Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 863

Bryssel den 3 juni 2009

Statligt stöd: Kommissionen antar vägledning för utbildningsstöd och stöd för arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder

Europeiska kommissionen har antagit två dokument med vägledning där man anger de kriterier som ska användas vid en ingående bedömning av höga belopp för stöd till utbildning och stöd för arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder. I vägledningen redogörs för vilken typ av information som kommissionen behöver för sin bedömning liksom för bedömningsmetoden som bygger på att stödets positiva och negativa effekter ska vara i balans. Kriterierna överensstämmer med kommissionens förfinade ekonomiska angreppssätt som bygger på principerna i handlingsplanen för statligt stöd (se IP/05/680 och MEMO/05/195 ). De är ett led i kommissionens arbete för att tydliggöra och förenkla reglerna för statligt stöd.

Neelie Kroes, kommissionären med ansvar för konkurrensfrågor, sa följande: "Vägledningsdokumenten är ett användbart och praktiskt grepp för att hjälpa offentliga myndigheter och företag att förstå hur man lämpligast går tillväga för att utbildningsstöd och stöd för arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder snabbt får ett godkännande. De är en fortsättning på genomförandet av vårt ekonomiska angreppssätt för att bedöma statligt stöd, i enlighet med kommissionens handlingsplan för statligt stöd från 2005. Vägledningen kompletterar även kommissionens meddelande till Europeiska rådet om ett gemensamt åtagande för sysselsättning".

Den allmänna gruppundantagsförordning som nyligen antogs (se IP/08/1110 och MEMO/08/482 ) gör det möjligt för medlemsstaterna att bevilja flera stödåtgärder, bland annat stöd till utbildning och för anställning av arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder, utan förhandsanmälan till kommissionen. Individuella stödåtgärder som gäller stora stödbelopp kan emellertid leda till en större risk för snedvridning av konkurrensen. Sådana åtgärder måste därför också i fortsättningen anmälas så att det kan bedömas om de positiva effekterna uppväger de negativa effekterna.

I den allmänna gruppundantagsförordningen fastställs tröskelvärdet för anmälan till 2 miljoner euro för projekt som gäller utbildningsstöd. För sysselsättningsåtgärder fastställs tröskelvärdet till 5 miljoner euro per företag och år för anställning av arbetstagare med sämre förutsättningar och till 10 miljoner per företag och år för anställning av arbetstagare med funktionshinder.

I vägledningsdokumenten för utbildningsstöd och sysselsättningsstöd anges de kriterier som kommer att ligga till grund för kommissionens bedömning om dessa individuellt anmälda stödåtgärder är förenliga med reglerna för statligt stöd.

De ger framför allt vägledning om vilken typ av information kommissionen behöver och vilken bedömningsmetod den kommer att tillämpa. Kriterierna bygger på principerna i kommissionens handlingsplan för statligt stöd, särskilt avvägningen mellan stödets positiva effekter och de negativa effekterna av en eventuell snedvridning av konkurrensen. Kommissionen kommer på grundval av detta att göra en övergripande utvärdering av stödet för att avgöra om stödåtgärden som helhet kan godkännas.

För mer information, se MEMO 09/260 .

Den fullständiga texten till tillkännagivandet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar