Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 863

Bruxelles, den 3. juni 2009

Statsstøtte: Kommissionen vedtager vejledning for uddannelsesstøtte og støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere

Europa-Kommissionen har vedtaget to dokumenter med vejledning om kriterier for indgående evaluering af store beløb til uddannelsesstøtte og bistand til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere. Vejledningen fastsætter, hvilken form for oplysninger Kommissionen kræver til sin evaluering, og redegør for evalueringsmetoden, som er baseret på afvejning af støttens positive og negative virkninger. Kriterierne er på linje med Kommissionens reviderede økonomiske fremgangsmåde ved analyse af statsstøtte og baseret på de principper, der er opstillet i handlingsplanen for statsstøtteområdet (se IP/05/680 og MEMO/05/195 ). De er led i Kommissionens indsats for at tydeliggøre og forenkle statsstøttereglerne.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte, at "de vejledende dokumenter er et nyttigt og praktisk skridt, der skal hjælpe de offentlige myndigheder og virksomhederne med at forstå, hvordan de bedst kan opnå hurtig godkendelse af uddannelsesstøtte og støtte til handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere. De udgør en yderligere gennemførelse af vores økonomisk baserede fremgangsmåde til evaluering af statsstøtte og er i overensstemmelse med Kommissionens handlingsplan for statsstøtte fra 2005. Vejledningen supplerer også Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd om en fælles forpligtelse til at sikre beskæftigelsen".

Den nyligt vedtagne generelle gruppefritagelsesordning (se IP/08/1110 og MEMO/08/482 ) sætter medlemsstaterne i stand til at iværksætte et stort antal støtteforanstaltninger, herunder uddannelsesstøtte og støtte til beskæftigelse af handicappede eller dårligt stillede arbejdstagere, uden forudgående anmeldelse til Kommissionen. Individuelle støtteforanstaltninger omfattende store støttebeløb kan imidlertid indebære en større risiko for konkurrenceforvridning. Denne type foranstaltninger skal derfor fortsat anmeldes, således at det kan vurderes, om de positive virkninger har større vægt end de negative.

Den generelle gruppefritagelsesordning fastsætter, at foranstaltninger vedrørende uddannelsesstøtte skal anmeldes, hvis de overstiger 2 mio. EUR. For beskæftigelsesstøtte er der fastsat et loft på 5 mio. EUR pr. virksomhed pr. år til beskæftigelse af dårligt stillede arbejdstagere og på 10 mio. EUR pr. virksomhed pr. år til beskæftigelse af handicappede arbejdstagere.

De vejledende dokumenter om uddannelsesstøtte og beskæftigelsesstøtte fastsætter de grundlæggende kriterier for Kommissionens evaluering af foreneligheden af sådanne individuelt anmeldte støtteforanstaltninger.

De indeholder bl.a. vejledning om den type oplysninger, Kommissionen kræver, og den evalueringsmetode, der vil blive anvendt. Kriterierne er baseret på principperne i Kommissionens handlingsplan for statsstøtte, navnlig med hensyn til afvejningen af støttens positive virkninger og de negative virkninger, en eventuel konkurrenceforvridning kan få. Kommissionen vil på dette grundlag foretage en samlet evaluering af støtten for at afgøre, om støtteforanstaltningen kan godkendes i sin helhed. Yderligere oplysninger findes i MEMO/09/260 .

Meddelelsens fulde ordlyd vil blive offentliggjort på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar