Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/893

Bruxelles, den 10. juni 2009

Europa-Kommissionen iværksætter en strategi for at fremme udviklingen af Østersøområdet

Europa-Kommissionen fremlægger i dag sit forslag til en EU-strategi for Østersøområdet. Fem år efter udvidelsen står regionen over for en række presserende udfordringer, herunder nedbrydelse af Østersøen, ringe transportforbindelser, handelshindringer og problemer med energiforsyningen. Disse problemer er blevet forværret pga. manglende koordinering. Strategien, som blev fremlagt af Danuta Hübner, EU-kommissær for regionalpolitik, sigter først og fremmest mod bedst muligt at udnytte det udviklingspotentiale, der findes hos medlemsstaterne og regionerne i Østersøområdet. Regionen huser næsten 100 millioner mennesker.

"EU-strategien for Østersøområdet er utrolig vigtig, idet den repræsenterer en ny form for samarbejde i EU. Den indebærer ikke nye love eller institutioner. Den er snarere udtryk for et ønske hos regeringer og borgere i medlemsstaterne og regionen om at finde svar på presserende, fælles udfordringer. Kommissionen foreslår en omfattende handlingsplan, der er baseret på grundige drøftelser med nationale og regionale regeringer, virksomheder, ngo'er og den akademiske verden: EU er godt rustet til at koordinere den indsats, der er nødvendig for, at de tilgængelige ressourcer udnyttes bedst muligt, så Østersøen reddes, handlen fremmes, og livskvaliteten øges for alle i regionen", udtalte Kommissær Hübner.

Hvad drejer det sig om?

Østersøområdet står over for en række alvorlige udfordringer. Kvaliteten af havvandet er faldende pga. kraftig udledning af phosphater og nitrater, og biodiversiteten er truet. Økonomierne skal knyttes endnu tættere til hinanden. Statistikker viser, at der lægges alt for stor vægt på handel med de nærmeste naboer. Østersøområdet er hæmmet af lange afstande, både internt og fra resten af Europa: Det tager 36 timer med tog fra Warszawa til Tallinn. Et andet problem er Litauens, Letlands og Estlands isolation på energiforsyningsområdet. Endelig er det stigende antal olietankskibe, der anvender Østersøen som hovedfærdselsåre, med til at øge sandsynligheden for ulykker drastisk.

Hvorfor EU?

Østersøen er omgivet af otte EU-medlemsstater og Rusland. Der er blevet udarbejdet mange rapporter og handlingsplaner gennem tiderne, men med begrænset virkning. Der er et stort behov for bedre koordinering af de mange organer, der er involveret. Mange af de nuværende udfordringer er på EU-politikområder. EU's strukturfondsprogrammer i regionen skaber et grundlag for styrkelse af samarbejdet. Kommissionens forslag er rettet til medlemsstaterne, men denne anerkender også, at mange af udfordringerne kun kan løses med et godt samarbejde med Rusland. Kommissionen anbefaler at fremme dette samarbejde gennem eksisterende initiativer, især den " nordlige dimension ", den fælles politik mellem EU, Rusland, Norge og Island.

Den første strategi af denne art

Strategien gives i form af en meddelelse og en handlingsplan med en liste over 80 flagskibsprojekter, hvoraf enkelte allerede er sat i gang. Strategiens fire grundpiller har til formål at gøre denne del af Europa:

  • miljømæssigt bæredygtig (f.eks. rense spildevand)

  • velstående (f.eks. fremme innovation hos små og mellemstore virksomheder)

  • tilgængelig og attraktiv (f.eks. forbedring af transportforbindelser)

  • sikker (f.eks. forbedre kriseberedskabet).

Det er første gang, at EU har udarbejdet en så omfattende strategi på "makroregionsniveau". Det kan føre til lignende tiltag i områder som Middelhavsområdet eller Donaubækkenet. Det udgør det første skridt i retning af regional gennemførelse af den integrerede EU havpolitik.

I perioden 2007 til 2013 vil Østersøområdet nyde godt af mere end 50 mia. EUR i investeringsstøtte under samhørighedspolitikken og andre former for EU-støtte, herunder 27 mia. EUR til forbedret tilgængelighed, næsten 10 mia. EUR til miljøet, 6,7 mia. EUR til konkurrenceevnen og 697 mio. EUR til sikkerhed og risikoforebyggelse.

Eksempler på projekter

  • Phosphater fjernes fra rengøringsmidler i alle medlemsstater for at reducere udledningen af næringsstoffer i havet.

  • Der vil blive indført en "plan for sammenkobling af det baltiske energimarked" for at skabe en stærkere forbindelse mellem Letland, Litauen og Estland og de europæiske netværk.

  • Med "Rail Baltica" vil der i 2013 være en forbindelse fra Warszawa til Tallinn med en målhastighed på 120 km/t.

  • Der vil blive etableret et fælles farvandsovervågningssystem.

  • Der vil blive oprettet en fond for innovation og forskning, der skal anvende nationale og private midler til at skræddersy forskningsaktiviteter til regionens særligt stærke sider.

Redaktionel note

Medlemsstaterne anmodede Kommissionen om at udarbejde en EU-strategi for Østersøområdet i december 2007. Det foreliggende resultat bygger på en offentlig onlinehøring, indledt af Kommissionen i november 2008 ( IP/08/1619 ), og en række offentlige debatter i de otte berørte medlemsstater. Strategien er en af det svenske EU-formandskabs hovedprioriteter i andet halvår af 2009.

Læs strategien og find flere projekter på: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/


Side Bar