Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/ 863

Брюксел, 3 юни 2009 г.

Държавни помощи – Комисията приема насоки за помощите за обучение и помощите за работници в неравностойно положение и работници с увреждания

Европейската комисия прие два документа с насоки за установяване на критерии за оценка на помощи в голям размер за обучение и за работници с увреждания и в неравностойно положение. В документите с насоки са описани сведенията, от които Комисията се нуждае при оценяване на помощите, и методите на оценка, сравняващи положителното и отрицателното въздействие на помощите. Критериите за оценка са съобразени с икономическия подход на Комисията към анализа на държавни помощи, основан на принципите, залегнали в плана за действие за държавните помощи (вижте IP/05/680 и MEMO/05/195 ). Принципите са част от усилията на Комисията да изясни и опрости правилата за държавните помощи.

Комисарят по конкуренция Нели Крус заяви: „Документите с насоки са от практическа полза за публичните власти и предприятията, защото им помагат да разберат как най-бързо да получат одобрение за помощи за обучение и помощи за необлагодетелствани работници и работници с увреждания. Насоките бяха приети в изпълнение на нашия икономически метод за оценка на държавни помощи и в съответствие с нашия план за действие за държавните помощи от 2005 г. Насоките допълват съобщението на Комисията до Европейския съвет за общия ангажимент в областта на заетостта“.

Приетият наскоро общ регламент за групово освобождаване (вижте IP/08/1110 и MEMO/08/482 ) позволява на държавите-членки да отпускат голям брой помощи, в това число помощи за обучение и за наемане на работа на хора с увреждания и хора в неравностойно положение, без предварително да уведомяват Комисията за това. Въпреки това помощите в голям размер могат да увеличат риска от изкривяване на конкуренцията. Поради тази причина държавите трябва да уведомяват Комисията за такъв тип помощи, за да може тя да прецени дали положителното им въздействие е по-голямо от отрицателното.

Според общия регламент за групово освобождаване държавите трябва да уведомяват за запланувани помощи за обучение, надхвърлящи 2 млн. евро. За помощи в областта на заетостта прагът е 5 млн. евро на предприятие на година за наемане на необлагодетелствани работници и 10 млн. евро на предприятие на година за наемане на работници с увреждания.

В документите с насоки се определят критериите, които Комисията ще използва за оценяване на допустимостта на такъв вид помощи.

По-конкретно в насоките се посочва какви сведения изисква Комисията и какви методи на оценка използва. Критериите за оценка се базират на плана за действие на Комисията в областта на държавните помощи и по-специално на балансиращия тест, претеглящ положителното въздействие на помощта спрямо отрицателния ефект от евентуално нарушаване на конкуренцията, което тя може да предизвика. Въз основа на тези критерии Комисията прави цялостна оценка на помощта, за да реши дали тя може да бъде одобрена.

За повече п одробности вижте също MEMO/09/ 260 .

Пълният текст на известието ще бъде публикуван на адрес:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar