Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/859

Брюксел, 3 юни 2009 г.

„Споделен ангажимент за трудова заетост“: Комисията дава ход на нова стратегия за справяне с въздействието на кризата върху заетостта

ЕС ще предостави 19 млрд. EUR от планираните разходи на Европейския социален фонд в подкрепа на хората, попаднали под ударите на икономическата криза. Също така ЕС ще изплати предварително предвидените финансови средства и за периода 2009—2010 г. няма да е необходимо съфинансиране на държавите-членки. Заедно с Групата на Европейската инвестиционна банка и други партньори ще бъде създаден нов кредитен механизъм на ЕС, който да служи за предоставянето на микрокредити на хора, които обикновено биха имали трудности да получат необходимите средства за започване на бизнес или стартиране на микропредприятие. В програмата „Споделен ангажимент за трудова заетост“ на ЕС на преден план са поставени ключовите приоритети и действия за запазване на работните места и помощ за тези, които са изправени пред трудности, като при това се прокарва пътя за възстановяване на икономиката. Целта е всички имащи отношение действащи лица, профсъюзи и работодателски организации, както и държавите-членки и ЕС да работят заедно за изпълнението на този ангажимент. Предложението ще бъде представено за одобрение на лидерите на ЕС на Европейския съвет, който ще се проведе на 18—19 юни.

„Европа предприе незабавни действия в отговор на финансовата и икономическата криза, включително на нейния социален аспект. Днес Комисията предприема още една крачка в посока на поемането на споделен ангажимент и осъществяването на координирани действия от страна на ЕС, държавите-членки и социалните партньори за спасяването и създаването на работни места“, заяви председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу. „Например, ние направихме така, че милиарди евро да бъдат ускорено използвани под формата на подкрепа на ЕС за преквалификация по линията на Европейския социален фонд, който вече помага на повече от 9 милиона души годишно да намерят работа. Заедно с международни финансови институции и, по-специално, Групата на Европейската инвестиционна банка ще създадем нова кредитна линия за микрокредити в размер на 500 млн. EUR в подкрепа на предприемачите. На национално ниво искаме да видим 5 милиона млади европейци, които имат достъп до места за практическо професионално обучение. Призовавам Европейския съвет да даде своето одобрени за този амбициозен план.“

„Тази криза започна във финансовия сектор, но сега всички усещат нейните ефекти,“ заяви Владимир Шпидла, европейски комисар по трудовата заетост. „През последните месеци работихме в тясно сътрудничество с националните правителства и организациите на работниците и работодателите по отношение най-добрия начин за справяне със социалните последици на кризата. По-специално, необходимо е да съсредоточим в това как да се даде шанс на младите да започнат работа и не трябва да ги оставяме да пропуснат възможността да се включат в пазара на труда. „Споделен ангажимент за трудова заетост“ е енергична, гледаща напред, координирана програма за борба с безработицата, насърчаване на създаването на работни места и прокарване на пътя за устойчиво възстановяване.“

Комисията представя три основни приоритета: запазване на заетостта, създаване на работни места и насърчаване на мобилността; повишаване на уменията и задоволяване на нуждите на пазара на труда; и подобряване на достъпа до работа. Те следва да бъдат разглеждани като допълнение на други действия, предприети от Комисията в отговор на кризата, включително неотдавнашните предложения за финансов надзор (вж. IP /09/836 ) и предложението за подобряване работата на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по време на криза (вж. MEMO /09/221 ). Те съответстват също и на дългосрочните стратегии на ЕС за реформа на пазарите на труда, включително на Лисабонската стратегия. Особено силно внимание е обърнато на даването на младите хора на възможности за обучение и работа, от които те се нуждаят, за да се гарантира, че те нямат да пропуснат, поради кризата, да се включат тази година в пазара на труда.

Комисията предлага поредица от действия, включително:

  • Ускорено оползотворяване на 19 млрд. EUR от планираните средства за помощ на хората да останат на работа или да се преместят на нова , посредством повишаване на уменията,насърчаване на предприемачеството и подобряване работата на публичните служби по заетостта по линията на Европейския социален фонд . За периода 2009—2010 г. Комисията може да възстанови на държавите-членки техните декларирани разходи в размер на 100%. Това означава, че не е необходимо национално съфинансиране , така че проектите в помощ на хората могат да бъдат вкарани в действие по-бързо.

