Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/851

Bryssel den 29 maj 2009

Klimatförändringar : Utsläppen av växthusgaser minskade för tredje året i rad 2007

Miljökommissionär Stavros Dimas uttr yckte i dag sin tillfredsställelse över att utsläppen av växthusgaser i EU har minskat för tredje året i rad. Europeiska miljöbyråns utsläppsinventering för 2007, som är det senaste år som det finns uppgifter för, visar att utsläppen i EU-15 minskade med 1,6 procent från 2006 medan ekonomin växte med 2,7 procent. Minskningen innebär att utsläppen i EU-15 nu ligger 5,0 procent under basårets nivå (1990 i de flesta fall). Det här innebär att EU-15 är på god väg att klara sitt Kyotomål att under perioden 2008–2012 minska utsläppen till i genomsnitt 8 procent under basårets nivå. Utsläppen i EU-27 minskade med 1,2 procent under året och ligger nu 12,5 procent under basårets nivå.

”De utsläppsminskningar som på senare tid gjorts i EU-15 visar att vi kan nå vårt Kyotomål. I mer än hälften av EU-15-länderna minskade utsläppen åter markant 2007 och nu är det viktigaste att se till att vi vid Köpenhamnskonferensen i december når fram till ett ambitiöst globalt klimatavtal för perioden efter 2012”, säger Stavros Dimas. ”Det här kommer att ge en ram för framtida utsläppsminskningar i hela världen”.

”Även om utsläppsminskningarna 2007 i EU-15 delvis berodde på gynnsamma väderförhållanden i några medlemsstater visar de senaste tre årens nedåtgående utsläppstrend att en aktiv klimatpolitik och de åtgärder som vidtagits både i medlemsstaterna och på EU-nivå sedan Kyoto nu börjar betala sig”, fortsätter Dimas. ”Det klimat- och energipaket som antogs förra månaden kommer dessutom att ge ännu större utsläppsminskningar under de kommande åren.”

Minskade utsläpp trots ekonomisk tillväxt

Utsläppen i EU-15 minskade med 1,6 procent mellan 2006 och 2007 trots att BNP ökade med 2,7 procent under samma period. Det här innebär att EU har lyckats bryta kopplingen mellan utsläpp och ekonomisk tillväxt. Utsläppen minskade också under de två närmast föregående åren, med 0,9 procent 2005 och med 0,6 procent 2006.

De viktigaste orsakerna till utsläppsminskningen 2007, som motsvarar totalt 64 miljoner ton koldioxidekvivalenter, var minskade utsläpp från hushållen – tack vare varmare väder – och från tillverkningsindustrin och järn- och stålproduktionen. Däremot ökade utsläppen från kyl- och luftkonditioneringsutrustning.

De flesta sektorer registrerade utsläppsminskningar mellan basåret och 2006. Utsläppen från industriprocesser gick ned med 14,1 procent, utsläppen från energi utom transporter med 7,4 procent, från användning av lösningsmedel och andra produkter med 23,7 procent, från jordbruket med 11,3 procent och från avfall med 38,9 procent. Däremot ökade utsläppen från transporter i allmänhet med 23,7 procent och från vägtransporter med 24,7 procent.

Utsläppen i EU-27 minskade med 1,2 procent under det aktuella året. De låg därmed 12,5 procent under basårets nivå. För några medlemsstater är dessutom basåret ett annat än 1990 med en nivå som ligger 9,3 procent under 1990 års nivå. Minskningen för 2006, som motsvarar 59,4 miljon ton koldioxidekvivalenter har i princip samma orsaker som i EU-15. I EU-27 registrerades utsläppsminskningar inom transporter, cementproduktion, offentlig el- och värmeproduktion samt inom kylning och luftkonditionering.

Det finns inga utsläppsmål för EU-27 enligt Kyotoprotokollet eftersom EU-12 fortfarande inte var EU-medlemmar vid den tidpunkten. Samtliga EU-12-länder har dock individuella Kyotoåtaganden som innebär att de ska minska sina utsläpp till 6 eller 8 procent under basårets nivå, utom Cypern och Malta som saknar sådana mål.

Uppgifterna har sammanställts av Europeiska miljöbyrån och lämnats till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Mer information

Europe iska miljöbyrån

www.eea.europa.eu

Bilaga

Utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (exklusive kolsänkor) jämfört med Kyotoprotokollets mål för 2008–12

MEDLEMS- STAT

1990

Kyoto-protokollets
basår
1)

2007

Ändring 2006–2007

Ändring 2006–2007

Ändring 1990-2007

Ändring basår–2007

Mål 2008–12 enligt Kyoto-protokollet och ”EU:s bördefördelning"

(miljoner ton)

(miljoner ton)

(miljoner ton)

(miljoner ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

Österrike

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgien

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

D anmark

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Finland

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Fran krike

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Tyskland

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Grekland

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Ir land

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Italien

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luxemburg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Ne derländerna

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugal

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Spanien

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

S verige

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Storbritannien

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

EU-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulgarien

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Cypern

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Tjeckien

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Estland

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Ungern

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Lettland

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Lit auen

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Polen

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

R umänien

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Slovakien

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Slovenien

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EU-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

-12.5%

Ej tillämpligt


Side Bar