Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/851

Bruxelles, den 29. maj 2009

Klimaændringer: Kommissionen glæder sig over fald i drivhusgasemissioner for tredje år i træk i 2007

EU's miljøkommissær, Stavros Dimas, udtrykte i dag tilfredshed med nyheden om, at drivhusgasemissionerne er faldet for tredje år i træk. Det Europæiske Miljøagenturs emissionsopgørelse for 2007 – det seneste år, der foreligger fuldstændige data for - viser, at i EU15 faldt emissionerne med 1,6 % i forhold til 2006, mens økonomien voksede med 2,7 %. Herved bringes emissionerne ned på 5,0 % under niveauet i basisåret (1990 i de fleste tilfælde). Det betyder, at EU15 er godt på vej til at opfylde sit Kyoto-mål, nemlig en mindskelse af emissionsniveauet i 2008-2012 til i gennemsnit 8 % under niveauet i basisåret. I EU27 faldt emissionerne i årets løb med 1,2 % til 12,5 % under niveauet i basisåret.

Stavros Dimas sagde i den anledning: "Den seneste nedgang i emissionerne blandt EU15-landene giver os grund til at tro på, at vi kan nå vores Kyoto-mål. I over halvdelen af EU15-landene kunne der igen i 2007 registreres et betydeligt fald i emissionerne, og nu består vores hovedopgave i at sikre, at vi på konferencen i København i december måned når frem til en global klimaaftale for perioden efter 2012. De n vil danne ramme for fremtidige emissionsreduktioner i hele verden."

" Selv om reduktionen i EU15-landenes emissioner i 2007 delvis skyldtes gunstige vejrforhold i nogle medlemsstater, viser udviklingen de sidste tre år, at de proaktive klimapolitikker og de foranstaltninger, der er blevet truffet på såvel nationalt som EU-plan, nu begynder at give pote", fortsatte Stavros Dimas. "Den klima- og energipakke, der blev vedtaget sidste måned, vil desuden medvirke til at reducere emissionerne endnu mere i de kommende år."

Faldende emissioner trods økonomisk vækst

Emissionerne i EU15 faldt med 1,6 % mellem 2006 og 2007, selv om BNP voksede med 2,7 % i samme periode. Det betyder, at det er lykkedes EU at foretage en yderligere afkobling mellem emissioner og økonomisk vækst. Emissionerne faldt også i de to forudgående år, nemlig med 0,9 % i 2005 og 0,6 % i 2006.

De vigtigste årsager til emissionsfaldet i 2007 – svarende til i alt 64 mio. ton CO 2 -ækvivalenter – var reduktionen i emissioner fra husholdninger (takket være varmere vejr) og fra fremstillingsindustrien og jern- og stålindustrien. Til gengæld steg emissionerne fra køle- og airconditionanlæg.

De t lykkedes de fleste sektorer at begrænse deres emissioner mellem basisåret og 2007. Emissioner fra industriprocesser faldt med 14,1 %, fra energi (ekskl. transport) med 7,4 %, fra brugen af opløsningsmidler og andre produkter med 23,7 %, fra landbruget med 11,3 % og fra affald med 38,9 %. Derimod steg emissionerne fra transport som helhed med 23,7 % og fra vejtransport med 24,7 %.

E missionerne i EU27 faldt med 1,2 % i samme år. De lå således 12,5 % under niveauet i basisåret, der for nogle medlemsstater er et andet år end 1990, og 9,3 % under niveauet i selve 1990. Reduktionen i forhold til 2006 svarende til 59,4 mio. ton CO 2 -ækvivalenter kan tilskrives stort set samme forhold som i EU15. I EU27 steg emissionerne fra transport, cementproduktion, offentlig el- og varmeproduktion samt køle- og airconditionanlæg.

Der findes ikke noget emissionsmål for EU27 under Kyoto-protokollen, eftersom EU12-landene endnu ikke var medlemmer af EU på det tidspunkt, hvor protokollen blev indgået. Samtlige EU12-lande har imidlertid afgivet individuelle Kyoto-tilsagn om at reducere deres emissioner til 6 % eller 8 % under niveauet i basisåret, dog med undtagelse af Malta og Cypern, der ikke har noget mål.

Oplysningerne er blevet indsamlet af Det Europæiske Miljøagentur og forelagt De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC).

Yderligere oplysninger

Det Europæiske Miljøagentur

www.eea.europa.eu

Bilag

Drivhusgasemissioner i CO 2 -ækvivalenter (ekskl. CO 2 -dræn) sammenholdt med Kyoto-målene for 2008–2012

MEDLEMS-STAT

1990

Kyoto- protokollens
basisår
1)

2007

Ændring 2006–2007

Ændring 2006–2007

Ændring 1990-2007

Ændring basisår–2007

Mål 2008–12 iht. Kyoto- protokollen og "EU's byrde-fordeling"

(mio. ton)

(mio. ton)

(mio. ton)

(mio. ton)

(%)

(%)

(%)

(%)

Østrig

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9 %

11,3 %

11,3 %

-13,0 %

Belgien

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9 %

-8,3 %

-9,9 %

-7,5 %

Da nmark

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2 %

-3,5 %

-3,9 %

-21,0 %

Finland

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0 %

10,6 %

10,3 %

0,0 %

Frankrig

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0 %

-5,6 %

-5,8 %

0,0 %

Tyskland

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4 %

-21,3 %

-22,4 %

-21,0 %

Grækenland

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9 %

24,9 %

23,2 %

25,0 %

Ir land

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7 %

25,0 %

24,5 %

13,0 %

Italien

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8 %

7,1 %

6,9 %

-6,5 %

Luxembourg

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9 %

-1,6 %

-1,9 %

-28,0 %

Nederlandene

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5 %

-2,1 %

-2,6 %

-6,0 %

Portugal

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4 %

38,1 %

36,1 %

27,0 %

Spanien

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1 %

53,5 %

52,6 %

15,0 %

Sverige

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2 %

-9,1 %

-9,3 %

4,0 %

Det Forenede Kongerige

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7 %

-17,4 %

-18,0 %

-12,5 %

EU 15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6 %

-4,3 %

-5,0 %

-8,0 %

Bulgarien

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9 %

-35,8 %

-43,0 %

-8,0 %

Cypern

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6 %

85,3 %

Ikke relevant

Ikke relevant

Tjekkiet

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2 %

-22,5 %

-22,4 %

-8,0 %

Estland

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8 %

-47,5 %

-48,3 %

-8,0 %

Ungarn

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7 %

-23,5 %

-34,2 %

-6,0 %

Letland

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5 %

-54,7 %

-53,4 %

-8,0 %

Litauen

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1 %

-49,6 %

-49,9 %

-8,0 %

Malta

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3 %

45,7 %

Ikke relevant

Ikke relevant

Polen

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1 %

-13,2 %

-29,2 %

-6,0 %

Rumænien

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0 %

-37,3 %

-45,3 %

-8,0 %

Slovakiet

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1 %

-35,9 %

-34,8 %

-8,0 %

Slovenien

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7 %

11,6 %

1,8 %

-8,0 %

EU-27

5564,0

Ikke relevant

5045,1

-59,4

-1,2 %

-9,3 %

Ikke relevant

Ikke relevant


Side Bar