Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Bruselj, 3. junija 2009

Skupna zaveza za zaposlovanje: Komisija predstavlja novo strategijo za ublažitev negativnega učinka krize na zaposlovanje

EU bo 19 milijard načrtovanih izdatkov Evropskega socialnega sklada namenila pomoči ljudem, ki jih j e prizadela gospodarska kriza. Prav tako bo vnaprej zagotovila sredstva, zaradi česar sofinanciranje s strani držav članic v obdobju 2009–2010 ne bo potrebno. Komisija bo skupaj s skupino Evropska investicijska banka in drugimi partnerji vzpostavila nov sistem posojil, s katerim bo omogočila mikrokredite ljudem, ki bi običajno imeli težave s pridobitvijo potrebnih sredstev za ustanovitev podjetja ali mikropodjetja. „Skupna zaveza EU za zaposlovanje“ predlaga ključne prednostne naloge in ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč tistim, ki imajo težave z okrevanjem. Cilj je, da si vsi akterji, sindikati in združenja delodajalcev ter države članice in EU skupaj prizadevajo za izpolnitev te zaveze. Predlogi bodo voditeljem EU predstavljeni na Evropskem svetu 18. in 19. junija.

„Evropa se je hitro odzvala na finančno in gospodarsko krizo, vključno z njeno socialno razsežnostjo. Danes gre Komisija s skupno zavezo in usklajenim ukrepanjem EU, držav članic in socialnih partnerjev še korak dlje pri reševanju in ustvarjanju novih delovnih mest,“ je povedal njen predsednik Barroso. „Vlagamo na primer milijarde evrov pomoči v prekvalificiranje, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada, ki že več kot 9 milijonom ljudi pomaga pri iskanju nove zaposlitve. Skupaj z mednarodnimi finančnimi institucijami, predvsem s skupino Evropska investicijska banka, bomo 500 milijonov evrov namenili za mikrokredite, s katerimi želimo pomagati podjetnikom. Na nacionalni ravni želimo 5 milijonom mladih Evropejcev omogočiti pripravništvo. Zato Evropski svet pozivam, da podpre ta ambiciozen načrt.“

„Kriza se je začela v finančnem sektorju, vendar jo zdaj občutimo že vsi,“ je dodal evropski komisar za zaposlovanje Vladimír Špidla. „Zadnje mesece smo tesno sodelovali z nacionalnimi vladami in združenji delavcev in delodajalcev ter skušali ugotoviti, kako bi se najbolje lotili socialnih učinkov krize. Predvsem moramo k zaposlitvi pritegniti mlade in ne smemo dovoliti, da bi zamudili svoj vstop na trg dela. ‚Skupna zaveza za zaposlovanje‘ je močan, usklajen in v prihodnost zazrt program za odpravljanje brezposelnosti, povečanje števila novih delovnih mest in trajnostno okrevanje.“

Komisija predlaga tri prednostne naloge: ohranjanje zaposlenosti, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje mobilnosti; nadgrajevanje znanj in njihovo prilagajanje potrebam trga dela; ter povečanje dostopa do zaposlitve. Glede na to, da so skladne z ukrepi, ki jih je Komisija že sprejela za odpravo krize, vključno z nedavnimi predlogi v zvezi s finančnim nadzorom (glej IP/09/836 ) in predlogom za boljše delovanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v času krize (glej MEMO/09/221 ), bi jih morali obravnavati kot komplementarne. Skladne so tudi z dolgoročnimi strategijami EU za reformo trga dela, vključno z lizbonsko strategijo. Močno so osredotočene na mlade, katerim želijo omogočiti pripravništva in možnosti zaposlitve, s katerimi bi se na trg dela lahko vključili kljub krizi.

