Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Briuselis, 2009 m. birželio 3 d.

Bendras įsipareigojimas skatinti užimtumą. Komisija inicijuoja naują strategiją, kuria siekiama spręsti krizės poveikio užimtumui problemą

Europos Sąjunga skirs 19 mlrd. eurų planuojamų Europos socialinio fondo lėšų žmonėms, nukentėjusiems nuo ekonomikos krizės, paremti. ES taip pat paankstins lėšų išmokėjimą, o 2009–2010 m. nebus būtinas valstybių narių bendras finansavimas, skiriamas projektams. Drauge su Europos investicijų banku, jo padaliniais ir kitais partneriais bus parengta nauja ES paskolų priemonė, siekiant teikti mikrokreditus tiems, kuriems paprastai sunku gauti reikalingą finansavimą verslui pradėti ar labai mažai įmonei steigti. Komunikate „ES bendras įsipareigojimas skatinti užimtumą“ nustatyti svarbiausi prioritetai ir veiksmai – išsaugoti darbo vietas ir sunkumų padėti tiems, kurie patiria sunkumų, sudarant palankias sąlygas atgaivinti ekonomiką. Siekiant įgyvendinti šį įsipareigojimą, drauge su valstybėmis narėmis ir ES turėtų dirbti visi suinteresuotieji subjektai, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos. Pasiūlymas bus pateiktas ES vadovams patvirtinti Europos Vadovų Tarybos susitikime birželio 18–19 d.

„Europa ėmėsi skubių finansų ir ekonomikos krizės problemų, įskaitant socialines, sprendimo veiksmų. Komisija siekia, kad ES, valstybės narės ir socialiniai partneriai priimtų bendrą įsipareigojimą ir imtųsi suderintų veiksmų, kad būtų išsaugomos ir kuriamos darbo vietos, – sakė Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso. – Pavyzdžiui, ES iš Europos socialinio fondo skiria milijardus eurų perkvalifikavimui remti; dėl to kasmet 9 mln. asmenų randa darbą. Drauge su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, visų pirma Europos investicijų banku ir jo padaliniais, sukursime naują mikrokreditų priemonę verslininkams remti, pagal kurią bus skirta 500 mln. eurų. Šalių mastu siekiame, kad 5 mln. jaunų europiečių turėtų galimybę dalyvauti mokymo programose. Todėl raginu Europos Vadovų Tarybą pritarti šiam plataus užmojo planui.“

„Ši krizė prasidėjo finansų sektoriuje, tačiau dabar jos poveikį jaučia visi, – sakė už užimtumą atsakingas ES Komisijos narys Vladimíras Špidla. – Pastaruosius mėnesius glaudžiai bendradarbiaujame su šalių vyriausybėmis, darbdavių ir darbuotojų organizacijomis, ieškodami geriausių krizės socialinio poveikio problemos sprendimo būdų. Visų pirma daugiausia dėmesio turime skirti tam, kad darbą gautų jaunuoliai – negalime leisti, kad jie prarastų galimybę įsitraukti į darbo rinką. Bendras įsipareigojimas skatinti užimtumą – aiški, perspektyvi ir suderinta darbotvarkė, kuria siekiama didinti užimtumą, skatinti darbo vietų kūrimą ir sudaryti darnaus ekonomikos gaivinimo sąlygas.“

Komisija pateikia tris svarbiausius prioritetus: išlaikyti esamą užimtumo lygį, kurti darbo vietas ir skatinti judumą; gerinti įgūdžius ir geriau tenkinti darbo rinkos reikmes; teikti daugiau galimybių įsidarbinti. Šie pasiūlymai turėtų papildyti kitus Komisijos krizės sprendimo veiksmus, įskaitant naujausius pasiūlymus dėl finansų priežiūros (žr. IP/09/836 ) ir pasiūlymą dėl geresnio Europos globalizacijos fondo darbo krizės laikotarpiu (žr. MEMO/09/221 ). Jie taip pat atitinka ilgalaikę ES darbo rinkų reformavimo strategiją, įskaitant Lisabonos strategiją. Itin daug dėmesio skiriama tam, kad jaunuoliams būtų suteikta mokymosi ir darbo galimybių, kad dėl krizės jie neprarastų galimybių šiemet įsitraukti į darbo rinką.

Komisijos pasiūlymai apima daugybę veiksmų, kaip antai:

  • spartesnis 19 mlrd. eurų planuojamų lėšų panaudojimas, kad žmonėms būtų lengviau išlikti darbo vietoje arba pereiti į naują darbą , skiriant Europos socialinio fondo lėšų įgūdžiams gerinti, verslumui skatinti ir valstybinių užimtumo tarnybų paslaugoms gerinti. 2009–2010 m. Komisija gali kompensuoti valstybių narių deklaruotas išlaidas šimtu procentų. Valstybės narės neprivalo bendrai finansuoti projektų, tad bus galima greičiau pradėti vykdyti projektus, kuriais siekiama padėti žmonėms;

  • 100 mln. eurų perskyrimas iš dabartinio ES biudžeto (drauge su tarptautinių finansinių institucijų, visu pirma Europos investicijų banko ir jo padalinių, skiriamomis lėšomis bendra suma būtų 500 mln. eurų ), siekiant sukurti naują ES mikrokreditų priemonę . Šiais mikrokreditais bus padedama tiems, kurie rizikuoja negauti lėšų verslui pradėti, pavyzdžiui, neseniai darbą praradusiems asmenims, ir bus didinamas užimtumas labai mažose įmonėse, kurioms sugriežtintos kreditavimo sąlygos;

  • įsipareigojimas visoje ES bent 5 mln. jaunuolių , kuriems gresia nedarbas, suteikti galimybę dalyvauti mokymo programose ; nustatyti tikslus kuo anksčiau suteikti nedirbantiems jaunuoliams galimybę mokytis arba įsidarbinti ;

  • parama programoms, įskaitant ESF paramą, kad būtų išlaikytas patenkinamas užimtumo lygis, taikant sutrumpinto darbo laiko ir mokymo programas ;

  • skubi pagalba bedarbiams, siekiant išvengti ilgalaikio nedarbo rizikos ir neprarasti susijusių įgūdžių, įskaitant pasiūlymus, kad visiems bedarbiams turi būti laiku suteikiama galimybė mokytis ar dirbti: jaunuoliams iki 20 m. – per mėnesį, asmenims iki 25 m. – per 2 mėnesius, o asmenims virš 25 m. – per 3 mėnesius. Šių „naujos pradžios“ tikslų turėtų padėti siekti ESF;

  • pagalba labiausiai socialiai nuskriaustiems asmenims grįžti į darbą , pavyzdžiui, mažinant su darbo užmokesčiu nesusijusias išlaidas, teikiant priėmimo į darbą skatinamąsias išmokas ir skatinant žemos kvalifikacijos darbo galimybes namų ūkio ir asmenų priežiūros paslaugų sektoriuje;

  • nauja internetinė paslauga „match map and“ , siekiant darbo ieškantiems asmenims per Europos darbo portalą EURES padėti rasti jų įgūdžius atitinkančių laisvų darbo vietų visoje Europoje, ir įsipareigojimas užtikrinti kitoje valstybėje narėje darbo ieškančių bedarbių teisę bent 6 mėn. gauti nedarbo išmokas, kurias jie turėjo teisę gauti savo šalyje;

  • didžiausio dėmesio skyrimas įgūdžiams gerinti ir geresniam darbo rinkos reikmių tenkinimui, Komisijos atliekama kiekvieno ES darbo rinkų sektoriaus dabartinių ir būsimų reikmių, įskaitant su ekologija susijusius įgūdžius, analizė;

  • praktiškas priemonių rinkinys įmonėms, darbuotojams ir jų atstovams, siekiant padėti geriau valdyti ir paspartinti verslo restruktūrizavimą;

  • mokymo mažose įmonėse gairės, kuriomis siekiama padėti MVĮ neprarasti reikalingų įgūdžių ir įgyti naujų.

Dabartinis komunikatas parengtas po gegužės 7 d. ES aukščiausiojo lygio susitikimo užimtumo klausimais (žr. IP/09/718 ir MEMO/09/223 ). Komisija parengtus pasiūlymus pateiks birželio 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime, kuriame paragins valstybių ir vyriausybių vadovus pasirašyti Komunikatą „Bendras įsipareigojimas skatinti užimtumą“. Komisija 2010 m. pavasario Europos Vadovų Tarybai pateiks ataskaitą apie bendro įsipareigojimo skatinti užimtumą įgyvendinimo procesą ir jo reikšmę Lisabonos strategijai po 2010 m.

Taip pat žr. MEMO/09/259

Daugiau informacijos galima rasti

Bendras įsipareigojimas skatinti užimtumą (1 dalis – Komisijos komunikatas ir 2 dalis – Priedai)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Komisijos Pirmininko J. M. Barroso svetainė, skirta krizės klausimams:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Svetainė, skirta socialiniam krizės poveikiui:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736


Side Bar