Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/86

V Bruselu dne 21. ledna 2009

Evropská skupina pro etiku (EGE) žádá Evropskou komisi, aby začlenila etické zásady do zemědělských politik

Evropská skupina pro etiku (EGE) se dnes setkala s Mariann Fischer Boelovou, komisařkou zodpovědnou za zemědělství a rozvoj venkova, aby jí předložila hlavní doporučení vyplývající ze stanoviska skupiny k etickým důsledkům moderního vývoje zemědělských technologií.

Po výzvě předsedy Barrosy přijala v prosinci Evropská skupina pro etiku stanovisko k etickým dopadům moderního vývoje zemědělských technologií, aby bylo možné řešit nové úkoly a využít příležitosti, jež se zemědělství EU nabízí. Skupina se rozhodla zaměřit se přednostně na zemědělské technologie a metody pro prvovýrobu potravin rostlinného původu.

Z uvedeného stanoviska Evropské skupinu pro etiku je zřejmé, že skupina si je vědoma potřeby prosazovat inovaci v zemědělství, aby bylo možné zajistit výživu rostoucí světové populace. Ve stanovisku se rovněž uvádí, že pouhé technologie nemohou poskytnout konečné řešení úkolů, kterým moderní zemědělství čelí v EU i celosvětově.

Skupina zdůrazňuje potřebu uceleného pohledu na zemědělské technologie a integrovaného přístupu k nim tak, aby produkční, skladovací a distribuční postupy byly při posuzování dopadů nových technologií z etického hlediska zvažovány společně. Cíle související se zajišťováním potravin, zdravotní nezávadností potravin a udržitelností jsou považovány za priority a základní zásady, kterým musí jakákoliv nová zemědělská technologie vyhovět.

Při využití tohoto etického rámce jako výchozího bodu předkládá skupina také doporučení k řadě otázek, jako je např. přezkum společné zemědělské politiky EU, posouzení dopadů zemědělských technologií, právo na potraviny, udržitelnost zemědělských technologií, bezpečnost potravin, zemědělská rozmanitost, ochrana půdy a vodních zdrojů, biopaliva, geneticky modifikované plodiny, výzkum v zemědělských vědách, tvorba politiky v oblasti zemědělství na orné půdě, celosvětový obchod se zemědělskými produkty, systém práva duševního vlastnictví, spravedlivá soutěž a „vertikální monopoly“, ceny potravin, sociální aspekty, účast veřejnosti, odpovědnost občanů EU, potravinářské odpady atd.

Souvislosti

Evropská skupina pro etiku (EGE) je nezávislým, pluralitním a multidisciplinárním orgánem, který tvoří patnáct odborníků jmenovaných Komisí a jehož úkolem je poskytovat stanoviska k etickým otázkám.

Přijaté stanovisko, úplná tisková zpráva a seznam členů je k dispozici na internetové stránce Evropské skupiny pro etiku:

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm


Side Bar