepanek on 2008. aasta novembris komisjoni poolt algatatud avaliku veebikonsultatsiooni ( IP/08/1619 ) ja kaheksas asjaomases liikmeriigis toimunud arvukate avalike arutelude tulemus. Kõnealune strateegia on üks prioriteete Rootsi eesistumisperioodil 2009. aasta teisel poolel.

Strateegia ja muude projektidega saab tutvuda veebiaadressil: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/


Side Bar