Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 851

Брюксел, 29 май 2009 г.

Изменение на климата: Европейската комисия приветства постигнатото в 2007 г. намаление на емисиите на парникови газове в трета последователна година

Европейският комисар по околната среда Ставрос Димас приветства днес новината, че емисиите на парникови газове в ЕС са намалели за трета последователна година. Инвентаризацията на емисиите, съставена от Европейската агенция по околната среда за 2007 г. — последната година, за която са налице пълни данни, показва че емисиите в страните от ЕС-15 са намалели с 1,6% в сравнение с 2006 г., като в същото време икономиката има ръст от 2,7%. С това намаление емисиите в страните от ЕС-15 достигат до стойност, по-ниска с 5,0 % в сравнение с равнищата от базовата година (която за повечето страни е 1990 г.). Това свидетелства, че държавите от ЕС-15 са поели по пътя към изпълнение на своята цел във връзка с Протокола от Киото — за постигане на емисии през периода 2008—2012 г., които да са средно с 8 % по-ниски в сравнение с базовата година. Емисиите общо на страните от ЕС-27 през разглежданата година намаляха с 1,2 % и са с 12,5 % по-ниски в сравнение с базовата година.

Комисар Димас заяви: „Неотдавнашните намаления на емисиите в страните от ЕС-15 ни дават увереност, че успешно ще изпълним нашата цел във връзка с Протокола от Киото. При положение, че в повече от половината от държавите-членки, влизащи в ЕС-15, през 2007 г. отново са регистрирани значителни намаления на емисиите, нашата основна загриженост сега е да осигурим постигане на Конференцията в Копенхаген през месец декември на амбициозно споразумение в областта на изменението на климата за периода след 2012 г. Така ще бъде създадена рамка за бъдещи намаления на емисиите в целия свят.“

Към това свое заявление, комисар Димас добави и следното: „Въпреки че намаленията на емисиите през 2007 г. в страните от ЕС-15 донякъде се дължат на благоприятните климатични условия в някои държави-членки, низходящата тенденция на емисиите през последните три години показва, че провежданите след сключването на Протокола от Киото проактивни политики и мерки на национално и европейско равнище по отношение на изменението на климата започват да дават резултат. Приетият в миналия месец пакет от документи относно изменението на климата и енергетиката осигурява постигането дори на още по-големи намаления в близките години.“

Низходяща тенденция на емисиите въпреки икономическия растеж

Намалението на емисиите с 1,6 % в страните от ЕС-15 през 2007 г. спрямо 2006 г. бе постигнато в условия на увеличение на брутния вътрешен продукт през същия период с 2,7 %. Това означава, че ЕС е постигнал по-нататъшно намаление на зависимостта на емисиите от икономическия растеж. Емисиите намаляха и през предходните две години, съответно с 0,9 % през 2005 г. и с 0,6 % през 2006 г.

Основно намалението на емисиите от 2007 г. — общо със 64 милиона тона CO 2 еквивалент, е свързано с намалението на емисиите от домакинствата в резултат на по-топлото време, както и с намалението на емисиите от преработващата промишленост и черната металургия. От друга страна, емисиите свързани с климатизацията и хладилниците нараснаха.

В повечето отрасли бяха отчетени намаления на емисиите през 2007 г. спрямо базовата година. Емисиите от промишлените процеси намаляха с 14,1 %, от енергетиката (без транспорта) — със 7,4 %, от използването на разтвори и други продукти — с 23,7 %, от селското стопанство — с 11,3 % и от отпадъците — с 38,9 %. От друга страна, емисиите общо от транспорта нараснаха с 23,7 %, включително от автомобилния транспорт — съответно с 24,7 %.

Намалението на емисиите в страните от ЕС-27 през разглежданата година бе с 1,2 %. Следователно, те са с 12,5 % по-малки в сравнение със стойностите от базовата година, която за някои държави-членки се различава от 1990 г., съответно с 9,3 % по-малки в сравнение със стойностите от 1990 г. Намалението на емисиите спрямо 2006 г., общо с 59,4 милиона тона CO 2 еквивалент, по принцип се дължи на същите причини, които бяха посочени за страните от ЕС-15. Увеличения на емисиите в страните от ЕС-27 са отчетени в транспорта, производството на цимент, производството на електроенергия и топлинна енергия от публични компании, както и за климатизацията и хладилниците.

