Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/09/82

Bryssel den 21 januari 2009

Statligt stöd: Kommissionen godkänner en finsk statlig garanti för Kaupthing Bank

Europeiska kommissionen har med stöd av EG-fördragets regler om statligt stöd godkänt en finsk statlig garanti som åtföljer ett arrangemang i den privata sektorn till gagn för insättarna i den finska filialen av den insolventa Kaupthing Bank. Genom åtgärden säkerställs att de banker som garanterade fullständig ersättning för de finska insättarna i Kaupthing inte utsätts för rättsliga risker. Kommissionen ansåg att åtgärden var i överensstämmelse med riktlinjerna i meddelandet om statligt stöd för att klara finanskrisen (se IP/08/1495). Åtgärden är särskilt nödvändig för att bevara förtroendet för de finansiella marknaderna och är begränsad till vad som är absolut nödvändigt för att uppnå detta mål. Kommissionen har kommit till slutsatsen att ordningen är en lämplig åtgärd för att råda bot på de allvarliga störningarna i den finska ekonomin och att den är förenlig med artikel 87.3 b i EG-fördraget.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gjorde följande kommentar: ”Den statliga garantin tillsammans med de finska bankernas initiativ kommer att bidra till att bevara insättarnas förtroende för och stabiliteten i den finska banksektorn. Kommissionens beslut visar återigen betydelsen av politiken för statligt stöd i dessa finanskrisens tider.”

När isländska Kaupthing Bank h.f. gick i konkurs ledde det också till konkurs för dess finska filial. Det resulterade i att de som satt in pengar i filialen inte omedelbart kunde ta ut pengar eller riskerade att förlora en del av de insatta pengarna. Av rädsla för en mer omfattande förtroendeförlust bland finska insättare i allmänhet erbjöd de finska bankerna insättarna fullständig ersättning.

De tre berörda affärsbankerna (Nordea Bank Finland plc, OP-Pohjola Group Central Cooperative och Sampo Bank plc) samt ett specialföretag övertog kreditfordringarna hos och de andra tillgångarna i Kaupthing Bank h.f. och reglerade samtliga fordringar rörande insättningar i Finland. Finska staten lämnade en garanti till deltagarna för att täcka de rättsliga riskerna, dvs. möjliga ekonomiska förluster orsakade av återkrav eller motsvarande insolvensfordringar.

Samtidigt som garantin omfattar statliga medel är det tydligt att den bidrar till att genomföra en privat åtgärd för att återställa förtroendet för den finska banksektorn och mer generellt för den finska ekonomin. Utöver en tillfredsställande likviditet är allmänhetens förtroende en av de grundläggande förutsättningarna för att banksektorn ska fungera korrekt. Om problemet med brist på förtroende inte åtgärdades skulle det därför inte bara leda till svårigheter för banksektorn utan också få en skadlig systemeffekt på hela den finländska ekonomin på grund av banksektorns viktiga roll när det gäller att förse resten av ekonomin med finansiering.

Mot bakgrund av samarbetet mellan de finska och de isländska myndigheterna förefaller dessutom risken för återkrav vara liten. Detta minimerar i sin tur den rättsliga risken för fordringar och följaktligen de skadeståndsbelopp som staten kan komma att behöva betala.

Kommissionen drar därför slutsatsen att garantin inte skulle ge upphov till orimliga snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden.

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer NN2/2009 i registret över statligt stödGD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem väl har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på Internet och i EUT förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd (State Aid Weekly e-News).


Side Bar