Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 879

Bryssel den 5 juni 2009

Statligt stöd: Kommissionen godkänner svenska statliga garantier till Volvo Cars

Europeiska kommissionen har i enlighet med reglerna för statligt stöd i EG-fördraget godkänt de planer som Sverige anmält om att ge garantier som skulle göra det möjligt för Volvo Personvagnar (Volvo PV) att få lån från Europeiska investeringsbanken (EIB). Lånen skulle medfinansiera utvecklingen av miljövänliga bilar. 90 % av garantierna från svenska staten uppfyller villkoren i kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder som ger medlemsstaterna större utrymme att underlätta tillgången till finansiering under den pågående ekonomiska och finansiella krisen (se IP/08/1993 ). Volvo skulle betala en lämplig ersättning för garantin och tillhandahålla tillräckliga säkerheter i händelse av att garantin tas i anspråk. Den är därför förenlig med artikel 87.3 b i EG-fördraget som tillåter stöd avsett att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi. De återstående 10 % kommer att tillhandahållas på marknadsvillkor och utgör därför inte statligt stöd.

"De statliga garantierna skulle bidra till Volvos investeringsprojekt för miljövänliga bilar utan att ge upphov till otillbörlig snedvridning av konkurrensen”, sa Neelie Kroes, kommissionären med ansvar för konkurrensfrågor.

Volvo PV planerar att använda lånen på 500 miljoner euro från EIB till sitt 1,9-miljardsprojekt för att minska bilarnas utsläpp och förbättra deras energieffektivitet.

Lånen och de motsvarande garantierna skulle tillhandahållas i fem omgångar under åren 2009–2010 med en löptid på sju år. Volvo PV skulle betala en avgift för garantierna och ge den svenska regeringen en säkerhet av hög kvalitet som täcker hela det garanterade beloppet. Den svenska staten skulle kunna lösa in säkerheten om den blir tvungen att betala ut pengar inom ramen för garantin. Nivån på de avgifter som ska betalas under lånets löptid överensstämmer med bestämmelserna i kommissionens tillfälliga ram. I fråga om den del av garantierna som omfattas av marknadsvillkor ansåg kommissionen att en årlig avgift på 12,6 % utgör marknadspriset för den risk som är förknippad med att utfärda sådana garantier under den rådande situationen på marknaden och med hänsyn till de övriga villkoren för transaktionen.

Kommissionens beslut påverkar inte de pågående förhandlingarna mellan Volvo PV och Sverige om det faktiska utfärdandet av garantierna.

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer N 80/2009 i registret över statligt stöd GD Konkurrens webbplats. Nya offentliggöranden om beslut om statligt stöd på Internet och i EUT förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd State Aid Weekly e-News .


Side Bar