Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

V Bruseli 3. júna 2009

„Spoločný záväzok pre zamestnanosť“: Komisia začína novú stratégiu na riešenie vplyvu krízy na zamestnanosť

Európska Únia dá k dispozícii 19 miliárd EUR z plánovaných výdavkov Európskeho sociálneho fondu na podporu ľudí zasiahnutých krízou. EÚ takisto vyčlení finančné prostriedky a spolufinancovanie členskými štátmi nebude v období rokov 2009 – 2010 potrebné. V spolupráci so skupinou Európskej investičnej banky a inými partnermi sa zriadi nový úverový mechanizmus EÚ, prostredníctvom ktorého sa budú poskytovať mikroúvery tým, ktorí by za normálnych okolností mali problémy získať potrebné finančné prostriedky na zriadenie podniku alebo mikropodniku. „Spoločný záväzok EÚ pre zamestnanosť“ vyzdvihuje kľúčové priority a opatrenia na zachovanie pracovných miest a pomáha tým, ktorí čelia ťažkostiam, a zároveň pripravuje pôdu na oživenie. Cieľom je, aby všetky príslušné subjekty, odborové zväzy a organizácie zamestnávateľov, ako aj členské štáty a EÚ pracovali spoločne na dosiahnutí tohto záväzku. Návrhy budú predložené na schválenie predstaviteľom EÚ na zasadnutí Európskej rady 18. a 19. júna.

„Európa rýchlo zareagovala na finančnú a hospodársku krízu vrátane jej sociálnej dimenzie. Komisia dnes robí ďalší krok na ceste k spoločnému záväzku a koordinovanej činnosti EÚ, členských štátov a sociálnych partnerov, ktorým je zachovať a vytvoriť pracovné miesta“, uviedol predseda Barroso. „Napríklad urýchľujeme vyplatenie viacerých miliárd eur ako podporu EÚ na rekvalifikáciu v rámci Európskeho sociálneho fondu, ktorý už pomáha vyše 9 miliónom ľudí ročne, aby si našli pracovné miesto. V spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami a najmä so skupinou Európskej investičnej banky vytvoríme nový mikroúverový mechanizmus na podporu podnikateľov vo výške 500 miliónov EUR. A na vnútroštátnej úrovni dúfame, že poskytneme 5 miliónom mladých Európanov prístup k učňovskému vzdelávaniu. Vyzývam Európsku radu, aby podporila tento ambiciózny plán.“

„Táto kríza začala vo finančnom sektore, ale jej účinky pociťuje v súčasnosti každý“, uviedol Vladimír Špidla, európsky komisár pre zamestnanosť. „V posledných mesiacoch sme úzko spolupracovali s vládami jednotlivých členských štátov a s organizáciami zamestnancov a zamestnávateľov pri hľadaní spôsobu, ako najlepšie čeliť sociálnym vplyvom krízy. Najmä sa potrebujeme zamerať na to, aby si mladí ľudia našli prácu a nesmieme dopustiť, aby premeškali svoj vstup na trh práce. „Spoločný záväzok pre zamestnanosť“ je ambicióznym a koordinovaným programom zameraným na budúcnosť, ktorého cieľom je bojovať proti nezamestnanosti, stimulovať vytváranie pracovných miest a pripraviť pôdu na udržateľné oživenie.“

Komisia kladie dôraz na tri kľúčové priority: udržanie zamestnanosti, vytváranie pracovných miest a podpora mobility; zvyšovanie úrovne zručností a napĺňanie potrieb trhu práce; a zlepšenie prístupu k zamestnaniu. Tieto priority by sa mali považovať za doplnok ďalších opatrení, ktoré Komisia prijala na riešenie krízy, vrátane nedávnych návrhov o finančnom dohľade (pozri IP/09/836 ) a návrhu na zlepšenie fungovania Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v časoch krízy (pozri MEMO/09/221 ). Takisto sú v súlade s dlhodobejšími stratégiami EÚ v oblasti reformy trhu práce vrátane lisabonskej stratégie. Silný dôraz sa kladie najmä na skutočnosť, aby sa mladým ľuďom poskytli možnosti na odbornú prípravu a pracovné príležitosti, ktoré potrebujú na to, aby napriek kríze nepremeškali tento rok svoj vstup na trh práce.

Komisia navrhuje sériu opatrení, vrátane:

  • urýchle nia vyplatenia 19 miliárd EUR plánovaných finančných prostriedkov , ktoré majú umožniť, aby si ľudia s podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF) udržali prácu alebo si našli nové pracovné miesto, a to zvyšovaním úrovne zručností, podporou podnikavosti a zlepšovaním verejných služieb zamestnanosti. V období rokov 2009 – 2010 Komisia môže uhradiť 100 % vykázaných výdavkov členských štátov. Znamená to, že nie je potrebné vnútroštátne spolufinancovanie , takže projekty, ktoré pomáhajú ľuďom, môžu byť rýchlejšie zavedené.

  • prerozdelenia 100 miliónov EUR zo súčasného rozpočtu EÚ, čo umožní – v prípade kombinácie s finančnými prostriedkami z medzinárodných finančných inštitúcií, najmä skupiny Európskej investičnej banky – poskytnúť vyše 500 miliónov EUR na vytvorenie nového mikroúverového mechanizmu EÚ . Tieto mikroúvery budú určené ľuďom, ktorí majú málo možností získať potrebné finančné prostriedky na zriadenie svojho podniku, akými sú čerstvo nezamestnaní, a umožnia posilniť zamestnanosť v mikropodnikoch čeliacich úverovej kríze.

  • záväzku vytvoriť minimálne 5 miliónov učňovských miest v celej EÚ pre mladých ľudí, ktorí čelia nezamestnanosti, a stanovenia cieľov, aby mladí nezamestnaní dostali čo najskôr možnosť odbornej prípravy alebo pracovné príležitosti.

  • podpory schém – aj prostredníctvom ESF – na zabezpečenie udržateľného zamestnania prostredníctvom krátkodobého zamestnania a odbornej prípravy .

  • okamžitej pomoci pre nezamestnaných, aby sa predchádzalo riziku dlhodobej nezamestnanosti a straty potrebných zručností vrátane návrhov, aby každá nezamestnaná osoba dostala čo najskôr možnosť odbornej prípravy alebo pracovnú príležitosť: v prípade mladých ľudí vo veku do 20 rokov do 1 mesiaca, v prípade ľudí vo veku od 20 do 25 rokov do 2 mesiacov a v prípade ľudí vo veku nad 25 rokov do 3 mesiacov. ESF by mal podporovať dosiahnutie týchto cieľov „nového začiatku“.

  • pomoci na uľahčenie návratu najviac znevýhodnených osôb do zamestnania , napríklad prostredníctvom zníženia nemzdových nákladov práce, náborových stimulov a podpory vytvárania málo kvalifikovaných pracovných miest v službách v domácnosti a opatrovateľských službách.

  • novej online služby „match and map“ , ktorá umožní ľuďom, ktorí si hľadajú zamestnanie, nájsť voľné pracovné miesta v celej Európe zodpovedajúce ich zručnostiam prostredníctvom európskeho portálu pre zamestnanosť EURES, a záväzku, že nezamestnaní ľudia, ktorí si hľadajú prácu v inom členskom štáte, sú oprávnení dostávať dávky v nezamestnanosti, na ktoré mali nárok vo svojej krajine pobytu, počas obdobia minimálne 6 mesiacov.

  • zamerania na zvyšovania úrovne zručností a ich lepšie zosúladenie s potrebami trhu práce prostredníctvom uskutočnenia sektorovej analýzy súčasných a budúcich potrieb trhu práce EÚ, vrátane „zelených“ zručností, uskutočnenej Komisiou.

  • praktického súboru nástrojov na pomoc spoločnostiam, pracovníkom a ich zástupcom lepšie riadiť a predvídať reštrukturalizáciu podnikov.

  • sprievodcu odbornou prípravou v malých podnikoch s cieľom pomôcť MSP udržať si a získať zručnosti, ktoré potrebujú.

Dnešné oznámenie je pokračovaním nedávneho samitu EÚ o zamestnanosti zo 7. mája (pozri IP/09/718 a MEMO/09/223 ). Návrhy Komisie budú teraz predložené na zasadnutí Európskej rady 18. a 19. júna, na ktoré Komisia pozve hlavy štátov a vlád, aby podpísali spoločný záväzok pre zamestnanosť. Komisia podá správu o pokroku spoločného záväzku EÚ a o jeho účinkoch na lisabonskú stratégiu po roku 2010 včas pred jarným zasadnutím Európskej rady v roku 2010.

Pozri takisto MEMO/09/259

Ďalšie informácie

Spoločný záväzok pre zamestnanosť (Časť 1: Oznámenie Komisie a časť 2: prílohy)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Webová stránka predsedu Barrosa o kríze:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Webová stránka o sociálnom vplyve krízy:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736


Side Bar