Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Bruxelles, den 3. juni 2009

Med "Den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen" indleder Kommissionen en ny strategi for at afbøde krisens beskæftigelses­mæssige virkninger

EU stiller 19 mia. EUR af de planlagte tilskud fra Den Europæiske Socialfond til rådighed til støtte for de mennesker, der er ramt af den økonomiske krise. EU forhåndsudbetaler også midlerne, og det bliver ikke nødvendigt med samfinansiering fra medlemsstaternes side i 2009-2010. Sammen med Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe og andre partnere oprettes der en ny EU-lånefacilitet med henblik på at yde mikrokreditter til personer, der normalt ville have svært ved at få adgang til de nødvendige midler til at oprette en forretning eller en mikrovirksomhed. EU's fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen omfatter centrale prioriteringer og aktioner, der sigter mod at bevare arbejdspladserne og hjælpe dem, der er kommet i vanskeligheder, samtidig med, at der banes vej for genopretningen. Målet er, at alle relevante aktører, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, medlemsstaterne og EU skal samarbejde om at leve op til forpligtelsen. Forslagene forelægges EU-lederne til godkendelse på Det Europæiske Råds møde den 18.-19. juni.

" EU reagerede hurtigt på finanskrisen og den økonomiske krise og tog også hensyn til den sociale dimension. I dag tager Kommissionen endnu et skridt i retning af en fælles forpligtelse og en samordnet indsats for EU, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter for at redde og skabe arbejdspladser," sagde Kommissionens formand, José Manuel Barroso. "Vi fremskynder for eksempel udbetalingen af milliarder af euro i EU-støtte til omskoling som led i Den Europæiske Socialfond, som allerede har hjulpet over 9 mio. personer hvert år med at finde et job. Sammen med en række internationale finansinstitutter, ikke mindst Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, vil vi oprette en ny mikrokreditfacilitet på 500 mio. EUR for at støtte iværksættere. På nationalt plan ønsker vi at se 5 mio. unge EU-borgere få adgang til en læreplads. Jeg beder indtrængende Det Europæiske Råd om at vedtage denne ambitiøse plan."

" Denne krise startede i finanssektoren, men dens virkninger mærkes nu overalt," sagde Vladimír Špidla, EU-kommissær for beskæftigelse. "Vi har i de seneste måneder arbejdet tæt sammen med medlemsstaternes regeringer og arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne om at finde den bedste måde at afbøde krisens sociale virkninger på. Vi skal især fokusere på, hvordan vi får unge i arbejde, og vi må ikke lade dem forfejle deres debut på arbejdsmarkedet. "Den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen" er en stærk, fremadrettet og samordnet dagsorden, der skal bekæmpe arbejdsløsheden, fremme jobskabelsen og bane vejen for bæredygtig genopretning."

Kommissionen fremsætter forslag om tre centrale prioriteringer: opretholdelse af beskæftigelsen, jobskabelse og fremme af mobiliteten; forbedring af kompetencer og matchning med arbejdsmarkedets behov; samt øget adgang til beskæftigelse. De skal ses som et supplement til andre aktioner, som Kommissionen gennemfører for at tackle krisen, herunder de nylige forslag om et finanstilsynssystem (jf. IP/09/836 ) og forslaget om at få Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen til at fungere bedre i krisetider (jf. MEMO/09/221 ). De nye forslag er også i overensstemmelse med EU's langsigtede strategier for en reform af arbejdsmarkederne, herunder Lissabonstrategien. Der sættes særligt skarpt fokus på de unge, som skal have de uddannelses- og arbejdsmuligheder, de har behov for, for at sikre, at de ikke mister chancen for at komme ind på arbejdsmarkedet i år på grund af krisen.

