Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

V Bruselu dne 3. června 2009

„Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“: Komise u zrodu nové strategie k řešení dopadu krize na zaměstnanost

EU dá k dispozici 19 miliard EUR z plánovaných výdajů Evropského sociálního fondu na podporu lidí zasažených hospodářskou krizí. EU rovněž vyčlení finanční prostředky a spolufinancování ze strany členských států nebude v letech 2009–2010 nezbytné. Ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky a dalšími partnery bude vytvořena nová úvěrová facilita EU, jejímž cílem bude poskytovat mikroúvěry těm, kdo by zpravidla jen obtížně dosáhli na prostředky nezbytné k založení firmy nebo mikropodniku. „Společný závazek EU v oblasti zaměstnanosti“ klade důraz na hlavní priority a na opatření, jejichž cílem je zachovat pracovní místa a pomoci lidem v obtížích, a zároveň hledá cestu k obnově. Cílem všech zúčastněných, odborů a organizací zaměstnavatelů i členských států a EU, je společné úsilí o splnění tohoto závazku. Návrhy budou čelním představitelům EU předloženy k souhlasu u příležitosti zasedání Evropské rady konaného ve dnech 18. a 19. června.

„Evropa rychle zareagovala na finanční a hospodářskou krizi, včetně její sociální dimenze. Komise dnes činí další krok směrem ke společnému závazku a koordinovanému postupu EU, členských států a sociálních partnerů, tedy zachovat a vytvořit pracovní místa,“ uvedl předseda Komise Barrosso. „Například zrychlujeme přísun miliard eur na podporu, kterou EU poskytuje na rekvalifikaci v rámci Evropského sociálního fondu, který již každoročně pomáhá více než 9 milionům lidí nalézt práci. Ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, a zejména skupinou Evropské investiční banky, vytvoříme novou mikroúvěrovou facilitu ve výši 500 milionu EUR na pomoc podnikatelům. A na vnitrostátní úrovni chceme 5 milionům mladých Evropanů poskytnout přístup k učňovskému vzdělávání. Vyzývám Evropskou radu, aby tento ambiciózní plán podpořila.“

„Tato krize začala ve finančním sektoru, ale její dopady nyní pociťují všichni,“ řekl Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost. „V posledních měsících jsme úzce spolupracovali s vnitrostátními vládami a organizacemi pracovníků i zaměstnavatelů, abychom nalezli nejlepší způsoby, jak se vypořádat se sociálními dopady současné krize. Zejména se musíme zaměřit na zajištění práce pro mladé lidi: nesmíme dovolit, aby promeškali svůj vstup na trh práce. „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ je silný, pokrokový a koordinovaný plán, jak bojovat proti nezaměstnanosti, stimulovat tvorbu pracovních míst a připravit cestu pro udržitelnou obnovu.“

Komise klade důraz na tři hlavní priority , kterými jsou: udržet zaměstnanost, vytvořit pracovní místa a podporovat mobilitu, zlepšovat dovednosti a přizpůsobovat je potřebám trhu práce a zlepšovat přístup k zaměstnání. Na tyto priority je třeba pohlížet jako na doplněk dalších opatření, které Komise přijímá, aby čelila současné krizi, včetně nedávných návrhů týkajících se finančního dohledu (viz IP/09/836 ) a návrhu, jehož cílem je zajistit, aby Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci v době krize lépe fungoval (viz MEMO/09/221 ). Tyto priority jsou rovněž v souladu s dlouhodobějšími strategiemi EU, jejichž cílem je reforma trhů práce, a to včetně Lisabonské strategie. Zvláště silné je zaměření na mladé lidi, jehož cílem je poskytnout jim potřebné možnosti odborného vzdělávání a pracovní příležitosti, aby kvůli současné krizi letos nepromeškali svůj vstup na trh práce.

