Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Bryssel den 3 juni 2009

Ett gemensamt åtagande för sysselsättning: kommissionen tar initiativ till en ny strategi som ska motverka finanskrisens effekter på sysselsättningen

EU kommer att ställa 19 miljarder euro av de planerade utgifterna inom Europeiska socialfonden till förfogande för stöd till människor som har drabbats av finanskrisen. EU kommer också att ställa medel till förfogande direkt och medlemsstaterna kommer inte att behöva bidra med någon samfinansiering under perioden 2009–2010. Tillsammans med Europeiska investeringsbanksgruppen och andra partner införs ett nytt EU-instrument för mikrokrediter för dem som i normala fall har svårt att få de medel som behövs för att starta en verksamhet eller bilda ett mikroföretag. EU:s gemensamma åtagande för sysselsättning anger viktiga prioriteringar och insatser för att behålla arbetstillfällen och hjälpa dem som drabbats av svårigheter samtidigt som det banar väg för återhämtning. Tanken är att alla berörda aktörer, såväl fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer som medlemsstaterna och EU, ska arbeta tillsammans för att förverkliga detta åtagande. Förslagen kommer att läggas fram för godkännande av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte den 18–19 juni.

– EU har tagit snabba initiativ för att möta finanskrisen, även på det sociala området. Idag tar kommissionen ytterligare ett steg mot ett gemensamt åtagande och samordnade insatser av EU, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter för att bevara och skapa arbetstillfällen, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Vi sätter t.ex. snabbare in flera miljarder euro i EU-stöd för omskolning genom Europeiska socialfonden, som redan nu varje år stöder jobbsökande för över 9 miljoner människor. Tillsammans med internationella finansinstitut, särskilt Europeiska investeringsbanksgruppen, kommer vi att införa ett nytt finansieringsinstrument med medel som uppgår till 500 miljoner euro för mikrokrediter till företagare. På nationell nivå vill vi dessutom att 5 miljoner unga människor i EU ges möjlighet att få en lärlingsplats. Jag uppmanar därför Europeiska rådet att godkänna denna ambitiösa plan.

– Krisen började inom finanssektorn, men dess effekter ger sig nu till känna för alla, säger Vladimír Špidla, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning. Under de senaste månaderna har vi samarbetat nära med medlemsstaternas regeringar och med arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna för att finna de bästa sätten att motverka finanskrisens sociala återverkningar. Vi måste särskilt se till att få unga människor i arbete och inte låta dem stå utanför arbetsmarknaden. Det gemensamma åtagandet för sysselsättning är en kraftfull, framåtblickande och samordnad plan för att bekämpa arbetslöshet, skapa fler arbetstillfällen och bana väg för en återhämtning på längre sikt.

Kommissionen anger följande tre huvudprioriteringar: att bibehålla sysselsättningen, skapa arbetstillfällen och främja rörlighet, att främja kompetensutveckling och anpassning till behoven på arbetsmarknaden samt att verka för ökad tillgång till sysselsättning. Prioriteringarna ska ses som komplement till andra åtgärder som kommissionen sätter in mot krisen, däribland de nyligen framlagda förslagen om finansiell tillsyn (se IP/09/836 ) och förslaget om att få Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter att fungera bättre i kristider (se MEMO/09/221 ). De ligger också i linje med EU:s långsiktiga strategier för arbetsmarknadsreformer och med Lissabonstrategin. Fokus ligger särskilt på att se till att unga människor ges de möjligheter till utbildning och arbete som behövs för att undvika att de på grund av krisen inte lyckas komma in på arbetsmarknaden i år.

Kommissionen föreslår en rad åtgärder på bland annat följande områden:

  • Påskynda utbetalningen av 19 miljarder euro av den planerade finansieringen för att hjälpa människor att behålla eller hitta nya arbeten genom kompetensutveckling, stimulans till företagande och bättre offentliga arbetsförmedlingstjänster inom ramen för Europiska socialfonden. Under perioden 2009–2010 kan kommissionen till 100 % ersätta de utgifter som medlemsstaterna redovisar, vilket betyder att det inte krävs någon nationell samfinansiering , vilket i sin tur innebär att stödprojekt för människor kan införas snabbare.

  • Omfördelning av 100 miljoner euro från den befintliga EU-budgeten. I kombination med medel från internationella finansinstitut, särskilt Europeiska investeringsbanksgruppen, kommer detta att tillföra mer än 500 miljoner euro för införandet av ett nytt EU-instrument för mikrokrediter. Mikrokrediterna är avsedda som stöd för dem som kan ha svårt att hitta finansiering för att starta en verksamhet, t.ex. personer som nyligen blivit arbetslösa, och för att öka sysselsättningen i mikroföretag som har problem att få krediter.

  • Ett åtagande om att tillhandahålla minst 5 miljoner euro till lärlingsplatser i hela EU för arbetslösa ungdomar och att fastställa mål för att i ett tidigt skede ge möjligheter till utbildning eller arbete för unga arbetslösa.

  • Stöd till program – inklusive genom Europeiska socialfonden – för att bibehålla en varaktig sysselsättning genom förkortad arbetstid och utbildning.

  • Omedelbar hjälp till arbetslösa så att de kan undvika långtidsarbetslöshet och inte förlorar relevanta kunskaper, med förslag om att alla arbetslösa i ett tidigt skede ska få utbildning eller arbete, dvs. inom en månad för ungdomar som inte har fyllt 20 år, inom två månader för personer som inte har fyllt 25 år och inom tre månader för personer från och med 25 års ålder. Europeiska socialfonden ska stödja förverkligandet av dessa mål för ”nystart”.

  • Hjälp för att få de mest utsatta tillbaka i arbete, t.ex. genom lägre lönebikostnader, incitament för anställning och främjande av sysselsättning för lågutbildade i hushållsnära tjänster och inom vården.

  • Ny webbaserad matchnings- och kartläggningstjänst "match and map" för att arbetssökande ska kunna matcha sina kunskaper med lediga platser i hela Europa via den befintliga europeiska jobbsökarportalen Eures samt ett åtagande om att arbetslösa som söker arbete i en annan medlemsstat under minst sex månader ska ha rätt till de arbetslöshetsförmåner de fick i sitt bosättningsland.

  • Fokus på kompetensutveckling och bättre anpassning till behoven på arbetsmarknaden, med en branschspecifik analys från kommission av dagens och framtidens behov på EU:s arbetsmarknader, inklusive ”grön kompetens”.

  • En praktisk verktygslåda för företag, arbetstagare och deras företrädare så att de bättre kan hantera och föregripa omstruktureringar av företag.

  • En vägledning för fortbildning i små företag till hjälp för små och medelstora företag så att de kan behålla och få den kompetens de behöver.

Dagens meddelande är en uppföljning av det EU-toppmöte om sysselsättning som nyligen hölls den 7 maj (se IP/09/718 och MEMO/09/223 ). Kommissionens förslag kommer att läggas fram vid Europeiska rådets möte den 18–19 juni, då kommissionen också kommer att uppmana stats- och regeringscheferna att godkänna det gemensamma åtagandet för sysselsättning. Kommissionen kommer att rapportera om framstegen i det gemensamma EU-åtagandet och om dess konsekvenser för Lissabonstrategin efter 2010 inför Europeiska rådets vårmöte 2010.

Se även MEMO/09/259

Mer information

Ett gemensamt åtagande för sysselsättning (del 1: kommissionens meddelande och del 2: bilagor):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

José Manuel Barrosos webbplats om finanskrisen:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Webbplats om finanskrisens sociala konsekvenser:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736


Side Bar