Kommissionens fremsætter forslag om en række aktioner, bl.a.:

  • Hurtigere udbetaling af 19 mia. EUR af den planlagte støtte fra Den Europæiske Socialfond til at hjælpe folk med at blive i arbejde eller flytte til nye job, i form af opgradering af kvalifikationer, fremme af iværksætteri og forbedring af de offentlige arbejdsformidlinger. I perioden 2009‑2010 kan Kommissionen refundere medlemsstaternes anmeldte udgifter med 100 %. Det betyder, at national samfinansiering ikke er nødvendig, så derfor kan projekter, der hjælper borgerne, iværksættes hurtigere.

  • Omfordeling af 100 mio. EUR fra det eksisterende EU-budget, der sammen med finansiering fra internationale finansinstitutter, navnlig Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe, skal danne en pulje på 500 mio. EUR til oprettelse af en ny EU-mikrokreditfacilitet. Mikrokreditterne skal bruges til at støtte de mennesker, herunder arbejdsløse, der risikerer ikke at kunne skaffe midler til at oprette en virksomhed, og til at styrke beskæftigelsen i mikrovirksomheder, der mærker kreditstramningen.

  • En forpligtelse til at oprette mindst 5 mio. lærepladser for unge i EU, der står over for arbejdsløshed, og fastsættelse af mål for, hvordan unge arbejdsløse hurtigst muligt får tilbud om uddannelse eller arbejde.

  • Støtte, også fra ESF, til ordninger til at bevare levedygtige arbejdspladser ved hjælp af nedsat arbejdstid og uddannelse.

  • Øjeblikkelig hjælp til de arbejdsløse for at undgå risikoen for langtidsledighed og tab af relevante kvalifikationer, herunder forslag om, at alle arbejdsløse hurtigst muligt bør tilbydes en mulighed for efteruddannelse eller arbejde, dvs. inden for en måned for unge under 20, inden for to måneder for personer under 25 og inden for tre måneder for personer over 25 år. ESF bør støtte, at man når disse mål for en "ny start".

  • Hjælp til at få de dårligst stillede tilbage i arbejde , f.eks. ved en nedsættelse af de ikke-lønrelaterede arbejdskraftomkostninger, incitamenter til at ansætte folk og fremme af mulighederne for, at lavt kvalificeret arbejdskraft kan få job som rengøringshjælp eller i plejesektoren.

  • En ny "Match and Map"-onlinetjeneste på EU's jobportal EURES, som de jobsøgende kan bruge til at matche deres kvalifikationer med ledige job i EU, og en forpligtelse til at sikre, at arbejdsløse, der søger job i en anden medlemsstat, er berettigede til at få den arbejdsløshedsunderstøttelse, som de havde ret til i deres bopælsland, i mindst seks måneder.

  • Fokusering på opgradering af kvalifikationer og bedre matchning med arbejdsmarkedets behov. Kommissionen vil foretage en analyse sektor for sektor af de behov - også for grønne kvalifikationer – som arbejdsmarkederne i EU har i dag og får i fremtiden.

  • En praktisk vejledning i at hjælpe virksomheder, arbejdstagere og deres repræsentanter med bedre at styre og foregribe virksomhedsomlægninger.

  • En vejledning i efteruddannelse i små virksomheder med det formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at bevare og få de kompetencer, de har brug for.

Meddelelsen, der offentliggøres i dag, følger op på EU's beskæftigelsestopmøde, der blev afholdt den 7. maj (jf. IP/09/718 og MEMO/09/223 ).

Forslagene i Kommissionens meddelelse forelægges for Det Europæiske Råd på mødet den 18.‑19. juni, hvor Kommissionen vil opfordre stats- og regeringscheferne til at tilslutte sig den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen. Kommissionen vil inden Det Europæiske Råds møde i foråret 2010 aflægge beretning om, hvordan EU's fælles forpligtelse har udviklet sig, og hvilke virkninger den har fået for Lissabonstrategien efter 2010.

Se også MEMO/09/259

Yderligere oplysninger

De n fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen (del 1: Kommissionens meddelelse og del 2: bilag)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Kommissionsformand Barrosos websted om krisen:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

W ebsted om krisens sociale dimension:

HREF="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=736" MACROBUTTON HtmlResAnchor http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=736


Side Bar