Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/863

Bruselj, 3. junija 2009

Državne pomoči: Komisija je sprejela navodila o pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide

Evropska komisija je sprejela dva sklopa navodil, v katerih je določila merila za temeljito oceno velikih zneskov pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide. V navodilih so navedene informacije, ki jih Komisija potrebuje za svojo oceno. Vsebujejo tudi metodologijo ocenjevanja, ki temelji na uravnoteženju pozitivnih in negativnih učinkov pomoči. Merila so skladna z nadgrajenim gospodarskim pristopom Komisije k proučevanju državne pomoči. Zasnova za to je akcijski načrt državnih pomoči (glej IP/05/680 in MEMO/05/195 ). Komisija si tako prizadeva za jasnejša in preprostejša pravila o državni pomoči.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Navodila so uporaben in praktičen pripomoček, s katerim bodo javni organi in podjetja lažje ugotovili, kako najenostavneje do hitre odobritve pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide. Pomenijo nadaljnje uresničevanje našega gospodarskega pristopa k ocenjevanju državne pomoči v skladu z akcijskim načrtom državnih pomoči, ki ga je Komisija sprejela leta 2005. Navodila prav tako dopolnjujejo sporočilo Komisije Evropskemu svetu o skupni zavezi za zaposlovanje.“

Nedavno sprejeta uredba o splošnih skupinskih izjemah (glej IP/08/1110 in MEMO/08/482 ) omogoča državam članicam, da odobrijo številne ukrepe pomoči, vključno s pomočjo za usposabljanje ter pomočjo za prikrajšane delavce ali invalide, ne da bi te ukrepe predhodno priglasile Komisiji. Vendar lahko posamezni ukrepi pomoči, ki zajemajo velike zneske, povzročijo večje tveganje izkrivljanja konkurence. Zato je treba tovrstne ukrepe tudi v prihodnje priglasiti, da lahko Komisija oceni, ali njihovi pozitivni učinki odtehtajo negativne.

Uredba o splošnih skupinskih izjemah določa prag za priglasitev pri projektih pomoči za usposabljanje v višini 2 milijonov EUR. V primeru pomoči za zaposlovanje prikrajšanih delavcev ta prag znaša 5 milijonov EUR letno na podjetje, za zaposlovanje invalidov pa 10 milijonov EUR letno na podjetje.

V navodilih o pomoči za usposabljanje in pomoči za zaposlovanje so določena merila, ki bodo podprla Komisijino oceno združljivosti takšnih posamezno priglašenih ukrepov pomoči.

Predvsem pa navajajo informacije, ki jih zahteva Komisija, in metodologijo ocenjevanja, ki jo bo pri tem uporabila. Merila se opirajo na načela, ki jih je Komisija izrazila v svojem akcijskem načrtu državnih pomoči, zlasti na preskus tehtanja pozitivnih učinkov pomoči in negativnih učinkov potencialnega izkrivljanja konkurence, ki bi ga pomoč lahko povzročila. Komisija bo na tej podlagi opravila celovito oceno pomoči, da bi ugotovila, ali je lahko ukrep pomoči v celoti odobren.

Za podrobn ejše informacije glej MEMO/09/260 .

Celotno besedilo obvestila bo na voljo na:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar