Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/851

Brüssel, 29. mai 2009

Kliimamuutus: komisjonil on hea meel, et kasvuhoonegaaside heited vähenesid 2007. aastal kolmandat aastat järjest

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Stavros Dimas väljendas täna rahulolu uudise üle, et ELis on kasvuhoonegaaside heited vähenenud kolmandat aastat järjest. Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt 2007. aastaks (viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed) koostatud õhusaaste andmekogu kohaselt vähenesid EL 15 riikide heitkogused alates 2006. aastast 1,6 %, samas kui majanduskasv oli 2,7 %. EL 15 riikide heitkogused olid tänu vähenemisele 5,0 % allpool võrdlusaasta taset (enamikul juhtudel 1990. aasta). Seega on EL 15 riigid saavutamas Kyoto protokolli eesmärki vähendada ajavahemikus 2008–2012 heitkoguste keskmist taset 8 %-ni allapoole võrdlusaasta taset. EL 27 riikides vähenesid heited 2007. aastal 1,2 % ja olid seega 12,5 % väiksemad kui võrdlusaastal.

Volinik Dimas sõnas: „Hiljutine heitkoguste vähenemine EL 15 riikides annab meile kindlustunde, et saavutame Kyoto eesmärgi. Nüüd, mil rohkem kui pooltes EL 15 liikmesriikides on heitkoguseid 2007. aastal taas märkimisväärselt vähendatud, on meie peaeesmärk saavutada detsembris Kopenhaageni konverentsil kõrgete eesmärkidega ülemaailmne kliimalepe, mis hõlmab 2012. aastale järgnevat perioodi. Leppega luuakse raamistik heitkoguste tulevaseks vähendamiseks kogu maailmas.”

Volinik Dimas lisas: „Kuigi EL 15 riikides vähenesid 2007. aastal heitkogused osaliselt tänu soodsatele ilmastikutingimustele mõnes liikmesriigis, annavad viimasel kolmel aastal vähenenud heitkogused märku sellest, et ennetav kliimapoliitika ja pärast Kyoto protokolli sõlmimist nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil võetud meetmed hakkavad nüüd tulemusi andma. Eelmisel kuul vastuvõetud kliima- ja energiapaketiga tagatakse, et eelseisvatel aastatel vähendatakse heitkoguseid veelgi rohkem.”

Heitkogused vähenesid vaatamata majanduskasvule

Ajavahemikul 2006–2007 vähenesid EL 15 riikides heitkogused 1,6 % vaatamata sellele, et samal ajavahemikul suurenes SKP 2,7 %. See tõendab, et ELil on õnnestunud veelgi vähendada heitkoguste ja majanduskasvu vahelist seost. Heitkogused vähenesid ka kahel varasemal aastal: 0,9 % aastal 2005 ja 0,6 % aastal 2006.

Aastal 2007 vähenesid heitkogused (kokku 6 4 miljonit  CO2-ekvivalenttonni) peamiselt sellepärast, et vähenesid kodumajapidamistest tulenevad heited tänu soojematele ilmadele ning tootvast tööstusest ja raua- ja terasetootmisest tulenevad heited. Külmutus- ja kliimaseadmetega seotud heited seevastu suurenesid.

Enamikus sektorites vähenesid heitkogused võrdlusaasta ja 2007. aasta vahel. Tööstusprotsessidest lähtuvad heited vähenesid 14,1 %, energiasektorist (v.a transport) lähtuvad heited 7,4 %, lahustite ja muude toodete kasutusest lähtuvad heited 23,7 %, põllumajandusest lähtuvad heited 11,3 % ning jäätmetest lähtuvad heited 38,9 %. Seevastu suurenesid kogu transpordisektorist lähtuvad heited 23,7 % ja maanteetranspordist lähtuvad heited 24,7 %.

EL 27 riikides vähenesid heitkogused 2007. aastal 1,2 %. Selle tulemusel olid heited 12,5 % allpool võrdlusaasta taset. Mõnes liikmesriigis ei ole võrdlusaastaks 1990 ning seal olid heitkogused 9,3 % allpool 1990. aasta taset. Heitkogused vähenesid (kokku 59,4 miljonit CO2-ekvivalenttonni) 2006. aastaga võrreldes üldiselt samadel põhjustel kui EL 15 riikides. EL 27 riikides suurenesid transpordisektorist, tsemenditootmisest, riiklikust elektri- ja soojatootmisest ning külmutus- ja kliimaseadmetest lähtuvad heited.

Kyoto protokolli alusel ei ole kehtestatud heitkogustega seotud eesmärki EL 27 riikidele, kuna protokolli koostamise ajal ei olnud EL 12 riigid veel liikmesriigid. Iga EL 12 liikmesriik on aga võtnud endale Kyoto protokolli kohased kohustused heitkoguste vähendamiseks 6 või 8 %-ni allapoole võrdlusaasta taset, välja arvatud Küpros ja Malta, kellel vähendamiseesmärgid puuduvad.

Esitatud andmed kogus Euroopa Keskkonnaagentuur ning need on esitatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioonile.

Täiendav teave

Euroopa Keskkonnaagentuur

www.eea.europa.eu

Lisa

Kasvuhoonegaaside heitkogused CO2 ekvivalentides (v.a süsiniku neeldajad) võrreldes Kyoto protokolli eesmärgiga aastateks 2008–2012

LIIKMESRIIK

1990

Kyoto protokolli
võrdlusaasta 1)

2007

Muutus 2006–2007

Muutus 2006–2007

Muutus 1990–2007

Muutus võrdlusaasta–2007

Kyoto protokolli eesmärk aastateks 2008–2012 ja ELi kohustuste jaotamine

(miljonit tonni)

(miljonit tonni)

(miljonit tonni)

(miljonit tonni)

(%)

(%)

(%)

(%)

Austria

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Belgia

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Taani

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Soome

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Prantsusmaa

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Saksamaa

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Kreeka

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Iirimaa

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Itaalia

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Luksemburg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Madalmaad

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Portugal

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Hispaania

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Rootsi

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Ühendkuningriik

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

EL 15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

Bulgaaria

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Küpros

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Tšehhi Vabariik

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Eesti

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Ungari

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Läti

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Leedu

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Ei kohaldata

Ei kohaldata

Poola

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Rumeenia

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Slovakkia

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Sloveenia

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

EL 27

5564,0

Ei kohaldata

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

-12,5%

Ei kohaldata


Side Bar