Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/09/869

Bryssel den 3 juni 2009

Statligt stöd: Kommissionen godkänner tillfällig finsk stödordning som tillåter mindre stödbelopp för att få fart på ekonomin

Europeiska kommissionen har i enlighet med EG:s regler för statligt stöd godkänt en finsk stödordning riktad till företag som har svårt att få finansiering på grund av kreditåtstramningen i samband med den ekonomiska krisen. Enligt stödordningen kan stöd på upp till € 500.000 per företag beviljas. Stödordningen uppfyller villkoren i kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och ekonomiska krisen (se IP/08/1993 ), ändrad den 25 februari 2009, eftersom den är avsedd att avhjälpa en allvarlig störning i den finska ekonomin som helhet, är tidsbegränsad, iakttar de relevanta tröskelvärdena och endast omfattar företag som inte var i svårigheter före den 1 juli 2008. Stödordningen är därför förenlig med artikel 87.3 b i EG-fördraget.

Kommissionsledamot Neelie Kroes med ansvar för konkurrensfrågor: ”Den finska åtgärden underlättar för de företag som drabbats av kreditåtstramningen när det gäller investeringar och lån till rörelsekapital. Detta är ett effektivt sätt att uppmuntra företagen till investeringar och ekonomisk återhämtning utan otillbörlig snedvridning av konkurrensen.”

De finska myndigheterna har utformat stödordningen på grundval av de regler som fastställs i kommissionens tillfälliga ram för statligt stöd till realekonomin under krisen (se IP/08/1993 ). Åtgärderna kan endast tillämpas till den 31 december 2010 och stödordningen omfattar inte företag som redan var i svårigheter den 1 juli 2008 (dvs. före kreditåtstramningen).

Med hänsyn till stödordningen s betydelse för den finska ekonomin som helhet ansåg kommissionen att stödordningen kunde godkännas enligt artikel 87.3 b i EG-fördraget. De finska myndigheterna har visat att stödordningen är nödvändig, proportionerlig och avsedd att avhjälpa en allvarlig störning i den finska ekonomin som helhet .

Beslutet kommer att offentliggöras i registret över statligt stöd GD Konkurrens webbplats med ärendenummer N 224/2009. I det elektroniska nyhetsbrevet State aid Weekly e-News finns en förteckning över de senaste besluten om statligt stöd som offentliggjorts i EUT och på webbplatsen.


Side Bar