Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Bryssel 3. kesäkuuta 2009

Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen: komissio käynnistää uuden strategian kriisin työllisyysvaikutusten torjumiseksi

EU tuo saataville 19 miljardin euron arvosta Euroopan sosiaalirahaston varoja, joilla tuetaan talouskriisin uhreja. EU myös aikaistaa varojen maksua, eikä jäsenvaltioilta edellytetä yhteisrahoitusta vuosina 2009–2010. Yhdessä Euroopan investointipankkiryhmän ja muiden kumppaneiden kanssa perustetaan uusi lainajärjestely, jolla tarjotaan mikroluottoja niille, joiden on yleensä vaikea saada yrityksen tai mikroyrityksen perustamiseen tarvittavaa rahoitusta. Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen on EU:n aloite, jossa edistetään keskeisiä painopistealoja ja toimia. Näiden avulla säilytetään työpaikkoja ja autetaan vaikeuksissa olevia mutta samalla myös pohjustetaan elpymistä. Tavoitteena on, että kaikki merkittävät toimijat, ammattiliitot, työnantajajärjestöt sekä jäsenvaltiot ja EU toimivat yhdessä tämän sitoumuksen toteuttamiseksi. Ehdotus annetaan EU-johtajien hyväksyttäväksi 18. ja 19. kesäkuuta järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

”Eurooppa ryhtyi ripeästi toimiin torjuakseen rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksia myös sosiaaliselta kannalta. Nyt komissio ottaa lisäaskeleen kohti yhteistä sitoutumista ja EU:n, jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten koordinoitua toimintaa työpaikkojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi,” totesi puheenjohtaja José Manuel Barroso. ”Parhaillaan nopeutamme miljardien eurojen arvoisen EU-tuen maksamista Euroopan sosiaalirahastosta uudelleenkoulutusta varten. Jo nyt tällä tuella autetaan vuosittain yli yhdeksää miljoonaa työnhakijaa työpaikan etsimisessä. Aiomme yhdessä kansainvälisten rahoituslaitosten ja erityisesti Euroopan investointipankkiryhmän kanssa perustaa uuden, 500 miljoonan euron suuruisen mikroluottojärjestelyn yrittäjien tukemiseksi. Ja jäsenvaltioiden tasolla tavoitteenamme on, että 5 miljoonaa Euroopan nuorta pääsee oppisopimusten piiriin. Pyydänkin Eurooppa-neuvostoa antamaan tukensa tälle kunnianhimoiselle suunnitelmalle.”

”Kriisi alkoi rahoitussektorilta, mutta sen vaikutukset tuntuvat nyt kaikkialla,” totesi työllisyydestä vastaava EU-komissaari Vladimír Špidla. ”Olemme viime kuukausina tehneet tiiviisti työtä jäsenvaltioiden hallitusten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa, jotta löytäisimme parhaat keinot kriisin sosiaalisten vaikutusten torjuntaan. On erityisesti keskityttävä siihen, että nuorille saadaan töitä eivätkä he jää työmarkkinoiden ulkopuolelle. Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen on vahva, tulevaisuuteen suuntautuva ja koordinoitu ohjelma työttömyyden torjumiseksi, työpaikkojen luomisen tueksi ja kestävän elpymisen valmistelemiseksi.”

Komissio ehdottaa kolmea painopistealuetta : työllisyyden säilyttäminen, työpaikkojen luominen ja liikkuvuuden edistäminen; taitojen kehittäminen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaaminen sekä työmarkkinoille pääsyn parantaminen. Nämä painopisteet on nähtävä muita kriisin torjumiseksi toteutettavia komission toimia täydentävinä. Tällaisia ovat mm. äskettäin annettu ehdotus rahoitusvalvonnasta (ks. IP/09/836 ) ja ehdotus, jolla parannetaan Euroopan globalisaatiorahaston toimintaa kriisiaikoina (ks. MEMO/09/221 ). Ne sopivat yhteen myös työmarkkinoita uudistavien EU:n pitkän aikavälin strategioiden kanssa, joihin Lissabonin strategiakin lukeutuu. Erityisesti keskitytään siihen, että nuorille tarjotaan koulutus- ja työmahdollisuuksia, joilla varmistetaan, etteivät he syrjäydy työmarkkinoilta tänä vuonna kriisin seurauksena.

Komissio ehdottaa mm. seuraavia toimia:

  • Nopeutetaan kaavailtua 19 miljardin euron arvoista rahoituserää, jolla tuetaan pysymistä työssä tai siirtymistä uusiin työpaikkoihin parantamalla osaamista, kannustamalla yrittäjyyttä ja parantamalla julkisia työvoimapalveluita Euroopan sosiaalirahaston kautta. Vuosina 2009–2010 komissio voi korvata jäsenvaltioiden ilmoittamia menoja 100-prosenttisesti, eikä kansallista yhteisrahoitusta siis tarvita lainkaan , joten kansalaisia tukevat hankkeet saadaan nopeammin käyntiin.

  • Osoitetaan nykyisestä EU:n budjetista 100 miljoonaa euroa uusiin kohteisiin, ja kun tähän liitetään kansainvälisten rahoituslaitosten (erityisesti Euroopan investointipankkiryhmän) tarjoama rahoitus, päästään yli 500 miljoonaan euroon , joka käytetään EU:n uuteen mikroluottojärjestelyyn. Mikroluotoilla tuetaan niitä, jotka ovat vaarassa jäädä osattomaksi yrityksen perustamiseen myönnettävistä luotoista (kuten äskettäin työttöminä olleita) ja vahvistetaan työllisyyttä mikroyrityksissä, jotka kärsivät luottolaman vaikutuksista.

  • Sitoumukseen kuuluu vähintään viiden miljoonan oppisopimuspaikan tarjoaminen työttömyyden uhkaamille nuorille kaikkialla EU:ssa ja tavoitteiden asettaminen siten, että nuoret työttömät saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koulutus- tai työmahdollisuuksia.

  • Tuetaan ohjelmia – myös Euroopan sosiaalirahaston välityksellä – joilla pidetään yllä kestävää työllisyyttä lyhytaikaisen työn ja koulutuksen avulla.

  • Välitön tuki työttömille pitkäaikaistyöttömyyden välttämiseksi ja tärkeiden taitojen säilyttämiseksi. Myös ehdotukset, joiden mukaan kaikille työttömille olisi jo työttömyyden alkuvaiheessa tarjottava koulutus- tai työskentelymahdollisuuksia. Alle 20-vuotiaille aikaraja olisi 1 kuukausi, alle 25-vuotiaille 2 kuukautta ja tätä vanhemmille 3 kuukautta. Euroopan sosiaalirahaston olisi tuettava näitä ”uuden alun” tavoitteita.

  • Kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa olevien työhönpaluuta tuetaan esimerkiksi pienentämällä muita työvoimakustannuksia kuin palkkaa, tarjoamalla kannusteita työhönottoon ja edistämällä heikosti koulutetuille tarjottavia työllisyysmahdollisuuksia kotitalouksissa ja hoitopalveluiden alalla.

  • Uudella www- palvelulla (”match and map”) autetaan työnhakijoita kartoittamaan taitonsa ja löytämään niitä vastaavia työtarjouksia kaikkialta Euroopasta. Kyseessä on jo nyt toimiva Euroopan laajuinen työpaikkaportaali EURES. Lisäksi sitoudutaan siihen, että toisessa jäsenvaltiossa työtä etsivillä työttömillä on vähintään kuuden kuukauden ajan oikeus asuinmaansa työttömyysetuuksiin.

  • Keskitytään taitojen kehittämiseen ja niiden parempaan vastaavuuteen työmarkkinoiden tarpeisiin nähden. Tätä varten komissio analysoi toimialoittain EU:n työmarkkinoiden nykyiset ja tulevat tarpeet, myös ns. vihreän osaamisen.

  • Käytännölliset työkalut yritysten, työtekijöiden ja heidän edustajiensa tueksi , jotta yritysten rakennemuutoksen hallinta ja ennakointi kehittyisi.

  • Pienyritysten koulutusopas, joka auttaa pk-yrityksiä ylläpitämään ja hankkimaan tarvitsemiaan taitoja.

Tämä tiedonanto kuuluu 7. toukokuuta pidetyn EU:n työllisyyshuippukokouksen seurantaan (ks. IP/09/718 ja MEMO/09/223 ).

Komission nyt kuvaamat ehdotukset esitellään 18. ja 19. kesäkuuta kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle, jolloin komissio pyytää valtioiden ja hallitusten päämiehiä allekirjoittamaan yhteisen sitoutumisen työllisyyteen. Komissio raportoi EU:n yhteisen sitoutumisen edistymisestä ja sen merkityksestä vuoden 2010 jälkeiselle Lissabonin strategialle hyvissä ajoin ennen kevään 2010 Eurooppa-neuvostoa.

Ks. myös MEMO/09/259

Lisätietoja:

Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen (osa 1: komission tiedonanto ja osa 2: liitteet)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Kriisiä käsittelevät puheenjohtaja Barroson www-sivut:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Kriisin sosiaalisia vaikutuksia käsittelevät www-sivut:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=736


Side Bar