Съгласно Протокола от Киото не съществува цел общо за страните от ЕС- 27, тъй като страните от ЕС-12 не са били още държави-членки в момента на сключването на Протокола. Но от друга страна, всички страни от ЕС-12 имат индивидуални задължения да намалят емисиите със 6 % или 8 % спрямо стойностите от базовата година, с изключение на Кипър и Малта, които нямат такива задължения.

Данните бяха съставени от Европейската агенция за околна среда и бяха подадени в Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (РКОНИК).

Допълнителна информация :

European Environment Agency

www . eea . europa . eu

Приложение

Емисии на парникови газове, изразени в СО 2 еквивалент (без да се отчитат въглеродните поглътители), в съпоставка с целите за периода 2008—2012 г. във връзка с Протокола от Киото

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

1990

Базова година по Протокола от Киото 1)

2007

Изменение 2006—2007 г.

Изменение 2006—2007 г.

Изменение 1990—2007 г.

Изменение базова година — 2007 г.

Цели за 2008—12 г. съгласно Протокола от Киото и разпределението на усилията в рамките на ЕС

(млн. тона)

(млн. тона)

(млн. тона)

(млн. тона)

(%)

(%)

(%)

(%)

Австрия

79,0

79,0

88,0

-3,6

-3,9%

11,3%

11,3%

-13,0%

Белгия

143,2

145,7

131,3

-5,3

-3,9%

-8,3%

-9,9%

-7,5%

Дания

69,1

69,3

66,6

-4,4

-6,2%

-3,5%

-3,9%

-21,0%

Финландия

70,9

71,0

78,3

-1,6

-2,0%

10,6%

10,3%

0,0%

Франция

562,6

563,9

531,1

-10,6

-2,0%

-5,6%

-5,8%

0,0%

Германия

1215,2

1232,4

956,1

-23,9

-2,4%

-21,3%

-22,4%

-21,0%

Гърция

105,6

107,0

131,9

3,8

2,9%

24,9%

23,2%

25,0%

Ирландия

55,4

55,6

69,2

-0,5

-0,7%

25,0%

24,5%

13,0%

Италия

516,3

516,9

552,8

-10,2

-1,8%

7,1%

6,9%

-6,5%

Люксембург

13,1

13,2

12,9

-0,39

-2,9%

-1,6%

-1,9%

-28,0%

Нидерландия

212,0

213,0

207,5

-1,0

-0,5%

-2,1%

-2,6%

-6,0%

Португалия

59,3

60,1

81,8

-2,9

-3,4%

38,1%

36,1%

27,0%

Испания

288,1

289,8

442,3

9,3

2,1%

53,5%

52,6%

15,0%

Швеция

71,9

72,2

65,4

-1,5

-2,2%

-9,1%

-9,3%

4,0%

Обединеното кралство

771,1

776,3

636,7

-11,2

-1,7%

-17,4%

-18,0%

-12,5%

ЕС- 15

4232,9

4265,5

4052,0

-64,0

-1,6%

-4,3%

-5,0%

-8,0%

България

117,7

132,6

75,5

4,2

5,9%

-35,8%

-43,0%

-8,0%

Кипър

5,5

5,5

10,1

0,2

1,6%

85,3%

Не приложимо

Не приложими

Чешка република

194,7

194,2

150,8

1,7

1,2%

-22,5%

-22,4%

-8,0%

Естония

41,9

42,6

22,0

2,8

14,8%

-47,5%

-48,3%

-8,0%

Унгария

99,2

115,4

75,9

-2,9

-3,7%

-23,5%

-34,2%

-6,0%

Латвия

26,7

25,9

12,1

0,4

3,5%

-54,7%

-53,4%

-8,0%

Литва

49,1

49,4

24,7

1,9

8,1%

-49,6%

-49,9%

-8,0%

Малта

2,0

2,0

3,0

0,07

2,3%

45,7%

Не приложимо

Не приложими

Полша

459,5

563,4

398,9

-0,4

-0,1%

-13,2%

-29,2%

-6,0%

Румъния

243,0

278,2

152,3

-1,6

-1,0%

-37,3%

-45,3%

-8,0%

Словакия

73,3

72,1

47,0

-2,0

-4,1%

-35,9%

-34,8%

-8,0%

Словения

18,6

20,4

20,7

0,2

0,7%

11,6%

1,8%

-8,0%

ЕС- 27

5564,0

5 7 6 9 , 8

5045,1

-59,4

-1,2%

-9,3%

- 12 , 5 %

Не приложими


Side Bar