Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI CS

IP/09/770

Bryssel den 14 maj 2009

Europeiska kommissionen bereder vägen för mobila satellittjänster i Europa

Inte minst på landsbygden kan Europas konsumenter och företag glädja sig åt att kunna utnyttja trådlösa kommunikationstjänster sedan Europeiska kommissionen valt ut två operatörer, Inmarsat Ventures Limited och Solaris Mobile Limited, som ska tillhandahålla mobila satellittjänster i hela EU. Dessa tjänster, som höghastighetsinternet, mobila tv- och radiotjänster eller larmkommunikation, ska tillhandahållas över ett särskilt, reserverat spektrum. Båda satellitoperatörer har visat en mycket hög nivå av teknisk kompetens för att tillhandahålla dessa tjänster.

”Mobila sattelittjänster har en enorm potential: de kan hjälpa Europas befolkning att utnyttja nya kommunikationstjänster, inte minst på landet och i glesbygden. Jag är därför mycket glad att vi nu har undanröjt alla hinder för ett snabbt införande av dessa Europaövergripande tjänster,” sa EU:s telekom-kommissionär Viviane Reding. ”Detta har blivit möjligt tack vare det första EU-övergripande urvalsförfarandet, som utvecklats i nära samarbete med Europaparlamentet och medlemsstaterna. Nu kan en verklig europeisk marknad för mobila satellittjänster bli verklighet. Jag vill uppmuntra medlemsstaterna att så snart som möjligt följa upp detta, så att de mobila satellittjänsterna kan startas snabbt och korrekt.”

Med hjälp av portabla terminaler som bärs med av personer eller kan monteras i fordon eller på fartyg kan mobila satellittjänster ge miljontals konsumenter och företag i EU tillgång till innovativa, trådlösa kommunikationstjänster. De kan också bidra till att överbrygga den digitala klyftan genom att ge Europas landsbygdsregioner och glesbygder tillgång till höghastighetsinternet.

När kommissionen denna vecka valde ut två mobila satellitoperatörer för EU avslutade detta det första EU-övergripande urvalsförfarandet för satellitoperatörer, som inletts i augusti 2008 (IP/08/1250). Fyra operatörer hade givits tillträde till urvalsetappen i december 2008. Med hjälp av oberoende experter analyserade kommissionen sedan dessa mobila satellitsystems tekniska och kommersiella utveckling, i nära samarbete med nationella myndigheter.

Medlemsstaterna ska nu se till att Inmarsat Ventures Limited och Solaris Mobile Limited har rätt att använda de särskilda radiofrekvenser som fastställs i kommissionens beslut, och att driva sina respektive mobila satellitsystem. Dessa tjänsteleverantörer måste ges tillstånd att använda sina satellitsystem i hela Europa under arton år från och med urvalsbeslutet. Detta överensstämmer med nationella rutiner inom sektorn och ska ge satellittjänsteleveratörerna möjlighet att tjäna in sina investeringar. Satellitsystem kännetecknas av höga startinvesteringar som ofta uppgår till hundratals miljoner euro. De kommersiella tjänsterna kommer att inledas inom 24 månader från dagen för urvalsbeslutet, och kanske ännu tidigare, beroende på vilka åtaganden operatörerna har gjort i sina ansökningar.

Bakgrund

Den 22 augusti 22 föreslog Europeiska kommissionen ett EU-beslut om ett urvalsförfarande för mobila satellittjänster, som skulle organiseras på EU-nivå (IP/07/1243). Beslutet antogs av Europaparlamentet och rådet den 30 juni 2008, och innebar att ett enda urvals- och tillståndsförfarande genomfördes, som skulle garantera ett samordnat införande av mobila sattelittjänster i EU. Europeiska kommissionen inledde detta enda urvalsförfarande den 7 augusti 2008 (IP/08/1250). Fyra företag lämnade in ansökningar till den 7 oktober 2008. Alla fyra operatörer fick tillträde till den första urvalsetappen i december 2008.

Därefter bedömde kommissionen, med hjälp av oberoende experter, huruvida de sökande kunde visa att deras satellitsystem höll en tillräckligt hög nivå av teknisk och kommersiell utveckling. Bedömningen utgick ifrån huruvida de sökande framgångsrikt uppnått fem särskilda milstolpar, bland annat i fråga om satellitkonstruktionen eller uppskjutning av satelliterna. Två företag, Inmarsat Ventures Limited och Solaris Mobile Limited, kunde styrka att deras satellitsystem hade en tillräcklig nivå av teknisk och kommersiell utveckling. Det behövdes ingen andra urvalsetapp, eftersom de kandidater kunde ges plats i det tillgängliga spektrumet. De utvalda sökandena kommer att vara bundna av sina åtaganden, även vad gäller fördelar för konsumenter och för konkurrensen, och geografisk täckning. Inom trettio arbetsdagar från och med det att förteckningen över framgångsrika sökande offentliggjorts ska dessa meddela kommissionen om de inte har för avsikt att använda radiofrekvenserna. de utvalda sökandena ska så snart som möjligt få nationella tillstånd, i överensstämmelse med reglerna för EG-tillstånd.

Preliminärt tidsschema för införandet av mobila satellittjänster i Europa

Tredje kvartalet 2008
Anbudsförfarandet inleds
Fjärde kvartalet 2008
Tidsfristen för ansökningar löper ut
Fjärde kvartalet 2008
Kommissionen beslutar om ansökningsbehörighet
Första och andra kvartalet 2009
Utvärdering och urval
Tredje och fjärde kvartalet 2009
Tillstånd på nationell nivå
Fr.o.m. 2009/2010
Första satellituppskjutningar och tjänster
Senast maj 2011
Utveckling och införande slutfört

Ytterligare bakgrundsinformation finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Se även MEMO/09/237


Side Bar