Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 863

Bruksela, dnia 3 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa: Komisja przyjmuje wskazówki w sprawie pomocy na szkolenia oraz na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych

Komisja Europejska przyjęła dwa dokumenty zawierające wskazówki, w których zdefiniowano kryteria dla potrzeb pogłębionej oceny pomocy o dużej wartości, przeznaczonej na szkolenia oraz na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych. We wskazówkach określono, jakich informacji potrzebuje Komisja dla przeprowadzenia oceny, oraz jakie metody stosuje w celu wyważenia pozytywnych i negatywnych skutków pomocy. Kryteria te są zgodne z bardziej zaawansowanym podejściem gospodarczym, które jest stosowane w procesie analizy pomocy państwa i opiera się na zasadach przyjętych w planie działań w zakresie pomocy państwa (zob. IP/05/680 oraz MEMO/05/195 ). Stanowią one element starań Komisji, w wyniku których zasady pomocy państwa mają stać się bardziej zrozumiałe i prostsze.

Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes powiedziała: „Przyjęcie dokumentów zawierających wskazówki to potrzebne i odpowiednie posunięcie. Dzięki temu władzom publicznym i przedsiębiorstwom łatwiej będzie zrozumieć, jak należy postępować, by szybko uzyskać zgodę na przyznanie pomocy na szkolenia oraz na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych. Wskazówki te są kolejnym etapem wdrażania naszego podejścia gospodarczego w procesie oceny pomocy państwa, zgodnie z planem działań w zakresie pomocy państwa przyjętym przez Komisję w 2005 r. Jednocześnie uzupełniają one informacje zawarte w skierowanym do Rady Europejskiej komunikacie Komisji w sprawie wspólnego zaangażowania na rzecz zatrudnienia”.

Przyjęte niedawno ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych (zob. IP/08/1110 oraz MEMO/08/482 ) pozwala państwom członkowskim na udzielenie licznych środków pomocy, obejmującej pomoc na szkolenia oraz na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania takiej pomocy Komisji. Jednak środki pomocy indywidualnej o dużej wartości mogą stwarzać zagrożenia w postaci zakłóceń konkurencji. W związku z powyższym w odniesieniu do takich środków w dalszym ciągu będzie wymagane zgłoszenie, tak aby możliwe było dokonanie oceny, czy pozytywne skutki przeważają nad skutkami negatywnymi.

Wartość progowa projektów pomocy na szkolenia określona w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych, której przekroczenie skutkuje obowiązkiem zgłoszenia takiej pomocy Komisji, wynosi 2 mln EUR. Jeżeli chodzi o pomoc na zatrudnienie, próg ten określono na poziomie 5 mln EUR na jedno przedsiębiorstwo rocznie, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, oraz 10 mln EUR na jedno przedsiębiorstwo rocznie, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

We wskazówkach dotyczących pomocy na szkolenia oraz na zatrudnienie przedstawiono kryteria, na których Komisja będzie się opierać, dokonując oceny zgodności takich zgłaszanych indywidualnie środków.

W szczególności są to wskazówki odnośnie do rodzaju informacji, jakich wymaga Komisja oraz stosowanych przez nią metod oceny. Kryteria opierają się na zasadach określonych w planie działań w zakresie pomocy państwa, przyjętym przez Komisję, a przede wszystkim na teście bilansującym, którego celem jest wyważenie pozytywnych skutków pomocy oraz skutków negatywnych będących następstwem potencjalnego zakłócenia konkurencji. Na takiej postawie Komisja będzie dokonywać całościowej oceny pomocy, dążąc do ustalenia, czy dany środek pomocy może zostać w pełni zaakceptowany.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w MEMO/09/260 .

Pełny tekst zawiadomienia będzie dostępny pod adresem:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar