Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/786

V Bruseli 14. mája 2009

Vnútorný trh s elektrickou energiou: Komisia dáva Slovensko na súd

Komisia sa dnes rozhodla podať na Európsky súdny dvor žalobu na Slovensko, pretože podľa jej názoru nezabezpečilo nediskriminačný prístup k prenosovej sieti podľa smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou[1]. Komisia sa domnieva, že prístup tretej strany k sieti je kľúčovým cieľom pre úspešné fungovanie európskeho vnútorného trhu s elektrickou energiou.

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy musia poskytovať užívateľom sústavy informácie potrebné pre účinný prístup do sústavy. Slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje niektorým účastníkom trhu preferenčný prístup na prepojovacie vedenia medzi Slovenskom a Poľskom a Slovenskom a Maďarskom. Z toho vyplýva, že slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy neponúka na trhu celú dostupnú kapacitu sústavy. Prístup k prenosovej sústave sa preto neposkytuje na nediskriminačnom základe. Komisia sa domnieva, že Slovensko nesplnilo podmienky článku 20 ods. 1 a článku 9 písm. e) smernice, v ktorej sa vyžaduje nediskriminačný prístup tretej strany k prenosovým sústavám poskytnutý prevádzkovateľom prenosovej sústavy.


[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s.7.


Side Bar