Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/863

Briselē, 2009. gada 3. jūnijā

Valsts atbalsts – Komisija pieņem pamatnostādnes par mācību atbalstu un atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai

Eiropas Komisija ir pieņēmusi divas pamatnostādnes, kurās izklāstīti kritēriji padziļināta novērtējuma sniegšanai par lielām mācību atbalsta un atbalsta nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai summām. Šajās pamatnostādnēs izklāstīts, kāda informācija Komisijai vajadzīga, lai veiktu novērtējumu, un izmantotā novērtēšanas metodika, kuras pamatā ir atbalsta pozitīvās un negatīvās ietekmes līdzsvarošana. Kritēriji ir saskaņā ar valsts atbalsta analīzē izmantoto Komisijas pilnveidoto ekonomisko pieeju, kuras pamatā ir Valsts atbalsta rīcības plāns (skatīt IP/05/680 un MEMO/05/195 ). Pamatnostādnes ir daļa no Komisijas centieniem precizēt un vienkāršot valsts atbalsta noteikumus.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa sacīja: “Pamatnostādnes ir lietderīgs un praktisks līdzeklis, lai palīdzētu valsts iestādēm un uzņēmumiem saprast, kā vislabāk panākt, ka mācību atbalsts un atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai tiek ātri apstiprināts. Tās ir mūsu ekonomiskās pieejas turpmāka īstenošana, lai novērtētu valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas 2005. gada Valsts atbalsta rīcības plānu. Pamatnostādnes arī papildina Komisijas paziņojumu Eiropadomei par kopīgu apņemšanos nodarbinātībai".

Nesen pieņemtā Vispārējā grupu atbrīvojuma regula (skatīt IP/08/1110 un MEMO/08/482 ) ļauj dalībvalstīm piešķirt lielu skaitu atbalsta pasākumu, tostarp mācību atbalstu un atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju un strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai, par to iepriekš nepaziņojot Komisijai. Tomēr individuāli atbalsta pasākumi, kuros iesaistītas lielas atbalsta summas, var ietvert lielāku konkurences izkropļošanas iespējamību. Tādēļ par šādiem pasākumiem joprojām ir jāziņo, lai novērtētu, vai pozitīvā ietekme atsver negatīvo ietekmi.

Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā paziņošanas prasībai piemērojamā robežvērtība mācību atbalsta projektiem ir noteikta 2 miljoni eiro. Nodarbinātības atbalstam šī robežvērtība ir noteikta 5 miljoni eiro vienam uzņēmumam gadā nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā un 10 miljoni eiro vienam uzņēmumam gadā strādājošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai.

Pamatnostādnēs par mācību atbalstu un atbalstu nodarbinātībai izklāstīti kritēriji, kas būs pamatā Komisijas novērtējumam par šādu individuāli paziņotu atbalsta pasākumu atbilstību.

Konkrēti, tajās sniegtas norādes par to, kāda informācija Komisijai ir vajadzīga un kādu novērtēšanas metodiku tā izmantos. Kritēriju pamatā ir Komisijas Valsts atbalsta rīcības plānā minētie principi, jo īpaši līdzsvara tests, kas izvērtē atbalsta radīto pozitīvo ietekmi attiecībā pret negatīvo ietekmi, kāda varētu būt iespējamajai konkurences izkropļošanai. Pamatojoties uz šo, Komisija veiks vispārēju atbalsta novērtējumu, lai noteiktu, vai atbalsta pasākumus kopumā var apstiprināt.

Sīkākai inf ormācijai skatīt arī MEMO/09/260 .

Paziņojuma pilns teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar