Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Bruksela, dnia 3 czerwca 2009 r.

„Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia”: Komisja inicjuje nową strategię ograniczającą wpływ kryzysu na zatrudnienie.

UE udostępni 19 miliardów euro z zaplanowanych wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie osób dotkniętych kryzysem gospodarczym. UE zapewni również fundusze w trybie przyspieszonym, a w latach 2009-2010 nie będzie konieczne współfinansowanie przez państwa członkowskie. We współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi partnerami zostanie ustanowiony nowy instrument pożyczkowy, pozwalający uzyskać mikrokredyt osobom, które mogłyby mieć trudności z dostępem do funduszy niezbędnych dla rozpoczęcia działalności gospodarczej lub założenia mikroprzedsiębiorstwa. „Wspólne zaangażowanie UE na rzecz zatrudnienia” to priorytety i główne działania mające na celu utrzymanie miejsc pracy oraz pomoc osobom napotykającym trudności w obliczu kryzysu, tworząc jednocześnie warunki do ożywienia gospodarczego. Wszystkie zainteresowane strony, zarówno związki zawodowe, organizacje pracodawców, państwa członkowskie jak i cała Unia powinny wspólnie pracować na rzecz osiągnięcia tego celu. Propozycje zostaną przedstawione do zaakceptowania przywódcom państw UE podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 18-19 czerwca.

„Europa zareagowała bardzo szybko na kryzys gospodarczy i finansowy, również w wymiarze społecznym. Dzisiaj Komisja podejmuje kolejny krok w kierunku wspólnego zaangażowania i skoordynowanego działania UE, państw członkowskich i partnerów społecznych na rzecz utrzymania dotychczasowych miejsc pracy i stworzenia nowych, powiedział przewodniczący Barroso. „Na przykład zamierzamy w trybie przyspieszonym przeznaczyć miliardy euro na szkolenia pomagające przekwalifikować się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki któremu już teraz ponad 9 milionów osób rocznie znajduje pracę. Wraz z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, a w szczególności Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego, stworzymy nowy instrument służący udzielaniu mikrokredytów przedsiębiorcom, o puli 500 milionów euro. Na szczeblu krajowym chcemy umożliwić 5 milionom młodych Europejczyków przyuczenie do zawodu. Wzywam Radę Europejską do wcielenia w życie tego ambitnego planu”.

„Kryzys rozpoczął się w sektorze finansowym, ale jego skutki odczuwa obecnie każdy”, powiedział Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia. „Przez ostatnie miesiące współpracowaliśmy ściśle z rządami państw oraz organizacjami pracowników i pracodawców nad najlepszymi sposobami uporania się ze społecznymi skutkami kryzysu. W szczególności musimy skupić się na tym, by umożliwić młodzieży podjęcie pracy. Nie możemy pozwolić, by ich wejście na rynek pracy zakończyło się niepowodzeniem. »Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia« to śmiały, przyszłościowy i skoordynowany plan mający na celu walkę z bezrobociem, zwiększenie liczby miejsc pracy i przygotowanie warunków do trwałego ożywienia gospodarczego".

Komisja przedstawia trzy priorytety: utrzymywanie zatrudnienia, tworzenie miejsc pracy i promowanie mobilności; podnoszenie kwalifikacji i dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy; oraz zwiększanie dostępu do zatrudnienia. Priorytety te powinny być postrzegane jako uzupełnienie innych działań podejmowanych przez Komisję w obliczu kryzysu, takich jak niedawne propozycje dotyczące nadzoru finansowego (zobacz IP/09/836 ) oraz poprawy funkcjonowania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (zobacz MEMO/09/221 ). Są one również zgodne z długoterminowymi strategiami UE mającymi na celu reformę rynku pracy, w tym m.in. ze strategią lizbońską. Szczególnie silny nacisk położony jest na szkolenia i tworzenie możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi, tak aby mimo kryzysu mogli w tym roku wejść na rynek pracy.

Komisja proponuje szereg działań, m. in.:

  • Przeznaczenie w trybie przyspieszonym 19 miliardów euro zaplanowanych funduszy na pomoc w utrzymaniu zatrudnienia lub podjęciu nowej pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji, zachęcanie do przedsiębiorczości i ulepszanie publicznych służb zatrudnienia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . W latach 2009-2010 Komisja może zrefundować deklarowane wydatki państw członkowskich w 100 %. Oznacza to, że nie ma potrzeby współfinansowania krajowego , dzięki czemu szybciej będzie można zrealizować projekty mające na celu pomoc obywatelom.

  • Ponowny przydział 100 milionów EUR z obecnego budżetu unijnego. W połączeniu z funduszami z międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środki te posłużą do utworzenia nowego unijnego instrumentu mikrokredytowego o puli ponad 500 milionów EUR . Mikrokredyty pomogą osobom, które mogą mieć trudności z uzyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. od niedawna bezrobotnym, pozwolą również zwiększyć zatrudnienie wśród mikroprzedsiębiorstw zagrożonych zapaścią kredytową.

  • Dążenie do stworzenia w UE co najmniej 5 milionów ofert przyuczenia do zawodu dla młodzieży zagrożonej bezrobociem. Ustanowienie celów polegających na zaoferowaniu młodzieży możliwości odbycia szkolenia lub podjęcia zatrudnienia na wczesnym etapie bezrobocia.

  • Wsparcie programów – m. in. w ramach EFS – mających na celu utrzymanie trwałego zatrudnienia poprzez skrócony czas pracy i szkolenia .

  • Udzielanie bezrobotnym natychmiastowej pomocy, pozwalającej uniknąć długotrwałego bezrobocia i utraty potrzebnych kwalifikacji . Działanie to obejmuje propozycje, by każdy bezrobotny otrzymał jak najszybciej możliwość szkolenia lub zatrudnienia: w ciągu miesiąca w przypadku młodzieży poniżej 20 roku życia, dwóch miesięcy dla osób poniżej 25 roku życia oraz trzech miesięcy dla osób powyżej 25 roku życia. EFS powinien wspierać dążenia do osiągnięcia wymienionych celów w ramach programu „nowy etap kariery”.

  • Pomoc osobom w najtrudniejszej sytuacji w powrocie do pracy , np. poprzez obniżenie pozapłacowych kosztów pracy, zachęty rekrutacyjne i promocję zatrudniania osób o niskich kwalifikacjach do prowadzenia gospodarstwa domowego lub sprawowania opieki.

  • Utworzenie nowego serwisu internetowego „Match and Map” , pomagającego osobom szukającym pracy połączyć posiadane kwalifikacje z ofertami pracy w Europie poprzez istniejący portal mobilności zawodowej EURES oraz dążenie do zapewnienia osobom bezrobotnym szukającym pracy w innym państwie członkowskim uprawnienia do otrzymywania, przez co najmniej sześć miesięcy, świadczeń dla bezrobotnych przysługujących im w kraju zamieszkania.

  • Nacisk na podnoszenie kwalifikacji i lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy na podstawie przeprowadzonej przez Komisję analizy poszczególnych sektorów pod kątem obecnych i przyszłych potrzeb unijnego rynku pracy, z uwzględnieniem kwalifikacji związanych z ekologią.

  • Stworzenie praktycznego instrumentu pomocy dla firm, pracowników i ich przedstawicieli ułatwiającego przewidywanie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzanie nią.

  • Rozpowszechnianie przewodnika dla małych przedsiębiorstw , mającego za zadanie pomóc MŚP w utrzymywaniu i uzyskiwaniu potrzebnych kwalifikacji.

Dzisiejszy komunikat jest uzupełnieniem unijnego szczytu w sprawie zatrudnienia, który odbył się dnia 7 maja (zobacz IP/09/718 i MEMO/09/223 ). Propozycje przedłożone przez Komisję zostaną teraz przedstawione na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 czerwca, podczas którego Komisja wezwie szefów państw i rządów do podpisania wspólnego zaangażowania na rzecz zatrudnienia. Na wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej Komisja przygotuje sprawozdanie z postępu prac wspólnego zaangażowania UE oraz jego wpływu na strategię lizbońską po 2010 r. .

Zob. również MEMO/09/259

Dalsze informacje dostępne są na stronie:

Wspólne zaangażowanie na rzecz zatrudnienia (część 1: Komunikat Komisji i część 2: załączniki)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Strona internetowa przewodniczącego Barroso poświęcona kryzysowi:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Strona internetowa poświęcona społecznym skutkom kryzysu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736


Side Bar