Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 863

Bryssel 3. kesäkuuta 2009

Valtiontuet: komissio antaa ohjeita koulutustuesta sekä epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävästä tuesta

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi ohjeasiakirjaa, joissa määritellään kriteerit suurten koulutustukien sekä epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävien tukien perusteelliselle arvioinnille. Ohjeissa esitetään pääpiirteittäin komission arviointia varten tarvitsemien tietojen luonne sekä sen käyttämä arviointimenetelmä, joka perustuu tuen myönteisten ja haitallisten vaikutusten tasapainottamiseen keskenään. Kriteerit noudattavat komission valtiontukien arvioinnissa soveltamaa tarkistettua taloudellista lähestymistapaa, joka perustuu valtiontuen toimintasuunnitelmassa (ks. IP/05/680 ja MEMO/05/195 ) esitettyihin periaatteisiin. Ne ovat osa komission pyrkimyksiä selkeyttää ja yksinkertaistaa valtiontukisääntöjä.

Kilpailuasioista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin mukaan ohjeasiakirjat ovat hyödyllinen ja käytännöllinen askel, jolla viranomaisille ja yrityksille voidaan tehdä selväksi, mikä on paras tapa saada nopeasti hyväksyntä koulutustuelle ja epäedullisessa asemassa olevien tai alentuneesti työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävälle tuelle. ”Ohjeasiakirjoilla jatketaan valtiontuen arviointia koskevan taloudellisen lähestymistavan täytäntöönpanoa komission vuonna 2005 hyväksymän valtiontuen toimintasuunnitelman mukaisesti. Niillä myös täydennetään Eurooppa-neuvostolle annettua komission tiedonantoa yhteisestä sitoutumisesta työllisyyteen”, sanoi kilpailukomissaari Kroes.

Äskettäin hyväksytty yleinen ryhmäpoikkeusasetus (ks. IP/08/1110 ja MEMO/08/482 ) antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden hyväksyä suuria määriä tukitoimenpiteitä ilman, että niiden tarvitsee ilmoittaa asiasta ensin komissiolle. Näihin tukitoimenpiteisiin kuuluvat myös koulutustuki sekä tuki epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työhönottoon. Yksittäisiin, tukimäärältään suuriin tukitoimenpiteisiin voi kuitenkin sisältyä suurempi kilpailun vääristymisen vaara. Sen vuoksi näistä toimenpiteistä edellytetään edelleen ilmoitusta, jotta voidaan arvioida, ovatko niiden myönteiset vaikutukset merkittävämmät kuin haitalliset vaikutukset.

Yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa määritellään koulutustukihankkeiden ilmoittamisen kynnysarvoksi 2 miljoonaa euroa. Työllisyystuen kohdalla kynnysarvo on 5 miljoonaa euroa vuodessa yritystä kohden epäedullisessa asemassa olevien työntekijöiden palkkaamiseksi ja 10 miljoonaa euroa vuodessa yritystä kohden alentuneesti työkykyisten työntekijöiden palkkaamiseksi.

Koulutustukea ja työllisyystukea koskevissa ohjeasiakirjoissa esitetään kriteerit, joiden perusteella komissio arvioi tällaisten erillisen ilmoituksen kohteena olevien tukitoimenpiteiden soveltuvuuden yhteismarkkinoille.

Ohjeissa annetaan opastusta erityisesti komission edellyttämien tietojen luonteesta ja sen soveltamasta arviointimenettelystä. Kriteerit perustuvat komission valtiontuen toimintasuunnitelman periaatteisiin, varsinkin tasapainotestiin, jolla puntaroidaan tuen myönteisiä vaikutuksia suhteessa haitallisiin vaikutuksiin, joita mahdollinen kilpailun vääristyminen voisi tuoda tullessaan. Tällä perusteella komissio suorittaa tuen kokonaisarvioinnin määrittääkseen, voidaanko tukitoimenpide kokonaisuudessaan hyväksyä.

Tarkempia tietoja asiakirjassa MEMO/09/260 .

Ohjeet julkaistaan kokonaisuudessaan osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar