Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 893

Брюксел, 10 юни 2009 г.

Европейската комисия създава стратегия за подкрепа на развитието на региона на Балтийско море

Днес Европейската комисия представя предложението си за стратегия на ЕС за региона на Балтийско море. Пет години след вълната на разширяване на ЕС регионът е изправен пред неотложни предизвикателства, в това число влошаващото се състояние на Балтийско море, лошите транспортни връзки, пречките пред търговията и притеснения във връзка с доставката на енергия. Тези проблеми се влошиха поради липсата на ефективна координация. Със стратегията, представена от комисаря по регионалната политика Данута Хюбнер, се цели най-вече да се увеличи максимално потенциалът за развитие на държавите-членки и на регионите, намиращи се около Балтийско море, в които живеят почти 100 милиона души.

„Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море е важна стъпка, тъй като бележи новия начин на съвместна работа в Съюза. Тя не предполага създаването на нови закони или институции, а по-скоро се базира на желанието на правителствата и на гражданите в държавите-членки и в регионите да се справят с неотложните общи предизвикателства. Комисията предлага мащабен план на действие, базиран на задълбочени консултации с националните правителства и органите за регионално самоуправление, бизнеса, неправителствените организации и академичния свят: ЕС е в състояние да координира работата, която трябва да се свърши, за да се постигне максимална полза от наличните ресурси за спасяването на Балтийско море, да се засили търговията и да се подобри качеството на живота на хората в региона“, коментира комисар Хюбнер.

Какви са проблемите?

Пред региона на Балтийско море стоят няколко важни предизвикателства. Състоянието на морето се влошава поради изхвърлянето на прекомерни количества нитрати и фосфати, а биоразнообразието е застрашено. Необходима е по-добра взаимовръзка между икономиките. Според статистиката съществува твърде голяма зависимост от търговията с непосредствените съседи. Регионът на Балтийско море е затруднен от големите разстояния, както вътре в него и така и до останалата част на Европа: пътят от Варшава до Талин с влак е 36 часа. Друг проблем е изолацията на Литва, Латвия и Естония по отношение на доставките на енергия. И накрая, с увеличаващия се брой на петролните танкери, които използват морето като пътна артерия, съществува непрекъсната опасност от аварии.

Защо точно ЕС?

Балтийско море е обградено от осем държави-членки на ЕС и от Русия. В миналото са изготвяни редица доклади и планове за действие, но с ограничен ефект. Съществува сериозна необходимост от по-добра координация на многото ангажирани с проблемите органи. Значителна част от настоящите предизвикателства са от сферата на политиките на ЕС. Програмите по структурните фондове на ЕС в региона предоставят основа за укрепване на сътрудничеството. Комисията отправя предложенията си към държавите-членки, но в същото време признава, че на много от предизвикателствата може да се откликне чрез добро сътрудничество с Русия. Комисията препоръчва задълбочаване на това сътрудничество посредством съществуващите инициативи, най-вече „ Северното измерение “, общата политика на ЕС, Русия, Норвегия и Исландия.

Първата по рода си стратегия

Стратегията представлява съобщение и план за действие със списък от 80 важни проекта, на някои от които вече е даден старт. Четирите основни елемента на стратегията са насочени към превръщането на този регион от Европа в:

  • Екологично устойчив (напр. преработка на отпадъчни води)

  • Проспериращ (напр. насърчаване на иновациите в малките и средните предприятия)

  • Достъпен и привлекателен (напр. с подобряване на транспортните връзки)

  • Безопасен и спокоен (напр. с по-добра реакция при аварии)

За първи път ЕС разработва такава мащабна стратегия на макро регионално равнище. Тя би могла да вдъхнови подобни подходи в областите около Средиземно море или по поречието на река Дунав. И по-конкретно, тя представлява първата стъпка към прилагането в регионален мащаб на интегрираната морска политика на ЕС.

В периода 2007—2013 г. регионът на Балтийско море ще се възползва от инвестиционна подкрепа на стойност над 50 милиарда евро по линия на политиката за сближаване и друго финансиране на ЕС, в това число и 27 милиарда евро за подобряване на достъпността, почти 10 милиарда евро за околна среда, 6,7 милиарда евро за конкурентоспособност и 697 милиона евро за сигурност и превенция на риска.

Примери за проекти

  • Фосфатите ще бъдат премахнати от детергентите във всички държави-членки с цел намаляване на съдържанието на вредни вещества в морето.

  • План за свързване на пазарите на енергия в региона на Балтийско море, който ще бъде приложен с цел осигуряване на по-добри връзки на Латвия, Литва и Естония с други европейски мрежи.

  • До 2013 г. железопътната линия „Балтика“ ще свързва Варшава и Талин, като целта е скоростта по нея да достигне 120 км/ч.

  • Ще бъде създадена обща система на наблюдение на морето.

  • Ще бъде създаден фонд за иновации и научни изследвания, който ще използва национални и частни средства за адаптирането на научноизследователските дейности към специфичните предимства на региона.

Бележка към редакторите

През месец декември 2007 г. държавите-членки изискаха от Комисията да изготви стратегия за региона на Балтийско море. Днешното предложение е резултат от обществена консултация, проведена по Интернет, започната от Комисията през месец ноември 2008 г. ( IP/08/1619 ) и от множество обществени дебати, състояли се с осемте заинтересовани държави-членки. Стратегията е един от основните приоритети на шведското председателството на ЕС през втората половина на 2009 г.

Тук можете да прочетете стратегията и да видите още проекти:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/


Side Bar