Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/863

Brüssel, 3. juuni 2009

Riigiabi: Euroopa Komisjon võtab vastu koolitusabi suunised ning ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate töölevõtmiseks antava abi suunised

Euroopa Komisjon on võtnud vastu kaks dokumenti, milles sätestatakse suurte abisummade põhjaliku hindamise kriteeriumid koolitusabi ning ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate töölevõtmiseks anta abi korral. Suunistes kirjeldatakse üldjoontes teavet, mida komisjon hinnangu andmiseks nõuab, ning hindamismetoodikat, mis põhineb abi positiivse ja negatiivse mõju tasakaalustamisel. Kriteeriumid on kooskõlas komisjoni majanduslikult täpsema lähenemisviisiga riigiabi analüüsimisel. Kõnealuse lähenemisviisi aluseks on riigiabi tegevuskavaga ette nähtud põhimõtted (vt IP/05/680 ja MEMO/05/195 ). Kriteeriumid moodustavad osa komisjoni tehtavatest jõupingutustest riigiabi eeskirjade selgitamiseks ja lihtsustamiseks.

Konkurentsivolinik Neelie Kroesi sõnul kujutavad suunised endast kasulikku ja praktilist sammu, et aidata ametiasutustel ja ettevõtjatel mõista, kuidas kõige paremini saavutada koolitusabi ning ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate töölevõtmiseks antava abi kiire heakskiitmine. „Suunised aitavad rakendada meie majanduslikku lähenemisviisi riigiabi hindamisele vastavalt komisjoni 2005. aasta riigiabi tegevuskavale. Samuti täiendavad need Euroopa Nõukogule esitatavat komisjoni teatist „Ühine kohustus tööhõive tagamisel”,” lisas Kroes.

Hiljuti vastu võetud üldise grupierandi määrusega (vt IP/08/1110 ja MEMO/08/482 ) võimaldatakse liikmesriikidel võtta paljusid abimeetmeid ilma komisjoni eelnevalt teavitamata. Selliste meetmete hulka kuuluvad ka koolitusabi ning ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate töölevõtmiseks antav abi. Suurt abisummat hõlmava üksikabiga võib aga kaasneda suurem konkurentsi moonutamise oht. Seetõttu tuleb komisjoni ka edaspidi niisugustest meetmetest teavitada, et oleks võimalik hinnata, kas abi positiivne mõju kaalub üles selle negatiivse mõju.

Üldise grupierandi määruses on koolitusabi projektide jaoks sätestatud künnis 2 miljonit eurot ja selle ületamise korral tuleb abist teatada. Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks antava abi korral on kõnealune künnis 5 miljonit eurot ettevõtja kohta aastas ning puudega töötajate töölevõtmiseks antava abi korral 10 miljonit eurot aastas.

Koolitusabi ja tööhõivealase abi suunistes on sätestatud kriteeriumid, mille alusel komisjon hindab sellise abi ühisturuga kokkusobivust, millest tuleb eraldi teatada.

Eelkõige annavad need ülevaate komisjoni nõutavast teabest ja kasutatavast hindamismetoodikast. Kriteeriumide aluseks on komisjoni riigiabi tegevuskava, täpsemalt tasakaalustatuse kriteerium, millest lähtuvalt võrreldakse abi positiivset mõju negatiivse mõjuga, mis võib kaasneda võimaliku konkurentsimoonutusega. Selle põhjal viib komisjon läbi abi üldise hindamise, et määrata kindlaks, kas abimeede tervikuna on võimalik heaks kiita.

Üksikasjalikuma üle vaate saamiseks vt ka MEMO/09/260 .

Teatise tervikteksti leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar