Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Brüssel, 3. juuni 2009

„Ühine kohustus tööhõive tagamisel”: komisjon käivitab uue strateegia, et tulla toime kriisi mõjuga tööhõivele

EL teeb Euroopa Sotsiaalfondi plaanitud kulutustest kättesaadavaks 19 miljardit eurot, et toetada majanduskriisi ohvriks langenud inimesi. Samuti kiirendab EL rahaliste vahendite väljamaksmist ning ajavahemikus 2009–2010 ei ole vaja liikmesriikide kaasrahastust. Koos Euroopa Investeerimispanga Grupi ja teiste partneritega luuakse uus ELi laenurahastu, kust saavad mikrokrediiti need, kellel oleks harilikult raskusi ettevõtte või mikroettevõtte loomiseks vajalikest vahenditest osasaamisel. „ELi ühine kohustus tööhõive tagamisel” tõstab esile olulisemad prioriteedid ja meetmed töökohtade säilitamiseks ja raskustesse sattunute abistamiseks ning sillutab ühtlasi teed majanduse elavdamisele. Eesmärgiks on, et kõik asjassepuutuvad osalised, ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid ning ka liikmesriigid ja EL teeksid selle kohustuse täitmisel koostööd. Ettepanekud esitatakse ELi liidritele heakskiitmiseks 18.–19. juunil toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

„Euroopa on finants- ja majanduskriisile, sealhulgas selle sotsiaalsele aspektile, kiiresti reageerinud. Täna astub komisjon järjekordse sammu ühise kohustuse võtmise ning ELi, liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite kooskõlastatud tegevuse suunas töökohtade alalhoidmiseks ja loomiseks,“ ütles president Barroso. „Näiteks kiirendame me miljardite eurode ulatuses ELi ümberõppetoetuste väljamaksmist Euroopa Sotsiaalfondist, mis aitab juba rohkem kui 9 miljonil inimesel aastas tööd leida. Koos rahvusvaheliste finantsasutustega ja eeskätt Euroopa Investeerimispanga Grupiga loome uue, 500 miljoni eurose mikrokrediidirahastu ettevõtjate toetamiseks. Riiklikul tasandil soovime näha, et viis miljonit noort eurooplast saaksid võimaluse osaleda õppepraktikal. Kutsun Euroopa Ülemkogu seda ambitsioonikat kava toetama.“

„Käesolev kriis sai alguse finantssektoris, aga selle tagajärgi tunnevad kõik,“ ütles Euroopa Komisjoni tööhõivevolinik Vladimír Špidla. „Me oleme viimastel kuudel teinud tihedat koostööd liikmesriikide valitsuste ning töötajate ja tööandjate organisatsioonidega, et leida viise, kuidas kriisi sotsiaalsete tagajärgedega kõige paremini toime tulla. Eelkõige tuleb meil keskenduda sellele, kuidas tuua noored tööle, ja mitte lasta neil tööturult välja jääda. „Ühine kohustus tööhõive tagamisel” on tugev, tulevikku suunatud ja kooskõlastatud tegevuskava tööpuuduse vastu võitlemiseks, töökohtade loomise edendamiseks ning majanduse jätkusuutliku elavnemise ettevalmistamiseks.“

Komisjon on esile tõstnud kolm olulisemat prioriteeti: säilitada tööhõive, luua töökohti ja edendada liikuvust; ajakohastada oskusi ja viia need vastavusse tööturu vajadustega; parandada juurdepääsu tööhõivele. Neid tuleb käsitada täiendusena muudele meetmetele, mida komisjon on kriisiga toimetulekuks võtnud, sealhulgas hiljutisele ettepanekule finantsjärelevalve kohta (vt IP/09/836 ) ja ettepanekule panna Euroopa globaliseerumisfond kriisiajal paremini tööle (vt MEMO/09/221 ). Samuti on need prioriteedid kooskõlas ELi tööturureformi pikaajalise strateegiaga, sealhulgas Lissaboni strateegiaga. Eriti suurt tähelepanu pööratakse noortele, et anda neile väljaõpe ja töövõimalused, mida nad vajavad, tagamaks, et nad ei jää sel aastal kriisi tõttu tööturult välja.

Komisjon teeb ettepaneku võtta rida meetmeid, sealhulgas:

  • kiirendada 19 miljardi euro suuruse plaanitud abipaketi väljamaksmist, et aidata noortel püsida tööl või leida uusi töökohti , värskendades nende oskusi, ergutades ettevõtlust ja parandades avalikke tööhõiveteenuseid Euroopa Sotsiaalfondi raames. Ajavahemikuks 2009–2010 võib komisjon hüvitada liikmesriikide deklareeritud kulutusi 100% ulatuses. See tähendab, et selle perioodi kestel ei ole tarvis riiklikku kaasrahastust , nii et projekte, millega aidatakse inimesi, saab käivitada kiiremini.

  • Suunata ümber 100 miljonit eurot olemasolevast ELi eelarvest, mis, kombineerituna rahaliste vahenditega, mis saadakse rahvusvahelistelt finantsasutustelt, eelkõige Euroopa Investeerimispanga Grupilt, annab rohkem kui 500 miljonit eurot uue ELi mikrokrediidirahastu loomiseks. Sealt antava mikrokrediidiga toetatakse neid, kellele võidakse ettevõtte moodustamiseks vajalikke vahendeid mitte anda, näiteks hiljuti töötuks jäänuid, ning kindlustada tööhõivet laenukitsikuse all kannatavates mikroettevõtetes.

  • Võtta kohustus luua ELi piires vähemalt viis miljonit praktikakohta töötuseohus noorte jaoks ning seada sihiks pakkuda noortele töötutele võimalikult kiiresti koolitus- või töövõimalusi.

  • Toetada – muuhulgas ESFi kaudu – kavasid elujõulise tööhõive säilitamiseks lühiajatöö ja koolituse kaudu.

  • Viivitamatu abi töötutele, et hoida ära pikaajalise töötuse oht ja asjakohaste oskuste kadu , sealhulgas ettepanek, et igale töötule tuleks võimalikult kiiresti pakkuda koolitus- või töövõimalust: alla 20-aastastele noortele ühe kuu jooksul, alla 25-aastastele kahe kuu jooksul ja üle 25-aastastele kolme kuu jooksul. ESF peaks toetama nende „uue alguse” sihtide saavutamist.

  • Abi kõige ebasoodsamas olukorras olijaile töö leidmiseks , näiteks alandades palgaväliseid tööjõukulutusi, luues töölevõtustiimuleid ning edendades madalat kvalifikatsiooni nõudvaid töövõimalusi majapidamistes ja hooldeteenustes.

  • Uus veebipõhine teenus „match and map” , mis aitab tööotsijatel leida olemasoleva Euroopa tööportaali Eures kaudu oma oskustele vastavaid vabu töökohti üle kogu Euroopa, ning kohustus anda töötutele, kes otsivad tööd teises liikmesriigis, õigus saada vähemalt kuue kuu jooksul töötushüvitist, millele neil on õigus oma elukohaliikmesriigis.

  • Keskenduda oskuste ajakohastamisele ja nende vastavusseviimisele tööturu vajadustega, kusjuures komisjon analüüsib sektorite kaupa ELi tööturu praeguseid ja tulevasi vajadusi, sealhulgas „roheliste” oskuste vallas.

  • Luua praktiline abivahendite pakett, mis aitab ettevõtetel, töötajatel ja nende esindajatel paremini toime tulla ettevõtete restruktureerimisega ja seda ennetada.

  • Väikeettevõtete koolitusjuhis , mis aitab VKEdel säilitada ja omandada oskusi, mida nad vajavad.

Tänane teatis on jätkuks hiljutisele ELi tööhõivealasele tippkohtumisele 7. mail (vt IP/09/718 ja MEMO/09/223 ). Komisjoni koostatud ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Ülemkogu 18.–19. juuni istungil, kus komisjon kutsub riigi- ja valitsusjuhte üles võtma ühiselt kohustust tööhõive tagamiseks. Komisjon esitab aruande ELi ühise kohustuse edusammude kohta ja selle mõju kohta 2010. aasta järgsele Lissaboni strateegiale Euroopa Ülemkogu 2010. aasta kevadise kohtumise ajaks.

Vt ka MEMO/09/259

Lisateave

„Ühine kohustus tööhõive tagamisel“ (1. osa: komisjoni teatis; 2. osa: lisad)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

President Barroso kriisiteemaline veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Veebisait kriisi sotsiaalsete tagajärgede kohta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736


Side Bar