  • Преразпределяне на 100 млн. EUR от съществуващия бюджет на ЕС, който в комбинация с финансиране от международните финансови институции, по-специално Групата на Европейската инвестиционна банка, ще предостави повече от 500 млн. EUR за създаването на нов механизъм на ЕС за микрокредитиране . Тези микрокредити ще подкрепят тези, които са изложени на риск да не получат средства за стартирането на бизнес, като неотдавна останалите без работа, и ще направят по-стабилни работните места в микропредприятията, които се сблъскват с недостиг на кредити.

  • Ангажимент за осигуряване на 5 милиона места за практическо професионално обучение в целия ЕС, предназначени за млади хора, които са изправени пред безработица; определяне на целеви показатели за предоставяне на ранен етап на младите безработни на възможности за обучение или работа.

  • Подкрепа за схеми — включително посредством ЕСФ — за запазване на заетостта чрез обучение или работа на съкратено работно време .

  • Незабавна помощ за безработните с цел да се избегне рискът от дългосрочна безработица и загуба на съответните умения , включително предложения за предоставяне на ранен етап на възможност за обучение или работа на всеки безработен: в рамките на 1 месец за младежи под 20 години, в рамките на 2 месеца за тези, които са под 25 години и в рамките на 3 месеца за тези над тази възраст. ЕСФ следва да подкрепя постигането на тези целеви показатели за „ново начало“.

  • Помощ за връщането пак на работа на тези, които са в най-неблагоприятно положение , например чрез намаляване на разходите, които не са свързани със заплащането, стимули за наемане на работа и поощряване на възможностите за работа, която изисква невисоки умения, в услуги за домакинството и услуги, свързани с полагането на различни видове грижи.

  • Нова онлайн услуга „ match and map , която да помага на кандидатите за работа да съобразят своите умения със свободните работни места в цяла Европа посредством съществуващия европейски портал за работа EURES , както и ангажимент, че безработните, търсещи работа в друга държава-членка, ще разполагат с възможността да получават поне 6 месеца обезщетенията за безработица, на които са имали право в страната на пребиваване.

  • Насочване на главното внимание към повишаване на уменията и по-доброто им съобразяване с нуждите на пазара на труда, съчетано с извършен от Комисията секторен анализ на днешните нужди на пазара на труда на ЕС, както и в бъдеще, включително на „зелените“ умения.

  • Практически набор от инструменти в помощ на дружества, работници и техните представители за по-добро управление и предвиждане на преструктурирането на бизнеса.

  • Насоки за обучение на малкия бизнес в помощ на малките и средните предприятия за да запазят и да си набавят уменията, от които имат необходимост.

Днешното съобщение е в изпълнение на решенията на неотдавнашната Европейска среща на върха за заетостта, състояла се на 7 май (вж. IP /09/718 и MEMO /09/223 ).

Съставените от Комисията предложения ще бъдат представени на Европейския съвет, който ще се проведе на 18—19 юни и където Комисията ще покани държавните глави и главите на правителствата да сложат своя подпис под програмата „Споделен ангажимент за трудова заетост“. Достатъчно рано преди пролетния Европейски съвет през 2010 г. Комисията ще докладва за напредъка на споделения ангажимент на ЕС за трудова заетост и за неговите последици за Лисабонската стратегия след 2010 г.

Вж. също MEMO/09/259

За допълнителна информация:

„Споделен ангажимент за трудова заетост“ (Част 1: Съобщение на Комисията и Част 2: Приложения)

http :// ec . europa . eu / social / main . jsp ? langId = en & catId =89& newsId =514& furtherNews = yes

Уебсайт на председателя Барозу относно кризата:

http :// ec . europa . eu / commission _ barroso / president / focus / credit _ crunch / index _ en . htm

Уебсайт относно социалното въздействие на кризата:

http :// ec . europa . eu / social / main . jsp ? langId = en & catId =736


Side Bar