Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/863

V Bruseli 3. júna 2009

Štátna pomoc: Komisia prijala usmernenie o pomoci na podporu vzdelávania a o pomoci pre znevýhodnené osoby a osoby so zdravotným postihnutím

Európska komisia prijala dve usmernenia stanovujúce kritériá pre podrobné posudzovanie pomoci väčšieho rozsahu zameranej na podporu vzdelávania a podporu znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím. V usmerneniach sa uvádzajú druhy informácií, ktoré Komisia potrebuje na účely hodnotenia a hodnotiaca metodika, ktorá je založená na porovnávaní pozitívnych a negatívnych účinkov pomoci. Kritériá sú v súlade s prepracovaným ekonomickým prístupom Komisie v rámci analýzy štátnej pomoci a vychádzajú zo zásad ustanovených v akčnom pláne štátnej pomoci (pozri dokumenty IP/05/680 a MEMO/05/195 ). Sú súčasťou úsilia Komisie o spresnenie a zjednodušenie pravidiel štátnej pomoci.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Usmernenia sú užitočným a praktickým krokom, ktorý pomôže orgánom verejnej správy a spoločnostiam zistiť najlepšie postupy na urýchlené schválenie pomoci na podporu vzdelávania či pomoci pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím. Sú ďalším krokom v rámci zavádzania nášho ekonomicky založeného prístupu k posudzovaniu štátnej pomoci v súlade s akčným plánom štátnej pomoci, ktorý Komisia vydala v roku 2005. Usmernenia dopĺňajú aj oznámenie Komisie Európskej rade o spoločnom záväzku pre zamestnanosť“.

Nedávno prijaté všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (pozri dokumenty IP/08/1110 a MEMO/08/482 ) umožňuje členským štátom poskytovať štátnu pomoc vo významnom rozsahu, a to vrátane pomoci na podporu vzdelávania a pomoci pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím bez toho, aby boli povinné vopred ich notifikovať Komisii. Individuálne opatrenia pomoci väčšieho rozsahu však môžu byť spojené s vyšším rizikom narušenia hospodárskej súťaže. Preto v prípade takýchto opatrení je naďalej potrebná notifikácia na posúdenie toho, či negatívne účinky budú vyvážené pozitívnymi účinkami.

Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách stanovuje notifikačný strop pre projekty na podporu vzdelávania na 2 mil. EUR. V prípade pomoci na podporu zamestnanosti je tento strop stanovený na 5 mil. EUR na jeden podnik za rok pri zamestnávaní znevýhodnených pracovníkov a na 10 mil. EUR na jeden podnik za rok pri zamestnávaní pracovníkov so zdravotným postihnutím.

V usmerneniach o pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na podporu zamestnanosti sú stanovené kritériá, na základe ktorých bude Komisia posudzovať zlučiteľnosť takýchto opatrení individuálnej pomoci.

Tieto usmernenia vymedzujú najmä druhy informácií, ktoré Komisia vyžaduje, a hodnotiacu metodiku, ktorou sa bude riadiť. Uvedené kritériá vychádzajú zo zásad ustanovených v akčnom pláne štátnej pomoci vydanom Komisiou, ku ktorým patrí najmä test vyváženosti porovnávajúci pozitívne účinky, ktoré prináša pomoc, oproti negatívnemu vplyvu, ktorý môže vyplývať z narušenia hospodárskej súťaže. Na základe toho Komisia vykoná celkové hodnotenie pomoci, aby určila, či je možné dané opatrenie pomoci schváliť.

Ďalšie informácie možno nájsť aj v MEMO/09/260 .

Úplné znenie oznámenia bude k dostupné na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar