Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/863

Briuselis, 2009 m. birželio 3 d.

Valstybės pagalba. Komisija priima mokymo pagalbos ir pagalbos palankių sąlygų neturintiems ir neįgaliems darbuotojams gaires

Europos Komisija priėmė dvejas gaires, kuriose nustatyti išsamaus didelių mokymo pagalbos ir pagalbos palankių sąlygų neturintiems ir neįgaliems darbuotojams sumų vertinimo kriterijai. Šiose gairėse nustatyti informacijos, kurios reikia Komisijos vertinimui, tipai ir vertinimo metodika, pagrįsta pagalbos teigiamo ir neigiamo poveikio pusiausvyra. Šie kriterijai atitinka Komisijos ištobulintą ekonominį valstybės pagalbą vertinimo metodą, pagrįstą Valstybės pagalbos veiksmų plane (žr. IP/05/680 ir MEMO/05/195 ) nustatytais principais. Jie yra Komisijos pastangų išaiškinti ir supaprastinti valstybės pagalbos taisykles dalis.

Už konkurencijos sritį atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes pasakė: „Gairių paskelbimas yra naudingas praktinis veiksmas. Gairėse valstybės institucijoms ir bendrovėms paaiškinama, kaip efektyviau pasiekti, kad mokymo pagalba ir pagalba palankių sąlygų neturintiems ir neįgaliems darbuotojams būtų greitai patvirtinta. Jomis toliau įgyvendinamas mūsų ekonomiškai pagrįstas valstybės pagalbos vertinimo metodas pagal Komisijos 2005 m. valstybės pagalbos veiksmų planą. Šios gairės taip pat papildo Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai dėl Bendro įsipareigojimo užimtumo srityje“.

Neseniai priimtu Bendruoju bendrosios išimties reglamentu (žr.  IP/08/1110 ir MEMO/08/482 ) valstybėms narėms leidžiama teikti daug pagalbos priemonių, įskaitant mokymo pagalbą ir pagalbą neįgaliems ir palankių sąlygų neturintiems darbuotojams įdarbinti, apie jas Komisijai iš anksto nepranešant. Tačiau individualios pagalbos priemonės, susijusios su didelėmis pagalbos sumomis, gali kelti didesnį konkurencijos iškraipymo pavojų. Todėl apie tokias priemones ir toliau reikės pranešti, kad būtų galima įvertinti, ar teigiamas poveikis pranoksta neigiamą poveikį.

Bendrajame bendrosios išimties reglamente apibrėžta pranešimo apie mokymo pagalbos projektus riba – 2 mln. EUR. Užimtumo pagalbai nustatyta riba – 5 mln. EUR vienai įmonei per metus palankių sąlygų neturintiems darbuotojams įdarbinti ir 10 mln. EUR vienai įmonei per metus neįgaliems darbuotojams įdarbinti.

Mokymo pagalbos ir užimtumo pagalbos gairėse nustatyti kriterijai, kuriais bus grindžiamas Komisijos vertinimas, ar tokios pagalbos priemonės, apie kurias atskirai pranešta, atitinka nustatytas sąlygas.

Svarb iausia teikiamos gairės dėl to, kokios informacijos reikia Komisijai ir kokios vertinimo metodikos ji laikysis. Šie kriterijai grindžiami Komisijos valstybės pagalbos veiksmų plano principais, pirmiausia pusiausvyros tyrimu, kuriuo įvertinamas pagalbos teigiamo poveikio ir galimo konkurencijos iškraipymo neigiamo poveikio santykis. Šiuo pagrindu Komisija atliks bendrą pagalbos vertinimą, kad nustatytų, ar apskritai pagalbos priemonę galima patvirtinti.

D augiau informacijos MEMO/09/260 .

Visą pranešimo tekstą bus galima rasti

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm .


Side Bar