Komisija predlaga niz ukrepov, med drugim:

  • Zagotovitev 19 milijard evrov od celotnih načrtovanih sredstev za pomoč zaposlenim, da obdržijo zaposlitev ali začnejo iskati novo , in sicer z nadgrajevanjem znanj, spodbujanjem podjetništva in izboljševanjem javnih uradov za zaposlovanje v okviru Evropskega socialnega sklada . Za obdobje 2009–2010 bo Komisija državam članicam lahko povrnila 100 % prijavljenih izdatkov. Ker ne bo nobene potrebe po sofinanciranju na nacionalni ravni, se bodo lahko projekti za pomoč ljudem hitreje začeli izvajati.

  • Prerazporeditev 100 milijonov evrov iz obstoječega proračuna EU, ki bi skupaj s sredstvi mednarodnih finančnih institucij, predvsem skupino Evropska investicijska banka, zagotovili več kot 500 milijonov evrov za nove mikrokredite EU. Z njimi bi podprli tiste, ki sicer morda ne bi dobili sredstev za ustanovitev podjetja, kot so na primer nedavno brezposelni, ter povečali zaposlovanje v mikropodjetjih, ki se spopadajo z zaostritvijo kreditnih pogojev.

  • Zaveza zagotoviti vsaj 5 milijonov pripravništev po vsej EU za mlade brezposelne in določiti cilje v zvezi s priložnostmi za pripravništvo ali delo zanje.

  • Podpora za programe – vključno prek ESS – za dolgotrajno zaposlenost z deli s skrajšanim delovnikom in izobraževanjem .

  • Takojšnja pomoč za brezposelne, da se izognejo tveganju dolgotrajne brezposelnosti in izgube ustreznih znanj in spretnosti , vključno s predlogom, da naj bi bila zgodnja priložnost za usposabljanje ali delo zagotovljena vsakemu brezposelnemu: v enem mesecu za mlajše od 20 let, v dveh mesecih za mlajše od 25 let in v treh mesecih za starejše od 25 let. ESS naj bi podpiral doseganje teh ciljev.

  • Pomoč, da se najbolj prikrajšani ponovno zaposlijo prek na primer nižjih stroškov dela, ki niso povečani s plačilom za delo, pobud za zaposlovanje in spodbujanja priložnosti za nizkokvalificirane v gospodinjskih storitvah in oskrbi.

  • Nova spletna storitev „match and map“ , ki naj bi iskalcem zaposlitve prek že obstoječega portala EURES pomagala najti prosta delovna mesta, za katera so usposobljeni, po vsej EU, ter zaveza, da so brezposelni, ki iščejo službo v drugi državi članici, upravičeni vsaj 6-mesečnega nadomestila za brezposelnost, ki bi ga sicer dobivali v državi, kjer imajo stalno prebivališče.

  • Osredotočenje na nadgrajevanje znanj in spretnosti in njihovo boljše prilagajanje potrebam trgov dela z analizo današnjih in prihodnjih potreb posameznih sektorjev trga dela EU, vključno s tako imenovanimi zelenimi sposobnostmi, ki jo bo izvedla Komisija.

  • Praktična orodja za pomoč podjetjem, delavcem in njihovim predstavnikom , da bodo bolje izvajali in predvidevali prestrukturiranje poslovanja.

  • Smernice za izobraževanje v malih podjetjih , ki naj bi MSP-jem pomagale ohranjati in pridobivati potrebna znanja.

Današnje sporočilo je rezultat nedavnega vrha EU o zaposlovanju 7. maja. (glej IP/09/718 in MEMO/09/223 ). Predlogi bodo 18. in 19. junija predstavljeni na zasedanju Evropskega sveta, kjer bo Komisija vse predsednike držav in vlad pozvala k podpisu skupne zaveze za zaposlovanje. Komisija bo o napredku in učinku, ki ga bo skupna zaveza EU imela na lizbonsko strategijo po letu 2010, poročala pred pomladanskim Evropskim svetom 2010.

Glej tudi MEMO/09/259 .

Več informacij:

Skupna zaveza za zaposlovanje: (del 1: Sporočilo Komisije in del 2: Priloge)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Krizno spletišče predsednika Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Spletišče o socialnih učinkih krize:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736


Side Bar