Komise navrhuje soubor opatření, mezi něž patří:

  • Urychlit poskytnutí plánovaného financování ve výši 19 miliard EUR, které má lidem pomoci udržet si zaměstnání nebo učinit pokrok v hledání nového pracovního místa , a to zlepšováním dovedností, podněcováním podnikavosti a zlepšováním veřejných služeb zaměstnanosti v rámci Evropského sociálního fondu. V období 2009 až 2010 je Komise schopna proplatit deklarované výdaje členských států ve 100% míře. To znamená, že během tohoto období není potřebné spolufinancování ze strany členských států , aby bylo možno rychleji realizovat projekty na pomoc lidem.

  • Přesunout 100 milionů EUR ze stávajícího rozpočtu EU, které ve spojení s finančními prostředky z mezinárodních finančních ústavů, zejména skupiny Evropské investiční banky, poskytnou více než 500 milionů EUR na vytvoření nové mikroúvěrové facility EU. Tyto mikroúvěry podpoří ty, kdo jsou vystaveni riziku, že nezískají finanční prostředky na založení firmy, jako jsou lidé, kteří nedávno přišli o práci, a posílí zaměstnanost v mikropodnicích, které čelí krizi úvěrového trhu.

  • Závazek zajistit v celé EU alespoň 5 milionů míst v učňovském vzdělávání pro mladé lidi, jimž hrozí nezaměstnanost, a stanovit cíle v oblasti raných možností odborného vzdělávání nebo práce pro mladé nezaměstnané lidi.

  • Podpora pro plány – včetně těch zajišťovaných díky Evropskému sociálnímu fondu – k zajištění udržitelné zaměstnanosti prostřednictvím krátkodobé práce a odborného vzdělávání .

  • Okamžitá pomoc pro nezaměstnané, aby se předešlo riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a ztrátě příslušných dovedností, včetně návrhů, že by každé nezaměstnané osobě měla být poskytnuta včasná příležitost odborného vzdělávání nebo práce: do 1 měsíce pro mladé lidi do 20 let, do 2 měsíců pro osoby do 25 let a do 3 měsíců pro osoby starší 25 let. Evropský sociální fond by měl podporovat dosažení těchto cílů „nového začátku“.

  • Pomoci znevýhodněným osobám vrátit se zpět do práce , například prostřednictvím nižších nemzdových nákladů práce, podnětů k přijímání pracovníků a podpory pracovních příležitostí pro nekvalifikované pracovníky v domácnostech a v pečovatelských službách

  • Nová internetová služba „match and map“ , která má pomoci uchazečům o zaměstnání, aby porovnali své dovednosti s volnými pracovními místy po celé Evropě prostřednictvím existujícího evropského portálu pro pracovní místa EURES, a závazek, že nezaměstnaní lidé hledající práci v jiném členské státě by měli mít po dobu nejméně 6 měsíců nárok na příspěvek v nezaměstnanosti stejně jako v zemi bydliště.

  • Zaměření na zlepšování dovedností a na jejich sladění s potřebami trhu práce, přičemž Komise provede analýzu současných i budoucích potřeb trhu práce v EU v jednotlivých odvětví, včetně tzv. zelených dovedností.

  • Praktický soubor nástrojů, které mají podnikům, pracovníkům a jejich zástupcům pomoci lépe zvládat a předvídat podnikovou restrukturalizaci.

  • Průvodce pro odborné vzdělávání v malých podnicích , který by měl pomoci malým a středním podnikům zachovat nebo získat dovednosti, které potřebují.

Dnešní sdělení vychází z nedávného summitu EU o zaměstnanosti konaného dne 7. května (viz IP/09/718 a MEMO/09/223 ) a navazuje na něj.

Návrhy vypracované Komisí budou nyní předloženy na zasedání Evropské rady konaném ve dnech 18. a 19. června, kde Komise vyzve hlavy států a vlád k podpisu „společného závazku v oblasti zaměstnanosti“. Komise podá zprávu o vývoji společného závazku EU a o jeho dopadech na Lisabonskou strategii po roce 2010 včas před jarním zasedání Evropské rady v roce 2010.

Viz také MEMO/09/259

Další informace:

Společný závazek v oblasti zaměstnanosti (Část 1: Sdělení Komise a část 2: Přílohy)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

Internetová stránka předsedy Barrosa o krizi:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/credit_crunch/index_en.htm

Internetová stránka o sociálních dopadech krize:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=736


Side Bar