Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 851

v Bruseli 29. mája 2009

Klimatické zmeny: Komisia sa teší zo zníženia emisií skleníkových plynov v roku 2007 už tretí rok po sebe

Európsky komisár pre životné prostredie Stavros Dimas dnes uvítal správu o tom, že sa už tretí rok po sebe znížili emisie skleníkových plynov. Z inventúry emisií, ktorú vykonala Európska environmentálna agentúra za rok 2007, t. j. posledný rok, za ktorý sú k dispozícii kompletné údaje, vyplýva, že v krajinách EÚ-15 emisie v porovnaní s rokom 2006 klesli o 1,6 %, zatiaľ čo v hospodárstve sa zaznamenal nárast o 2,7 %. S týmto znížením sú emisie o 5 % nižšie v porovnaní s úrovňami vo východiskovom roku (vo väčšine prípadov rok 1990). EÚ-15 je tak na dobrej ceste k splneniu svojho cieľa prijatého v rámci Kjótskeho protokolu znížiť v období rokov 2008-2012 emisie v priemere o 8 % v porovnaní s úrovňou vo východiskovom roku. Emisie krajín EÚ-27 sa za daný rok znížili o 1,2 %, pričom celkové zníženie emisií v porovnaní s východiskovým rokom predstavuje 12,5 % .

Podľa slov komisára Dimasa : „Vďaka nedávnemu zníženiu emisií v krajinách EÚ-15 veríme, že úspešne dosiahneme cieľ, ktorý sme si v Kjóte stanovili. Vo viac ako polovici členských štátov EÚ-15 sme v roku opätovne zaznamenali výrazné zníženie emisií a teraz je našou prioritou zabezpečiť, aby sa v decembri na Kodanskej konferencii podpísala ambiciózna globálna dohoda o klíme na obdobie po roku 2012. Touto dohodou sa vytvorí rámec pre celosvetové znižovanie emisií v budúcnosti.“

Zároveň dodal : „Hoci sa k zníženiu emisií v krajinách EÚ-15 v roku 2007 dospelo čiastočne vďaka priaznivým poveternostným podmienkam v niektorých členských štátoch, klesajúca tendencia emisií za posledné tri roky je náznakom toho, že proaktívne politiky a opatrenia v oblasti klímy, ktoré sa od prijatia Kjótskeho protokolu prijali na vnútroštátnej alebo európskej úrovni začínajú prinášať ovocie. Balíkom opatrení pre oblasť energetiky a klímy, ktorý sa prijal minulý mesiac, sa zabezpečuje, že sa počas nadchádzajúcich rokov budú emisie znižovať ešte viac.“

Znižovanie emisií napriek hospodárskemu rastu

Emisie v krajinách EÚ-15 o 1,6 % medzi rokom 2006 a 2007 poklesli, zatiaľ čo HDP za rovnaké obdobie vzrástol o 2,7 %. Znamená to, že sa EÚ podarilo ešte viac oddeliť emisie od hospodárskeho rastu. Emisie sa takisto znížili za dva predchádzajúce roky, o 0,9 % v roku 2005 a o 0,6 % v roku 2006.

Hlavným dôvodom zníženia emisií v roku 2007 predstavujúceho ekvivalent 64 milióna ton CO 2 bol úbytok emisií z domácností následkom teplejšieho počasia a z výrobných odvetví priemyslu a výroby železa a ocele. Naproti tomu emisie súvisiace s chladením a klimatizáciou vzrástli.

Medzi východiskovým rokom a rokom 2007 sa vo väčšine sektorov zaznamenalo zníženie emisií. Emisie z priemyselných procesov sa znížili o  14,1 %, z energetiky bez dopravy o 7,4 %, z používania rozpúšťadiel a iných produktov o 23,7 %, z poľnohospodárstva o 11,3 % a z odpadov o 38,9 %. Avšak emisie z dopravy vo všeobecnosti vzrástli o 23,7 % a z cestnej dopravy o 24,7 %.

Emisie v rámci štátov EÚ-27 sa v danom roku znížili o 1,2 %. Hodnoty emisií sú teda o 12,5 % pod úrovňami vo východiskovom roku, ktorým pre niektoré členské štáty nie je rok 1990, a o 9,3 % pod úrovňami zo samotného roku 1990. Zníženie emisií oproti roku 2006, ktoré celkovo predstavuje ekvivalent 59,4 milióna ton CO 2 , možno z veľkej časti pripísať rovnakým príčinám ako v prípade krajín EÚ-15. Zvýšenie emisií v krajinách EÚ-27 sa zaznamenalo v doprave, výrobe cementu, výrobe elektrickej energie a tepla pre verejnosť, ako aj v chladení a klimatizácii.

Podľa Kjótskeho protokolu neexistuje cieľ znižovania emisií pre EÚ-27, keďže v tom čase krajiny EÚ-12 neboli členskými štátmi. Všetky krajiny EÚ-12 však majú individuálne záväzky vyplývajúce z Kjótskeho protokolu znížiť emisie o 6 % alebo 8 % oproti úrovniam z východiskového roku s výnimkou Cypru a Malty, ktoré nemajú žiadne ciele.

Údaje zhromaždila Európska environmentálna agentúra a poskytla ich na účely rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).

Ďalšie informácie

European Environment Agency

www.eea.europa.eu

Príloha

Emisie skleníkových plynov efektom v ekvivalente CO 2 (okrem zachytávačov uhlíka) v porovnaní s cieľmi Kjótskeho protokolu na obdobie 2008 - 2012

ČLENSKÝ ŠTÁT

1990

Kjótsky protokol
Východiskový rok
1)

2007

Zmena 2006 – 2007

Zmena 2006 – 2007

Zmena 1990 – 2007

Zmena referenčnýrok-2007

Ciele 2008-2012 podľa Kjótskeho protokolu a „rozdelenie záťaže“ v EÚ

(v miliónoch ton)

(v miliónoch ton)

(v miliónoch ton)

(v miliónoch ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

Rakúsko

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgicko

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Dánsko

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Fínsko

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Francúzsko

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Nemecko

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Grécko

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Írsko

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Taliansko

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luxembursko

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Holandsko

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugalsko

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Španielsko

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Švédsko

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Spojené kráľovstvo

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

EÚ-15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulharsko

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Cyprus

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Česká republika

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Estónsko

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Maďarsko

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Lotyšsko

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Litva

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Neuplatňuje sa

Neuplatňuje sa

Poľsko

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Rumunsko

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Slovensko

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Slovinsko

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EÚ-27

5564,0

5759,8

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

12,5 %

Neuplatňuje sa


Side Bar